Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 774 - 789 2019-04-01

NATURE BASED OUTDOOR RECREATIVE ACTIVITIES AND DESTINATION BRANDING: ILGAZ MOUNTAIN NATIONAL PARK
AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ

NATURE BASED OUTDOOR RECREATIVE ACTIVITIES AND DESTINATION BRANDING: ILGAZ MOUNTAIN NATIONAL PARK

Gönül GÖKER [1] , Kurban ÜNLÜÖNEN [2]

74 170

The aim of this study is to verify the significant differences between the expectations of the visitors concerning a destination brand and their personal assessment of Ilgaz Mountain National Park as a destination for nature based outdoor recreative activities. Face to face interview method was applied to collect data in the study. The scope of the study is the visitors coming to Ilgaz Mountain National Park. It was found out that the expectation levels of the participants are higher than their assessment of Ilgaz Mountain National Park as a destination brand. Therefore, higher expectations of the visitor comparing the current state of the destination reveal the deficiencies of Ilgaz Mountain National Park as for the complete destination brand features. Suggestions about the study and Ilgaz Mountain National Park were offered with reference to the result of the study. 

Bu çalışmada açık alanda yapılan doğa temelli rekreatif etkinliklerin yapıldığı Ilgaz Dağı Milli Parkı’na gelen ziyaretçilerin markalaşmış destinasyona ilişkin beklentileri ile Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı markalaşmış bir destinasyon olarak değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Araştırma Ilgaz Dağı Milli Parkı’na gelen ziyaretçileri kapsamaktadır. Araştırmaya katılan ziyaretçilerin markalaşmış bir destinasyona ilişkin beklenti düzeylerinin, Ilgaz Dağı Milli Parkı’na yönelik değerlendirmelerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak ziyaretçilerin beklentilerinin mevcut durum karşısında daha yüksek olması, Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın henüz tam anlamıyla markalaşmış bir destinasyonun sahip olduğu nitelikler bakımından eksikliklerinin olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma sonuçlarından yola çıkılarak Ilgaz Dağı Milli Parkı’na ve çalışmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir.

  • Aslan, Z., Güneren, E., Çoban, G. (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 3-13Brabyn, L., Sutton, S. (2013). A Population Based Assessment of The Geographical Accessibility of Outdoor Recreation Opportunities in New Zealand, Applied Geography 41, 124-131. Bagaeen, S. (2007). Brand Dubai: The Instant City; or The Instantly Recognizable City, International Planning Studies, 12(2), 173– 197Caldwell, N., Freire, J.R. (2004). The Differences Between Branding A Country, A Region and A City: Applying The Brand Box Model. Journal of Brand Management, 12 (1).Ersun, N., Arslan, K. (2011). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 31(2), 229-248.Göktuğ, T.H., Arpa, N.Y. (2015). Korunan Alanlar Yönetimi Bağlamında Kayak Merkezlerinin Fiziksel Ve Sosyal Taşıma Kapasitelerinin Analizi: Ilgaz Dağı Milli Parkı, Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 15(1) 104-119.Göker, G. (2014). Rekreasyonda Yeni Trendler, Yaylı, A., (Editör) Rekreasyona Giriş, Ankara: Detay Yayıncılık, 190-195. Günay, F. (2012). Afyonkarahisar’ın Rekreasyon Alanları ve Faaliyetlerinin Turizm Talebine Ve Konaklama Süresine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.Hazar, A. (2003). Rekreasyon ve Animasyon. Ankara: Detay Yayıncılık, 23-24. Karaçar, E. (2016) Rekreatif Faaliyetlerde Çevreye Yönelik Tutumların Ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Karaküçük S. (2005). Rekreasyon, Ankara: Gazi Kitapevi, 59-229. Kelly, J.R. (1990). Leisure (2. Edition). USA: Prentice Hall Publishers, 213.Kılıç, M., Şener, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler ve Yapısal Kısıtlamalar, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 220-227. Kocaman, S. (2012). Destinasyon Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin Marka İmajına Etkisi: Alanya Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.Kollmuss, A., Agyeman, J. (2002). Mind The Gap: Why Do People Act Environmentally& What Are The Barriers to Pro-Environmental Behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239-260.Kuter, N. (2008). Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Orman Peyzajı Ve Estetiği Açısından Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 36-47.Leısen, B. (2001). Image Segmentation: The Case of a Tourism Destination, Journal of Services Marketing, 15(1), 49–66.Morgan, N., Annette P., Roger P. (2004), Destination Branding, Second Edition, Oxford: Elseiver Butterworth- Heinemann, 4. Öztürk, S., Aydoğdu, A. (2012, 12-15 Nisan). Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Rekreasyonel Olanakları. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuştur, Kemer, Antalya. Petersson-Forsberg, L. (2014). Swedish Spatial Planning: A Blunt İnstrument for The Protection of Outdoor Recreation. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 5(6), 37–47. Pıke, S. (2005). Tourism Destination Branding Complexity, Journal of Product & Brand Management, 14(4), 258–259.Şahin, İ., Kocabulut, Ö. (2014). Sportif Rekreasyon Aktivitelerine Düzenli Katılımı Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma, Journal of Recreatıon and Tourısm Research, 1(2), 46-67.Ural, A., Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi (SPSS 10.00-12.0 For Windows). Ankara: Detay Yayıncılık, 40. İnternet Kaynakları ve Diğer Kaynaklarhttp://www.milliparklar.gov.tr/mp/ilgazdagi/index.htm Erişim, 04.07.2018http://www.milliparklar.gov.tr/mp/ilgazdagi/sayfa4.htm Erişim, 04.07.2018http://bolge10.ormansu.gov.tr/ Erişim, 04.07.2018T.C. Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016http://ilgazdagi.tabiat.gov.tr/ Erişim 04.07.2018 www.kastamonukultur.gov.tr Erişim 04.07.2018
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6161-7675
Author: Gönül GÖKER (Primary Author)
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4191-9019
Author: Kurban ÜNLÜÖNEN (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder456817, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {774 - 789}, doi = {10.17755/esosder.456817}, title = {AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {GÖKER, Gönül and ÜNLÜÖNEN, Kurban} }
APA GÖKER, G , ÜNLÜÖNEN, K . (2019). AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 774-789. DOI: 10.17755/esosder.456817
MLA GÖKER, G , ÜNLÜÖNEN, K . "AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 774-789 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/456817>
Chicago GÖKER, G , ÜNLÜÖNEN, K . "AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 774-789
RIS TY - JOUR T1 - AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ AU - Gönül GÖKER , Kurban ÜNLÜÖNEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.456817 DO - 10.17755/esosder.456817 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 774 EP - 789 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.456817 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.456817 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ %A Gönül GÖKER , Kurban ÜNLÜÖNEN %T AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.456817 %U 10.17755/esosder.456817
ISNAD GÖKER, Gönül , ÜNLÜÖNEN, Kurban . "AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 774-789. https://doi.org/10.17755/esosder.456817
AMA GÖKER G , ÜNLÜÖNEN K . AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 774-789.
Vancouver GÖKER G , ÜNLÜÖNEN K . AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 789-774.