Year 2015, Volume 14, Issue 55, Pages 45 - 53 2015-02-24

ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ [1] , Mustafa ÇÖPOĞLU [2] , Osman GÜR [3]

496 1887

Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel adaleti ne şekilde algıladıklarının ve farklı demografik özelliklerin algılamaları farklılaştırıp farklılaştırmadığının belirlenmesidir. Araştırma Türkiye’de 551 büyükşehir belediye çalışanı ile yapılan anket çalışması sonucunda ortaya çıkan bilgilerden derlenmiştir. Elde edilen veri, Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen “Örgütsel Adalet Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel adalet algısının cinsiyet, yaş ve çalışma şekline göre farklılık göstermediği fakat eğitim durumu ve işyerinde çalışma süresine göre farklılık gösterdiği ispatlanmıştır. 

The objective of the study is to determine how workers perceive the organizational justice and whether the different demographic features affect how these groups perceive organizational injustice. Research is based on 551 surveys conducted a greater municipality in Turkey. Data were collected by “Organizational Justice Scale” developed by Niehoff and Moorman (1993). Results demonstrated that perception of organizational justice does not differentiate according to sex, age and working seniority but differentiates according to educational level and length of service
 • Adams, J.S. (1965). Inequity in social exchange. Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-269.
 • Altınkurt, Y., ve Yılmaz, K. (2010). Değerlere göre yönetim ve örgütsel adalet ilişkisinin ortaöğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(4), 463-485.
 • Altunkese, T.N. (2002). Psikolojik İklim, Örgüte Adama ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atalay, İ. (2005). Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Barling, J. ve Phillips, M. (1993). Interactional, formal, and distributive justice in the workplace: an exploratory study. The Journal of Psychology. 127(6), 649-656.
 • Baş, G., ve Şentürk, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(1), 29-62.
 • Bies, R. (2001). Interactional (In) Justice: The Sacred and the Profane. Edited by: Greenberg, J. ve Cropanzano, R. Advances in Organizational Justice, Stanford University Pres., 89-118.
 • Cihangiroğlu, N., Şahin, B., ve Naktiyok, A. (2010). Hekimlerin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Bir Araştırma. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 6(12).
 • Cremer, D.D. (2005). “Procedural and Distributive Justice Effects Moderated By Organizational Identification”, Journal of Manageriaal Psychology, 20(1): 4–13.
 • Cropanzano, R., Bowen, D.E., Gilliland, S.W. (2007). “The Management of Organizational Justice”. Academy of Management Perspectives, 21(4), 34-48.
 • Demircan, N. (2003). Örgütsel Güvenin Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dilek, U. (2004). Örgütsel Adalet Algılamaları Ve Örgütsel Bağlılık İle İlişkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans) Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü
 • Foley, S., Kidder, D.L. ve Powell, G.N. (2002). The Perceived Glass Ceiling and Justice Perceptions: An Investigation of Hispanic Law Associates. Journal of Management, 28(4), 471-496.
 • Folger, R. (1987). Distributive and Procedural Justice in the Workplace. Social Justice Research, 1(2), 143-159.
 • Folger, R.G. ve Cropanzano, R. (1998). Organizational Justice and Human Resource Management. London: SAGE Publications.
 • Greenberg J. (1996). The quest for justice on the job: essays and experiments. Thousand Oaks. California: Sage Publications Inc; 24-57.
 • Greenberg, J. (1990). "Looking Fair vs Being Fair: Managing Impressions of Organizational Justice", Ed. B.M. Staw, L.L. Cummings, Research in Organizational Behavior, Jai Press, Greenwich, 12, 111‐157.
 • Greenberg, J. (2000). Promote Procedural Justice to Enhance Acceptance of Work Outcomes. Edited by: Locke, E.A., Handbook of Principles of Organizational Behavior, Blackwell Publishing, 181-195
 • İşcan, Ö.F. ve Naktiyok A. (2004). Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları. Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi. 59, 181-201.
 • Kılıç, E. D. (2013). Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet: Sinop Örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 5(2), 19-32.
 • Lambert, E. (2003). The impact of organizational justice on correctional staff. Journal of Criminal Justice. 31, 155-168.
 • Lemons, M. A., ve Jones, C. A. (2001). Procedural justice in promotion decisions: using perceptions of fairness to build employee commitment. Journal of Managerial Psychology, 16(4), 268–280.
 • Lowe, R. H., & Vodanovich, S. J. (1995). A field study of distributive and procedural justice as predictors of satisfaction and organizational commitment. Journal of Business and Psychology, 10(1), 99–114.
 • McFarlin, D.B. and Sweeney, P. D. (1992). “Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction With Personal and Organizational Outcomes”, Academy of Management Journal, Vol. 35, s. 626-637.
 • Niehoff, B P. ve Moorman, R. H. (1993). “Justice As A Mediator of The Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior”, Academy of Management Journal, 36, 527-556.
 • Ögüt, A., Kaplan, M. ve Biçkes, D.M. (2009). Algılanan Örgütsel Adaleti ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Örnekleminde Bir Analizi, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, s. 158-164
 • Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Polat, S., ve Celep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 307-331.
 • Rifai, H. A. (2005). A Test of the Relationships Among Perceptions of Justice, Job Satisfaction, Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior. Gadjah Mada International Journal of Business, 7(2), 131‐154.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tuna, M. (2013). Örgütsel Adalet: Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies,6 (8), 997-1023.
 • Ünal, Z. (2003). Öğretmenlerde İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık. (Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yavuz, E.. (2010). Kamu Ve Özel Sektör Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2), 302-312.
 • Yazıcıoğlu, İ., ve Topaloğlu, I. G. (2009). Örgütsel adalet ve bağlılık ilişkisi: konaklama işletmelerinde bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, (1), 3-16.
 • Yeniçeri, Ö., Demirel, Y., Seçkin, Z. (2009). “Örgütsel Adalet ile Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişki: İmalat Sanayi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, KMU İİBF Dergisi, 11 (16), 83-99.
 • Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2009). Organizational citizenship and organizational justice in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(1), 108-126.
 • Yürür, Ş. (2005). Ödüllendirme Sistemleri ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeki YÜKSEKBİLGİLİ

