Year 2017, Volume , Issue , Pages 51 - 60 2017-09-15

GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mehmet TUNCER [1] , Selahattin ÇAVUŞ [2]

151 1119

Değişen toplumsal ve siyasi dinamikler ile teknoloji alanındaki ilerleme, turizmde de etkisini göstermektedir. İnsanların dinlenme, eğlenme ve seyahat ile ilgili istek ve ihtiyaçlarının zaman içerisinde değişmesi yeni turizm tip ve şekillerinin oluşmasını sağlamaktadır. Böylelikle, bilinen turizm hareketleri yanında tarihi, kültürel ve çevresel öğelerin ön planda olduğu turizm çeşitlerinin giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de ve Dünyada çeşitli çalışmalar incelenmiş ve literatür taraması yapılmıştır. Bunlara ek olarak çeşitli kurumlardan sayısal veriler toplanmış ve Aksaray’ın destinasyon gelişim süreci ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre Aksaray’ın kültür, inanç ve eko-turizm imkânları ile alternatif turizm türleri açısından gelişmeye açık bir destinasyon olduğu tespit edilmiştir. Diğer çalışmalarda ele alınan destinasyon sorunları ve çözüm önerileri ışığında Aksaray’ın turizm potansiyeli ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Buradan hareketle, bu çalışmanın benzer çalışmalara veri kaynağı olması amaçlanmıştır.

alternatif turizm, turizm destinasyonu, Aksaray ili
 • Ahiler Kalkınma Ajansı (2015). Aksaray İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (Kültür, Termal, Dağ ve Kış Turizmi ve Diğerleri) Raporu. Aksaray.
 • Akbaba, A. (2012). Destinasyon geliştirme ve küçük ölçekli turizm işletmeleri: Akçakoca üzerine bir inceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1 (24) 1-15.
 • Akpınar, E. (2004). Doğu Anadolu Bölgesinde Alternatif Turizm Merkezi Olmaya Aday Bir İlçe: Kemaliye. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 207-236.
 • Akpınar, E. ve Bulut, Y. (2010). Ülkemizde Alternatif Turizmin Bir Dalı Olan Eko-turizm Çeşitleri ve Bölgelere Göre Dağılımı ve Uygulama Alanları. III Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, (s. 1575-1594). Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü 2015 Turizm İstatistikleri, Aksaray.
 • Demir, M. ve Demir, Ş. Ş. (2004). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Futbol Turizmi: Antalya Bölgesinde Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(1) 94-116.
 • Düzgüneş, E. ve Demirel, Ö. (2013). Maçka Bölgesi'nin Alternatif Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3 (7), 1-11.
 • Emekli, G. (2006). Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm. Ege Coğrafya Dergisi (15), 51-59.
 • Gül, M. F., (2013). Aksaray Şehrinin İktisadî Tarihi Hakkında Bir Deneme, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Sayı: 14, ss. 131-158.
 • Gülcan, B. (2010). Türkiye'de Kültür Turizminin Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 99-120.
 • Hassan, A., Demirçivi, M. B. ve Yeşiltaş, M. (2011) Belek ve Kemer’i Zıyaret Eden Yabancı Turıstlerın Görüslerı ve Destinasyon Pazarlaması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (1), 37-60.
 • Kavacık, M. Zafer, S., ve Ünal, M. E. (2012). Turizmde Destinasyon Markalaşması: Alanya Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (39), 169-92.
 • Kılıç, B. ve Kurnaz, A. (2010). Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler. İşletme Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 39-56.
 • Markwick, M. (1999). Malta's Tourism İndustry Since 1985: Diversification, Cultural Tourism And Sustainability. The Scottish Geographical Magazine,115(3), 227-247.
 • Mbaiwa, J. E. (2003). The Socio-Economic and Environmental Impacts of Tourism Development on The Okavango Delta, North-Western Botswana. Journal of Arid Environments , 54 (2), 444-467.
 • McGhee, N. (2002). Alternative Tourism and Social Movements. Annals of Tourism Research , 29 (1), 124-143.
 • Mercan, Ş. O. (2010). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bölgesel Planlama Ve Turistik Ürün Oluşumu: Altınoluk Örneği Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeceliği A.B.D. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Met, Ö. (2012). Turizm ile Yöresel Gelişme: Sinop için Bir Turizm Gelişim Stratejisi Önerisi. Karadeniz Araştırmaları Dergsi (34), 163-179.
 • Milman, A. & Pizam, A. (1995). The Role of Awareness and Familiarity With a Destination: The Central Florida Case. Journal of Travel Research , 33 (3), 21-27.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürlüğü (2013). Aksaray İli Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023. Aksaray.
 • Önder, H. Özçelik, Ö. ve Odabaşı, Y. (2010). Termal Turizm Kentlerinde İkincil Konutların Turizme Kazandırılması: Kütahya- Yoncalı Termal Turizm Bölgesi Örneği. Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi (2), 40-57.
 • Özdemir, G. (2008), Destinasyon Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara. Prosser, R. Cater, E. & Lowman, G. (1994). Societal Change and Growth in Alternative Tourism. Ecotourism: A Sustainable Option. 19-38.
 • Sarkım, M. (2007). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Turizm Çeşitlendirme Politikaları Ve Antalya Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Sharpley, R. (2002). The Challenges Of Economic Diversification Through Tourism: The Case of Abu Dhabi. International Journal of Tourism Research,4(3), 221-235.
 • Uğur, İ. (2012). Tarihi Kentlerin Turizm Destinasyonu Olarak Geliştirilmesi: Safranbolu Örneği. ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği A.B.D. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ulusan, Y. ve Batman, O. (2010). Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (23), 244-260.
 • Veen, R. V. & Song, H. (2014) Impact of The Perceived Image of Celebrity Endorsers on Tourists Intentions to Visit. Journal of Travel Research , 53 (2), 211-224.
 • Yılmaz, A. Tuncer, M., ve Zorlu. K. (2016). Yavaş Şehir (Sürdürülebilir Yerel Kalkınma) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Güzelyurt, Aksaray. Studies of the Ottoman Domain. Cilt: 6, Sayı: 10, ss.1-18.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet TUNCER

Author: Selahattin ÇAVUŞ

Dates

Publication Date: September 15, 2017

Bibtex @research article { erzisosbil337962, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {51 - 60}, doi = {}, title = {GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {TUNCER, Mehmet and ÇAVUŞ, Selahattin} }
APA TUNCER, M , ÇAVUŞ, S . (2017). GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 51-60. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/337962
MLA TUNCER, M , ÇAVUŞ, S . "GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 51-60 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/337962>
Chicago TUNCER, M , ÇAVUŞ, S . "GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 51-60
RIS TY - JOUR T1 - GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Mehmet TUNCER , Selahattin ÇAVUŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 60 VL - IS - SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Mehmet TUNCER , Selahattin ÇAVUŞ %T GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V %N %R %U
ISNAD TUNCER, Mehmet , ÇAVUŞ, Selahattin . "GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2017): 51-60.
AMA TUNCER M , ÇAVUŞ S . GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 51-60.
Vancouver TUNCER M , ÇAVUŞ S . GELİŞEN TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK AKSARAY İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 60-51.