Year 2017, Volume , Issue , Pages 39 - 50 2017-09-15

SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Füsun İSTANBULLU DİNÇER [1] , Ozan ATSIZ [2] , Onur Cüneyt KAHRAMAN [3] , İbrahim ÇİFÇİ [4]

142 526

Su kaynaklarının bulunduğu destinasyonlarda rafting, kano, balıkçılık vb. rekreasyonel aktivitelerin yoğun olması turizm için önemli bir potansiyel kaynaktır. Bu potansiyelin hem yerel halk için istihdam kaynağı olarak görülebileceği, hem de sürdürülebilir yaşam alanı için uygun bir gelişim sağlayabileceği düşünülebilir. Alternatif turizm türlerinden biri olan sportif olta balıkçılığı ise, sürdürülebilir yatırımlara fırsat tanıyabileceği gibi önemli bir gelir kaynağıdır. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de gerçekleştirilen sportif olta balıkçılığını turizm açısından değerlendirerek, bu turizm türünün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda birincil veri kaynağına ulaşabilmek amacıyla literatürdeki bilgiler ışığında yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış sorular oluşturulmuştur. Konu ile ilgili olan bir federasyon ve beş derneğin yetkilileri ve sporcuları ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sportif olta balıkçılığının bir turizm türü haline gelebilmesi için alt ve üst yapı yatırımlarının yapılması, sertifikasyonun bir eğitim ve sınav sonrasında verilmesi, ilgili kanun ve yönetmeliklerin denetim faaliyetleri ile desteklenmesi gerektiği gibi birçok bulguya ulaşılmıştır. Ayrıca, su ürünleri ile ilgili sürdürülebilirliğin sağlanması açısından Su Bakanlığı gibi bir bakanlığın Türkiye’de gerekli olabileceği öngörülmüştür. 

Alternatif turizm, sportif olta balıkçılığı, SWOT
 • Akpınar, E. ve Bulut, Y. (2010). Ülkemizde Alternatif Turizm Bir Dalı Olan Eko-turizm Çeşitlerinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Uygulama Alanları. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 4, s. 1575-1594. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
 • Balamuralikrishna, R., & Dugger, J. (1995). SWOT analysis: A management tool for initiating new programs in vocational schools. Journal of Vocational and Technical Education. 12(1).
 • Biricik, A., Uzpeder, E., Kurma, E. ve Dalkıran, Ö. (2003). Stk’lar İçin Kilavuz Bilgiler - II. Helsinki: Helsinki Yurttaşlar Derneği.
 • Bodrum Fishing. (2015). Yakala Bırak Uygulaması Raporu. Muğla: Bodrum Sportif Balıkçılık Turnuvası, [Çevrim-içi: http://www.bodrumfishing.net/?page_id=10255] Erişim tarihi: 07.12.2015.
 • Cebecioğlu, C. (2006). SWOT Analizi ve Bir İşletme Üzerine Uygulama, Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
 • Dealtry, R. (1992). Dynamic SWOT Analysis. Birmingham: Dynamic SWOT Associates.
 • Duran, C. (2012). Türkiye de Dağlık Alanların Kırsal Turizm Açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 45-52.
 • European Anglers Alliance. (2004). Recreational Angling Definition. Belgium: European Anglers Alliance.
 • European Anglers Alliance. (2015). EAA information brochure. European Anglers Alliance: http://www.eaa-europe.org/about-eaa/eaa-brochure.html.
 • FAO. (2012). RECREATIONAL FISHERIES. FAO. [Çevrimiçi: www.fao.org/docrep/016/i2708e/i2708e00.pdf] Erişim tarihi: 07.05.2015.
 • Gökçek, K. ve Dursun, H. (2012). Kocaağız, Aspius aspius (Linneaus, 1758), Balığının Rekreasyonel Avcılık Amacıyla Üretimi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(7), 67-73.
 • Higginbottom, K. (2004). Wildlife Tourism: An Introduction. Wildlife Tourism: Impacts, Management and Planning (s. 1-11). İçinde Australia: Common Ground Publishing Pty Ltd.
 • Hill, T., & Westbrook, R. (1997). SWOT Analysis: It’s Time for a Product Recall. Long Range Planning, 46-52.
 • Johnson, G., & Scholes, K. (1993). Exploring Corporate Strategy. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Kalaç, B. (2009). Olta Balıkçılığı, İllegal Avcılık ve Koruma Statüsü. Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma (s. 48-52). Trabzon: Akuademi.net.
 • Kılıç, B. ve Kurnaz, A. (2010). Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4), 39-56.
 • Kiper, T. ve Yılmaz, E. (2008). Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 159-168.
 • Kotler, P.& Armstrong, G. (2011). Principles of Marketing. London: The European Edition.
 • Kömürcü, G. (2013). Etkinlik Turizmi Çeşidi Olarak Festivaller: Bozcaada Yerel Tatlar Festivali Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kuter, N. (2007). Çankırı Kenti ve Çevresinin Turizm Açısından Değerlendirmesi. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9(11), 71-77.
 • Ministry of Culture and Tourism. (2015). Sportif Olta Balıkçılığı. [Çevrim-içi: http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/genel/TurizmAktiviteleri/sportif-olta-balikciligi414366] Acces Date: 11.10.2015.
 • Mordue, T. (2009). Angling in modernity: a tour through society, nature and embodied passion. Current Issues in Tourism, 12(5), 529-552.
 • Pawsona, M., Glennb, H., & Paddaa, G. (2008). The Definition of Marine Recreational Fishing in Europe. Marine Policy, 32(3), 339-350.
 • Porter, B. A., Orams, M., & Lück, M. (2015). Surf-Riding Tourism in Coastal Fishing Communities: A Comparative Case Study of Two Projects from the Philippines. Ocean & Coastal Management (116), 169-176.
 • Sezen, I., Yılmaz, S. ve Akpınar Külekçi, E. (2011). Ekoturizm İçin Öneri Alanlarıyla Bayburt. Kahramanmaraş: I. Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu.
 • Shrestha, R. K. Seidl, A. F., & Moraes, A. S. (2002). Value of recreational fishing in the Brazilian Pantanal a travel cost analysis using count data models. Ecological Economics, 42, 289-299.
 • Sönmez, Y. (2015, 06 28). Öldüreni de var, süründüreni de[Online: http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/29336310.asp], Acces Date: 05.10.2015.
 • T.C. Resmi Gazete. (2015a). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Su Ürünleri Yönetmeliği. [Online: http://www.resmigazete.gov.tr/], Acces Date: 14.10.2015.
 • T.C. Resmi Gazete. (2015b,). 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu. T.C. Resmi Gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/ [Online: http://www.resmigazete.gov.tr/], Acces Date: 14.10.2015.
 • T.C. Resmi Gazete. (2015c, 10 14). T.C. Resmi Gazete. 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ [Online: http://www.resmigazete.gov.tr/], Acces Date: 14.10.2015.
 • The World Bank. (2012). Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries. Economic and Sector Work.
 • Tunca, S. Ünal, V.ve Miran, B. (2013). Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu. Ankara: Akdeniz Koruma Derneği.
 • Turgut, T. ve Ardahan, F. (2013). Suya Dayalı Rekreasyon İşletmelerinin Profilleri: Antalya Örneği. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 1-15.
 • Ünal, V., Acarlı, D., & Gordoa, A. (2010). Characteristics of Marine Recreational Fishing in the anakkale Strait (Turkey). Mediterranean Marine Science, 11(2), 315-330.
 • Yeşiltaş, M., Çeken, H. ve Öztürk, İ. (2009). Karadeniz Bölgesindeki Turizm Olanaklarının Swot Analizi ile Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, . 2(3), 250-269
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, M. (2013). An Overview of the Status of Recreational Fisheries in Turkey: Samples of Galata Bridge, the Dardanelles, and Lake Abant. Yunus Araştırma Bülteni (2), 12-14.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Author: Ozan ATSIZ