Author: Mustafa ÇÖPOĞLU

Author: Osman GÜR

Dates

Publication Date: February 24, 2015

Bibtex @ { esosder82986, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {45 - 53}, doi = {10.17755/esosder.67685}, title = {ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki and ÇÖPOĞLU, Mustafa and GÜR, Osman} }
APA YÜKSEKBİLGİLİ, Z , ÇÖPOĞLU, M , GÜR, O . (2015). ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55), 45-53. DOI: 10.17755/esosder.67685
MLA YÜKSEKBİLGİLİ, Z , ÇÖPOĞLU, M , GÜR, O . "ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 45-53 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/6169/82986>
Chicago YÜKSEKBİLGİLİ, Z , ÇÖPOĞLU, M , GÜR, O . "ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 45-53
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA AU - Zeki YÜKSEKBİLGİLİ , Mustafa ÇÖPOĞLU , Osman GÜR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.67685 DO - 10.17755/esosder.67685 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 53 VL - 14 IS - 55 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.67685 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.67685 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA %A Zeki YÜKSEKBİLGİLİ , Mustafa ÇÖPOĞLU , Osman GÜR %T ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 55 %R doi: 10.17755/esosder.67685 %U 10.17755/esosder.67685
ISNAD YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki , ÇÖPOĞLU, Mustafa , GÜR, Osman . "ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 55 (February 2015): 45-53. https://doi.org/10.17755/esosder.67685
AMA YÜKSEKBİLGİLİ Z , ÇÖPOĞLU M , GÜR O . ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 45-53.
Vancouver YÜKSEKBİLGİLİ Z , ÇÖPOĞLU M , GÜR O . ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 53-45.