Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 356 - 365 2018-01-11

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY

Cenk AKSOY [1] , Halil İbrahim ŞENGÜN [2] , Yunus YILMAZ [3]

241 375

In this study, it was aimed to determine the relationship between job satisfaction and organizational commitment perceptions of employees in organizations. A questionnaire with 54 questions was used apart from demographic variables to test the model. These questionnaires were distributed to employees working in four and five-star hotel businesses in the provinces in the Southeastern Anatolia region of Turkey, and 492 questionnaires were used for the analysis. The data obtained in the research were evaluated with the help of SPSS 18.0 statistical package program using various statistical methods and test techniques (frequency distribution, t-test, Anova and correlation) in accordance with the purpose of the research. The significance level was accepted as 0.05. As a result of the analyses performed, the relationships between job satisfaction and the dimensions of organizational commitment were examined, and it was determined that affective commitment and normative commitment had a positive linear relationship with employee satisfaction and a negative linear relationship with continuance commitment. In addition, it was also determined that job satisfaction levels of employees differed in terms of demographic variables.

Bu çalışmada örgütlerde çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 54 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu anketler Türkiye’nin Güneydoğu bölgesi illerinde dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personele dağıtılmış ve analiz için 492 anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, t-testi, Anova ve korelasyon) kullanılarak SPSS 18.0 istatistik paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda iş tatmininin, örgütsel bağlılık boyutları ile arasındaki ilişkiler incelenmiş, duygusal ve normatif bağlılığın çalışan tatminiyle pozitif doğrusal, devam bağlılığı ile negatif doğrusal bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların iş tatmin düzeylerinin demografik değişkenler açısından farklılaştığı tespit edilmiştir.

 • Bayrak Kök, S. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 20 Nisan 2006, 20, (1), s. 291-318.
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdüleme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Dağdeviren Gözen, E. (2007) İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Greenberg, J. and Baron, R. A. (1995). Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work. Fifth Edition. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
 • Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Hoş, C. and Oksay, A. (2015). Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık İle İş Tatmini İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.4, s.1-24.
 • Meyer, J. P. and Allen, N. J. (1991). A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resources Management Review, Vol.1, pp. 61-89.
 • Meyer, J. P. and Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, Sage, Tousand Ouks, Ca.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. and Smith, C. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-component Conceptualization, Journal of Applied Psychology, Vol. 78, pp. 538-551.
 • O’Reilly, C. A. and Chatman, J., (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behaviour, Journal of Applied Psychology, No 71.
 • Örücü, E., Kılıç, R., Şimşir, S. (2010). Organizasyonlarda İş Tatmini Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Y.2010, S.13, s.1-14.
 • Spector, P. E. (1985). Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, 13(6), 693-713.
 • Spector, P. E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause and Consequences. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Wasti, A. (2000). “Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne Bir Bakıs, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları”, (Eds.)
 • Yelboğa, A. (2009). Validity and reliability of the Turkish version of the job satisfaction survey (JSS), World Applied Sciences Journal, 6 (8), 1066-1072.
 • Yenihan, B. (2014). Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişki, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 2014, 170-178.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Cenk AKSOY
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Halil İbrahim ŞENGÜN
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Yunus YILMAZ
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder343032, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {356 - 365}, doi = {10.17755/esosder.343032}, title = {EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY}, key = {cite}, author = {AKSOY, Cenk and ŞENGÜN, Halil İbrahim and YILMAZ, Yunus} }
APA AKSOY, C , ŞENGÜN, H , YILMAZ, Y . (2018). EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 356-365. DOI: 10.17755/esosder.343032
MLA AKSOY, C , ŞENGÜN, H , YILMAZ, Y . "EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 356-365 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/343032>
Chicago AKSOY, C , ŞENGÜN, H , YILMAZ, Y . "EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 356-365
RIS TY - JOUR T1 - EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY AU - Cenk AKSOY , Halil İbrahim ŞENGÜN , Yunus YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.343032 DO - 10.17755/esosder.343032 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 356 EP - 365 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.343032 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.343032 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY %A Cenk AKSOY , Halil İbrahim ŞENGÜN , Yunus YILMAZ %T EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.343032 %U 10.17755/esosder.343032
ISNAD AKSOY, Cenk , ŞENGÜN, Halil İbrahim , YILMAZ, Yunus . "EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 356-365. https://doi.org/10.17755/esosder.343032