Year 2018, Volume 27, Issue 3, Pages 234 - 238 2018-12-25

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL GENDER, CULTURE AND VIOLENCE WITH INFERTILITY
TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ

Evrim BAYRAKTAR [1]

85 144

Infertility is the inability to conceive after twelve months of regular sexual intercourse without contraception. In our country infertility is called sterility which means lack of productivity, and is accepted as a defect or deficiency. Cultures form too much social pressure on couples for their reproduction. The failure to conceive is known to be associated with health problems, low self-esteem, a feeling similar to mourning, depression, guilt and disappointment. While the couple who have a big desire for a child face psychological exhaustion with feelings of inadequacy and guilt, they are also exposed to pressure by their family, friends and their immediate surroundings. This pressure can sometimes result in violence which is one of the most undesirable consequences. With the diagnosis of infertility, the reaction of the person and people around him/her start to get affected by the culture and social gender concepts of the region. 

İnfertilite, çiftlerde korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen en az 12 ay boyunca gebelik oluşmamasıdır. İnfertilite, ülkemizde verimsizlik anlamına gelen kısırlık olarak adlandırılmakta ve kusur veya eksiklik olarak kabul görmektedir. Kültürler, üremeleri için çiftler üzerinde çok fazla toplumsal baskı oluşturmaktadır. Gebe kalmadaki başarısızlığın sağlık sorunları, düşük benlik saygısı, yas tutmaya benzer bir his, depresyon, suçluluk ve hayal kırıklığı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Çok fazla bebek isteği olan çift yetersizlik hisleri ve suçluluk duygusu ile yıpranırken; aynı zamanda aile, arkadaş ve yakın çevresi tarafından baskıya maruz kalır. Bu baskı bazen en istenmeyen sonuçlardan biri olan şiddetle sonuçlanabilir. İnfertilite tanısı alınmasından itibaren kişinin ve çevresinin tepkisi yaşanılan bölgenin kültürü ve toplumsal cinsiyet kavramlarından etkilenir
  • 1. Cousineau TM, Domar AD. Psychological impact of infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2007; 21:293-308. 2. Bates D. 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009. 3. Goldman MB, Missmer SA, Barbieri RL. İnfertility: Woman and Health. Goldman M.B, Hatch MC (eds). Academic Press, California 2000; pp196-215. 4. Cousineau TM, Domar AD. Psychological impact of infertility. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2007; 21:293-308. 5. Topdemir-Koçyiğit, O. İnfertilite ve sosyo-kültürel etkileri. İnsanbil Dergisi 2012; 1:27-38. 6. Hatcher RA, Kowal D, Guest F, et al. İnfertilite. İçinde Ayşe Akın Dervişoğlu (Çev.Ed.), Kontraseptif Yöntemler. Uluslararası Basım. Demircioğlu Matbaacılık, Ankara; 1990; ss139-165. 7. Asan N. GATA Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezine Başvuran Çiftlerin, Ivf-Et Tedavisini Bırakma Nedenleri. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 2001. 8. Bayram GO, Beji NK. İnfertilitenin psikososyal etkileri açısından cinsiyet farklılıkları var mıdır? Androloji Bülteni 2011; 44:51-53. 9. Domar AD, Kelly AL. Conquering Infertility: Dr. Alice Domar’s Mind/Body Guide to Enhancing Fertility and Coping with Infertility. Penguin Books, NewYork 2004. 10. Türkçapar F, Vardereli K, Türkçapar MH. İnfertilite ve Psikolojik Boyutları. İçinde M.N. Çiçek (Ed.). Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite. Ankara: Palme Yayıncılık; 2008; ss339-344. 11. Draye MA. Emotional Aspects of Infertility. İçinde D. Lemcke, J. Pattison, L.A. Marshall, D.S. Cowley (Eds.), Current Care of Women Diagnosis & Treatment. McGraw-Hill: Lance Medical Books; 2004; pp572-576. 12. Terzioğlu F, Taşkın L. Kadının toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına ve hemşirelik mesleğine yansımaları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2012;2:62-67 13. Kaya Ş, Uysal V. Günümüzde dindarlık ve toplumsal cinsiyet rolü algıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015;8:646- 662. 14. Atkinson R, Atkinson R, Smith E, Bem D, NolenHoeksema S. Psikolojiye Giriş. Arkadaş Yayıncılık, Ankara 2012 15. Öztürk Ö, Üniversite Mezunu Kadınların İşsizlik Süreçlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015. 16. Oğuz HD, İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda İnfertilitenin Ruh Sağlığına, Evlilik İlişkileri ve Cinsel Yaşama Etkileri, Uzmanlık Tezi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 2004 17. Cousineau TM, Domar AD. Psychological impact of infertility. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2007; 21:293-308. 