Year 2015, Volume 14, Issue 55, Pages 3 - 22 2015-06-13

TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ömer TEKİN [1] , İsa DENİZ [2]

430 1024

The service producer influences the service quality directly. Because of this reason, qualified workforce is one of the most important necessities for quality service. Such in whole service industry, the same equation is also valid in tourism industry. The countries which want to achieve success in tourism industry, invest tourism education. Because, educated workforce generate the result of quality service and customer satisfaction

Hizmetin üreticisi, hizmet kalitesi üzerine doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle, kaliteli hizmet için nitelikli işgücü, en önemli şartlardan biridir. Tüm hizmet sektöründe olduğu gibi turizm sektöründe de aynı denklem geçerlidir. Turizm sektöründe başarıyı yakalamak isteyen ülkeler, turizm eğitimine yatırım yapmaktadırlar. Çünkü eğitimli iş gücü; kaliteli hizmet ve misafir memnuniyeti sonucunu doğurmaktadır.

Bu çalışmada konaklama işletmelerinin en önemli departmanlarından biri olan yiyecek-içecek departmanına odaklanılmıştır. Yiyecek-içecek departmanı hem misafir memnuniyeti hem konaklama işletmesine sağlamış oldukları ekonomik katkı açısından kritik bir öneme sahiptir. Yiyecek-içecek departmanının başarısı konaklama işletmesinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu araştırmada, turizm eğitimi alan öğrencilerin bu departmana yönelik nasıl bir tutuma sahip olduklarını belirlenmek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin bu departmana yönelik olarak orta düzeyde olumlu bir tutuma sahip oldukları ve öğrencilerin tutumlarının bir takım demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Turizm Öğrencileri, Konaklama İşletmeleri, Yiyecek-İçecek Departmanı
 • Aksu, A.A. ve Köksal, C. D. (2005). Perceptions and Attitudes of Tourism Students in Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(5): 436-447.
 • Altman, L. A. ve Brothers, L. R. (1995). Career Longevity of Hospitality Graduates, Hospitality Review, 13(1): 77-83.
 • Aydemir, B. (2008). Türkiye'de Turizm Eğitimi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği, Uzmanlık tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Aymankuy, Y. ve Aymankuy, Ş. (2013). Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği), Akademik Bakış Dergisi, (35): 1-21.
 • Baltacı, F., Üngüren, E., Avsallı, H. ve Demirel, O. N. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1): 17-25.
 • Baum, T. (2007). Human Resources in Tourism: Still Waiting for Change, Tourism Management, (28): 1383-1399.
 • Blomme, R., Rheede, A. V. ve Tromp, D. (2009). The Hospitality Industry: An Attractive Employer? An Exploration of Students' and Industry Workers' Perceptions of Hospitality as a Career Field, Journal of Hospitality and Tourism Education, 21(2): 6-14.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Onsekizinci Baskı, Ankara, Pegem Akademi.
 • Cömert, M. (2014). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmak İstedikleri Alanlar ve Sektördeki İstihdamda Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili Düşünceleri, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1): 50-62.
 • Çatı, K. ve Bilgin, Y. (2013). Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1): 23-46.
 • ÇSGB. (2011). Turizm Sektöründe Çalışma Sürelerinin İyileştirilmesi Programlı Teftiş Sonuç Raporu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İç Teftiş Kurulu Başkanlığı, (Yayın. No.48), Ankara.
 • Deery, M. A. ve Shaw, R. N. (1999). An Investigation of the Relationship Between Employee Turnover and Organizational Culture, Journal of Hospitality and Tourism Research, 23(4): 387-400.
 • Demirkol, Ş. ve Pelit, E. (2002). Türkiye’deki Turizm Eğitim Sistemi ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002(2): 125-146.
 • Duman, T., Tepeci, M. ve Unur, K. (2006). Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1): 51-69.
 • Ehtiyar E. ve Üngüren, R. (2008). Lise ve Üniversitede Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Demografik Değişkenlerinin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, (2): 1-21.
 • Emir, O., Arslan, S. ve Kılıçkaya, Ş. (2008). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrencilerinin Staj Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2): 273-291.
 • Erdem, B. (2010). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Animasyon Bölümlerine Yönelik Tutumları: Ampirik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 10(3): 1085-1113.
 • ILO (2014). "Employment in the Tourism Sector", International Labour Organization, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/publication/wcms_235636.pdf, erişim:26.05.2014.
 • İçöz, O. (1991). Turizm sektörünün gelişmesinde insan unsurunun önemi, Anatolia, 2(6): 15-18.
 • İstanbullu Dinçer F., Akova O. ve Kaya F., (2013) Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 2-4 Ekim 2013, Ardahan.
 • Jenkins, A. K. (2001). Making a Career of It? Hospitality Students' Future Perspectives: An Anglo-Dutch Study, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(1): 13-20.
 • Kılıç, Y. (2014). Turizm Sektörü İstihdamının Eğitim Durumu ve İnsan Gücü Planlaması, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1): 419-436.
 • Kozak, N., Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2008). Genel Turizm İlkeler Kavramlar, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • KTB (2009). Yiyecek ve İçecek Servisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Kumar, A., Singh, P.K., Kumar, A. ve Shalini. (2014). An Investigation of the Perception of Hospitality Graduates Towards the Industry: A Gender Perspective, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 3(2): 1-7.
