Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 123 - 141 2018-01-07

GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Ali ERYILMAZ [1] , Tansu MUTLU [2]

440 957

Bu araştırmada Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları adlı dersin kapsamında uygulanan süpervizyon modeline dair psikolojik danışman adaylarının görüşlerinin incelenmesi amaç edinilmiştir. Gelişimsel Kapsamlı süpervizyon modeli üç evre (temeli sağlamlaştırma, gelişim, değerlendirme) ve altı aşamadan (hazırbulunuşluk, bilgilendirme, müdahale, intervizyon, gelişimin değerlendirilmesi, modelin değerlendirilmesi) oluşmaktadır. Bu modele dair psikolojik danışman adaylarının görüşlerini belirleyebilmek için görüşmeler yürütülmüştür. Geliştirilen süpervizyon modeline dair psikolojik danışman adaylarının görüşlerine göre; psikolojik danışman adaylarının gelişim aşamasından sonra psikolojik danışma sürecine ilişkin farkındalıkları artmış;  adaylar müdahale aşamasından sonra farklı müdahale becerileri öğrenmiş, danışan sorunlarına ilişkin daha derin bir anlayış kazanmış; intervizyon aşamasından sonra psikolojik danışmaya ilişkin bilgi ve becerilerini grup arkadaşlarından ve onların geribildirimlerinden kazanmış ve genel olarak tüm aşamalardan sonra kişisel ve mesleki gelişimleri desteklenmiştir. 