18. Teskereci G. İnfertilite Tedavisi Gören Çiftlerde Yaşam Tarzının, Yaşam Kalitesine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2010. 19. Tennen H, Affleck G, Mendola R. Causal explanations for infertility: Their relation to control appraisals and psychological adjustment. In Stanton, AL (ed.), Infertility: Perspectives from Stress and Coping Research, Plenum Series on Stress and Coping, Plenum Press, New York 1991. 20. Gonzalez L. İnfertility As a Transformational Process: A framework for psychotherapeutic support of infertile women. Issues in Mental Health Nursing, 2000; 21:619-633. 21. Conrad R, Schilling G, Langenbuch M, Haidl G, Liedtke R. Erkek infertilitesinde aleksitimi Hum Reprod 2001;16:587-592 22. Ak G. İnfertil Çiflerin Depresyon Durumları Ve Başa Çıkma Yollarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001. 23. Örnek SV. Türk Halkbilimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları; 2000. 24. Kırca N, Pasinlioğlu T. İnfertilite tedavisinde karşılaşılan psikososyal sorunlar. psikiyatride güncel yaklaşımlar. Current Approaches in Psychiatry 2013; 2:162-178. 25. Dilek N. Yardımcı Üreme Tekniği İle Tedavi Olan Çiftlerin Emosyonel Tepkilerinin Belirlenmesi. Haliç Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009. 26. Yanıkkerem E, Kavlak O, Sevil Ü. İnfertil çiftlerin yaşadıkları sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11:112-121. 27. Yoldemir T. Stres ve Fertilite. İçinde M. Nedim Çiçek (Ed.), Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite. Ankara: Palme Yayıncılık; 2008:393- 412. 28. Onat BG. İnfertilitenin Yaşam Kalitesi ve Evlilik Uyumu Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2009. 29. Gürbüz Ş. İnfertil Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Depresif Durumun İn Vitro Fertilizasyon-Embriyo Transferi (IVF-ET) Sonuçlarına Etkisi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007. 30. Akdeniz F, Gönül AS. Kadınlarda üreme olayları ile depresyon ilişkisi. Klinik Psikiyatri Derg 2004; 2:70-74. 31. Yurtçu BG. İnfertilite Tedavisi İçin Başvuran Çiftlerde Kadının Maruz Kaldığı Şiddetin Belirlenmesi ve Depresyonla İlişkisinin Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Adana,2018 32. Yildizhan R, Adali E, Kolusari A, Kurdoglu M, Yıldızhan B, Sahin G. Domestic violence against infertile women in a Turkish setting. Int J Gynaecol Obstet 2009; 104:110-112. 33. Pasi AL, Hanchate MS, Pasha MA. Infertility and domestic violence: cause, consequence and management in Indian scenario. Biomedical Research 2011; 22:255-258. 34. Weinger S. Infertile Cameroonian women: Social marginalization and coping strategies. Qualitative Social Work 2009; 8:45-64. 35. Bhatti F, Jeffery R. Girls’ schooling and transition to marriage and motherhood: Exploring the pathways to young women’s reproductive agency in Pakistan. Comp Edu 2012; 48:149-66. 36. Upkong D, Orji E. Mental health of infertile women in Nigeria. Turk Psikiyatri Derg 2006; 17:259-265. 37. Akyuz A, Seven M, Şahiner G, Bakır B. Studying the effect of infertility on marital violence in Turkish women. Int J Fertil Steril 2013; 6:286-293.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Review Articles
Authors

Author: Evrim BAYRAKTAR (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @review { eujhs507700, journal = {Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1018-3655}, address = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {234 - 238}, doi = {}, title = {TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {BAYRAKTAR, Evrim} }
APA BAYRAKTAR, E . (2018). TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 27 (3), 234-238. Retrieved from http://dergipark.org.tr/eujhs/issue/42158/507700
MLA BAYRAKTAR, E . "TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27 (2018): 234-238 <http://dergipark.org.tr/eujhs/issue/42158/507700>
Chicago BAYRAKTAR, E . "TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27 (2018): 234-238
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ AU - Evrim BAYRAKTAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 238 VL - 27 IS - 3 SN - 1018-3655- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Health Sciences TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ %A Evrim BAYRAKTAR %T TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ %D 2018 %J Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1018-3655- %V 27 %N 3 %R %U
ISNAD BAYRAKTAR, Evrim . "TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27 / 3 (December 2018): 234-238.
AMA BAYRAKTAR E . TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ. JHS. 2018; 27(3): 234-238.
Vancouver BAYRAKTAR E . TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 27(3): 238-234.