 • Kurtuluş, Ş. (2010). Araştırma Yöntemleri, Birinci baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • Kuşluvan, S. ve Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working in The Tourism Industry in Turkey, TourismManagement, 21(3): 251-269.
 • Mısırlı, İ. (2002). Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi (Sertifikasyon), Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, 13(1): 39-55.
 • ÖSYM. (2014a). 2014 ÖSYS Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Katalogu, Ankara, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • ÖSYM. (2014b). 2014 ÖSYS Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Katalogu, Ankara, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • Özdemir, B., Aktaş, A. ve Altıntaş, V. (2005). Turizm ve Otelcilik Eğitimi Görmekte Olan Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Bölümüne Yönelik Tutumları, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1): 46-58.
 • Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeler Üzerine Bir Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1): 139-163.
 • Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010). Kariyer Tercihinde Kişisel Değişkenlerin Rolü: Turizm ve Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17): 207-234.
 • Pizam, A. ve Shani, A. (2009). The Nature of Hospitality Industry: Present and Future Managers' Perspectives, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality, 20(1): 134-150.
 • Richardson, S. (2008). Undergraduate Tourism and Hospitality Students’ Attitudes Towards a Career in The Industry: A Preliminary Investigation, Journal of Teaching in Travel and Tourism, 8(1): 23–46.
 • Richardson, S. (2009). Undergraduates’ Perceptions of Tourism and Hospitality as a Career Choice, International Journal of Hospitality Management, (28): 382-388.
 • Richardson, S. (2010). Generation y’s perceptions and attitudes towards a career in tourism and hospitality, Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, (9): 179–199.
 • Richardson, S. ve Thomas, N. J. (2012). Utilising Generation Y: United States Hospitality and Tourism Students’ Perceptions of Careers in The İndustry, Journal of Hospitality and Tourism Management, (19): 1-13.
 • Rok, M. (2013). Undergraduates' Experience and Perceptions of Tourism and Hospitality Work Environments, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(2): 61-70.
 • Roney, S. A. ve Öztin, P. (2007). Career Perceptions of Undergraduate Tourism Students: A Case Study in Turkey, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 6(1):4-18.
 • Teng, C.C. (2008). The Effects of Personality Traits and Attitudes on Student Uptake in Hospitality Employment, Intenational Journal of Hospitality Management, (27): 76-86.
 • Tuyluoğlu, T. (2003). Türkiye'de Turizm Eğitiminin Niteliği, Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tukamushaba, E. K. ve Xiao, H. (2012). Hospitality and Tourism Education in Uganda: An Integrative Analysis of Students’ Motivations and Industry Perceptions, Journal of Teaching in Travel and Tourism, (12): 332-357.
 • Ünlüönen, K. (2004). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması: 1998-1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1):108-130.
 • Walmsley, A. (2004). Assessing Staff Turnover: A View from the English Riviera, International Journal of Tourism Research, (6): 275-287.
 • Yanardağ, M. Ö. ve Avcı, M. (2012). Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum İlçeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3(2): 39-62.
 • Yıldız, Z. (2011). Turizm Sektörünün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5): 54-71.
 • Zengin, B., Şen, L. M. ve Taşar, O. (2011). Marmara Bölgesinde Turizm Lisans Öğrencilerinin Konaklama Sektöründe Cinsiyete Göre Kariyer Düşünceleriyle İlgili Bir Araştırma, International Conference on Eurasian Economies Session, 3B Turizm ve Mikroekonomi, Makedonya, 1-3 Temmuz 2011.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer TEKİN

Author: İsa DENİZ

Dates

Publication Date: June 13, 2015

Bibtex @ { esosder83024, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {3 - 22}, doi = {10.17755/esosder.97751}, title = {TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {TEKİN, Ömer and DENİZ, İsa} }
APA TEKİN, Ö , DENİZ, İ . (2015). TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55), 3-22. DOI: 10.17755/esosder.97751
MLA TEKİN, Ö , DENİZ, İ . "TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 3-22 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/6169/83024>
Chicago TEKİN, Ö , DENİZ, İ . "TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 3-22
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Ömer TEKİN , İsa DENİZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.97751 DO - 10.17755/esosder.97751 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 22 VL - 14 IS - 55 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.97751 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.97751 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Ömer TEKİN , İsa DENİZ %T TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 55 %R doi: 10.17755/esosder.97751 %U 10.17755/esosder.97751
ISNAD TEKİN, Ömer , DENİZ, İsa . "TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 55 (June 2015): 3-22. https://doi.org/10.17755/esosder.97751
AMA TEKİN Ö , DENİZ İ . TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 3-22.
Vancouver TEKİN Ö , DENİZ İ . TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 22-3.