psikolojik danışman adayı, süpervizyon modeli, psikolojik danışman eğitimi, süpervizyon
  • Aladağ M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z., Özeke-Kocabaş, E. ve Yaka, B. (2011). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi Örneği. Ege Eğitim Dergisi, (12), 2, 22-43. Aladağ M., Yaka, B. ve Koç, İ. (2014). Psikolojik danışma becerileri eğitimine ilişkin nitel bir değerlendirme: Psikolojik danışman adaylarının görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (3), 859-886. Aladağ, M. (2013). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programlarında psikolojik danışma uygulaması öncesinde psikolojik danışma becerileri eğitimi: Betimsel bir inceleme. Educational Sciences: Theory & Practice, 13, 55−79. Aladağ, M. (2014). Psikolojik danışman eğitiminin farklı düzeylerinde bireyle psikolojik danışma uygulaması süpervizyonunda kritik olaylar, Ege Eğitim Dergisi (15), 428-475. Atici, M., & Çam, S. (2013). Okullarda PDR Uygulamaları Dersine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 106-119. Atik, G. (2015, Ekim). Yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecinin psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki etkisi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Mersin. Barbee, P. W., Scherer, D., & Combs, D. C. (2003). Prepracticum service-learning: Examining the relationship with counselor self-efficacy and anxiety. Counselor Education and Supervision, 43, 108–119. doi:10.1002/j.1556-6978.2003.tb01835.x. Benzer, B. (2014). Bireyle psikolojik danışma uygulamasında mikrobeceri süpervizyon modelinin etkililiğinin incelenmesi: Ege Üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi) Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2009). Fundamentals of clinical supervision (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Bradley, L. J. ve Kottler, J. A. (2000). Overview of counselor supervision. Bradley, L. J. ve Ladany, N. Counselor Supervision: Principles, Process, and Practice (Bölüm 1). NY: Taylor & Francis. Buyukgoze-Kavas, A. (2011). Bireysel ve grupla psikolojik danisma uygulamalarina yonelik bir degerlendirme. Turk Egitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 411-432. Carkhuff, R. R. (2000). The art of helping in the 21st century. U.S.A.: Human Resource Development Press, Inc. Carroll, M. (1996). Counselling Supervision: Theory, Skills & Practice. London, Cassells. Carroll, M., & Holloway, M. (1999). Counseling supervision in context (Counselling Supervision Series). Newbury Park, CA: Sage. Cormier, S., & Hackney, H. (2008). Counseling strategies and interventions (7th ed.). Boston: Pearson Education Inc. Cormier, S., & Nurius, P. S. (2003). Interviewing and cahnge strategies for helpers: Fundamental skills and cognitive behavioral interventions. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (CACREP) (2001). CACREP accreditation manual. Alexandria, VA: Author. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design. London, UK: Sage. Daymon, C., & Holloway, I. (2003). Qualitative Research Methods in Public Relations and marketing communications. London: Rout ledge. Demir, A., ve Koydemir,S. (2011). Grupla psikolojik danışma. Ankara: Pegem Akademi. Doğan, S. (2000). Psikolojik danışman eğitiminde akreditasyonun gereği ve bir model önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (14), 31-38. Egan, G. (1975). The Skilled Helper. Psikolojik Danışmaya Giriş. (Çev: Füsun Akkoyun). Pacific Groove, California, Brooks/Cole. Ergene, T. (2010). Psikolojik danışman yeterlilikleri ve süpervizyon. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Ağustos 2010, Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Erkan Atik, Z., Arıcı, F., & Ergene, T. (2014). Süpervizyon modelleri ve modellere ilişkin değerlendirmeler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42), 305-317. Eryılmaz, A. & Mutlu, T. (2013). Psikolojik danışman adaylarının danışman yeterliliklerine ilişkin algıları ölçeğinin geliştirilmesi (Development of perceived self- efficacy in counseling competencies scale). International Symposium on Changes and New Trends in Education, 22 November – 24 November 2013, Konya, Turkey. Eryılmaz, A., & Mutlu, T. (2016). Kuramdan uygulamaya bireyle psikolojik danışma. Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık. Eryılmaz, A., & Mutlu, T. (2017). Developing the four-stage supervision model for counselor trainees. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 597˗629. Eryılmaz, A., & Mutlu-Süral, T. (2014, April). Psikolojik danışman eğitimini yeniden gözden geçirmek: Kapsamlı bir süpervizyon modeli önerisi. Paper presented at the Ist. Eurasian Educational Research Congress, İstanbul: Turkey. Gladding, S. T. (2000). Counseling; A comprehensive profession. New Jersey: Prentice Hall. Haynes, R., Corey, G., & Moulton, P. (2003). Clinical supervision in the helping professions: A practical guide. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. Hill, C. E., Roffman, M., Stahl, J., Friedman, S., Hummel, A., & Wallace, C. (2008). Helping skills training for undergraduates: Outcomes and prediction of outcomes. Journal of Counseling Psychology, 55, 359–370. doi:10.1037/0022-0167.55.3.359. Holloway, E. (1995). Clinical supervision: A systems approach. Newbury Park, CA: SAGE. Ivey, A. E., Ivey, M. B., Zalaquett, C. P., & Quirk, K. (2010). Essentials of intentional interviewing: Counseling in a multicultural world. Monterey, CA: Brooks & Cole. Kavas, A. B. (2011). Bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarına yönelik bir değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 411-432. Kemer, G., & Aladağ, M. (2013, Eylül). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ulusal bir tarama çalışması. Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. İstanbul, Türkiye. Koç, İ. (2013). Kişiler arası süreci hatırlama tekniğine dayalı süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine, özyeterlik ve kaygı düzeylerine etkisi [The effect of the supervision with interpersonal process recall on the counseling skills, self-efficacy and anxiety levels of counselor trainees] (Doctoral dissertation, Ege University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi Kozina, K., Grabovari, N., De Stefano, J., & Drapeau, M. (2010). Measuring changes in counselor self-efficacy: Further validation and implications for training and supervision. The Clinical Supervisor, 29, 117–127. doi:10.1080/07325223.2010.517483. Kurtyılmaz, Y. (2015). Counselor trainees’ views on their forthcoming experiences in practicum course. Eurasian Journal of Educational Research, 61, 155-180. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2015.61.9 Luke, M. & Bernard, J. M. (2006). The school counseling supervision model: An extension of the discrimination model. Counselor Education and Supervision, 45(4),282-296. Maxwell, J.A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62, 979-1000. Meydan, B. (2014). Psikolojik danışma uygulamalarına yönelik bir süpervizyon modeli: Mikro Beceri Süpervizyon Modeli [A supervision model for counseling practicum: Microcounseling supervision model]. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 358–374. Morgan, M. M. ve Sprenkle, D. H. (2007). Toward a common-factors approach to supervision. Journal of Marital and Family Therapy, 33, 1, 1-17. Mullen, P. R., Uwamahoro, O., Blount, A. J., & Lambie, G. W. (2015). Development of counseling students’ self-efficacy during preparation and training. The Professional Counselor, 5(1), 175-184 Orlinsky, D. E., & Rønnestad, M. H. (2005). How psychotherapists develop: A study of therapeutic work and professional growth. Washington, DC: American Psychological Association. Stoltenberg, C. D., McNeill, B., & Delworth, U. (1998). IDM supervision: An integrated developmental model for supervising counselors and therapists. San Francisco, CA: Jossey- Bass Tang, M., Addison, K. D., LaSure-Bryant, D., Norman, R., O’Connell, W., & Stewart-Sicking, J. A. (2004). Factors that influence self-efficacy of counseling students: An exploratory study. Counselor Education and Supervision, 44, 70–80. doi:10.1002/j.1556-6978.2004.tb01861.x. Thériault, A., & Gazzola, N. (2006). What are the sources of feelings of incompetence in experienced therapists? Counselling Psychology Quarterly, 19, 313-330. Tuzgöl Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 389-407. Wei, M., Tsai, P.-C., Lannin, D. G., Du, Y., & Tucker, J. R. (2014, August). The associations between mindfulness, psychological flexibility, and counseling self-efficacy among counselor trainees: Fewer experiences of hindering self-awareness matters. Poster presented at the 122th Annual Convention of the American Psychological Association, Washington, DC. Wood, C., & Dixon Rayle, A. (2006). A model of school counseling supervision: The goals, functions, roles, and systems model. Counselor Education and Supervision, Special Issue: Supervision of School Counseling Students: Pathways to Excellence, 45, 253-266. Yaka, B. (2013). Mikro beceri eğitimi programı’nın psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 14(2), 1−24. Yerin Güneri, O., Büyükgöze Kavas, A. ve Koydemir, S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının profesyonel gelişimi: Acemilikten olgunlaşmaya giden zorlu yol. R. Özyürek, F. Korkut Owen ve D. Owen (Editörler), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik, meslekleşme sürecinde ilerlemeler, Cilt 1(s.139-161). Ankara: Nobel Yayın. Yeşilyaprak, B. (2009). The development of the field of psychological counseling and guidance in Turkey: Recent advances and future prospects. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences,42 (1), 193-213. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6. Baskı. Seçkin Yayıncılık: İstanbul. Yildirim, K. (2010). Raising the quality in qualitative research. Ilkogretim Online, 9(1), 79-92.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Ali ERYILMAZ
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Tansu MUTLU

Dates

Publication Date: January 7, 2018

Bibtex @research article { esosder306932, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {123 - 141}, doi = {10.17755/esosder.306932}, title = {GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ERYILMAZ, Ali and MUTLU, Tansu} }
APA ERYILMAZ, A , MUTLU, T . (2018). GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 123-141. DOI: 10.17755/esosder.306932
MLA ERYILMAZ, A , MUTLU, T . "GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 123-141 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/306932>
Chicago ERYILMAZ, A , MUTLU, T . "GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 123-141
RIS TY - JOUR T1 - GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ AU - Ali ERYILMAZ , Tansu MUTLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.306932 DO - 10.17755/esosder.306932 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 141 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.306932 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.306932 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %A Ali ERYILMAZ , Tansu MUTLU %T GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.306932 %U 10.17755/esosder.306932
ISNAD ERYILMAZ, Ali , MUTLU, Tansu . "GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 123-141. https://doi.org/10.17755/esosder.306932
AMA ERYILMAZ A , MUTLU T . GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 123-141.
Vancouver ERYILMAZ A , MUTLU T . GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 141-123.