Author: Onur Cüneyt KAHRAMAN

Author: İbrahim ÇİFÇİ

Dates

Publication Date: September 15, 2017

Bibtex @research article { erzisosbil337961, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {39 - 50}, doi = {}, title = {SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {İSTANBULLU DİNÇER, Füsun and ATSIZ, Ozan and KAHRAMAN, Onur Cüneyt and ÇİFÇİ, İbrahim} }
APA İSTANBULLU DİNÇER, F , ATSIZ, O , KAHRAMAN, O , ÇİFÇİ, İ . (2017). SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 39-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/337961
MLA İSTANBULLU DİNÇER, F , ATSIZ, O , KAHRAMAN, O , ÇİFÇİ, İ . "SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 39-50 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/337961>
Chicago İSTANBULLU DİNÇER, F , ATSIZ, O , KAHRAMAN, O , ÇİFÇİ, İ . "SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 39-50
RIS TY - JOUR T1 - SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Füsun İSTANBULLU DİNÇER , Ozan ATSIZ , Onur Cüneyt KAHRAMAN , İbrahim ÇİFÇİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 50 VL - IS - SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Füsun İSTANBULLU DİNÇER , Ozan ATSIZ , Onur Cüneyt KAHRAMAN , İbrahim ÇİFÇİ %T SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V %N %R %U
ISNAD İSTANBULLU DİNÇER, Füsun , ATSIZ, Ozan , KAHRAMAN, Onur Cüneyt , ÇİFÇİ, İbrahim . "SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2017): 39-50.
AMA İSTANBULLU DİNÇER F , ATSIZ O , KAHRAMAN O , ÇİFÇİ İ . SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 39-50.
Vancouver İSTANBULLU DİNÇER F , ATSIZ O , KAHRAMAN O , ÇİFÇİ İ . SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞININ ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 50-39.