Year 2018, Volume 28, Issue 2, Pages 125 - 136 2018-07-31

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
Lifelong Learning Trends of University Students

Necmi GÖKYER [1] , İsmail TÜRKOĞLU [2]

129 327

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belirlenmesi ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır. Bu araştırma anlık tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan yedi bölümünün birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören toplam 1740 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemini ise, her bölümden basit tesadüfi örnekleme yolu ile belirlenen toplam 1205 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Diker Coşkun ve Demirel (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri (YBÖEÖ)” adlı ölçek kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin; Güdülenme, merak yoksunluğu alt boyutlarında yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin çok az uyuyor düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulguya göre öğrencilerin bu alt boyutlardaki yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düşük olduğu söylenebilir. Sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve ölçeğin tamamında kısmen uyuyor düzeyinde olduğu saptanmıştır. Bu bulguya göre de öğrencilerin bu alt boyutlardaki yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğu söylenebilir.

The aim of this research is to determine the lifelong learning trends of the education faculty students and to compare the lifelong learning trends with various variables. This research is in the instant scan model. The study's universe constitutes a total of 1740 students studying in the first, second, third and fourth grades of the seven departments of Fırat University Faculty of Education in the academic year of 2017-2018. The sample is composed of 1205 teacher candidates determined by simple random sampling from each department. As a means of data collection in the survey, the scale called "Lifelong learning tendencies of university students (YBÖEÖ)" developed by Diker Coşkun and Demirel (2009) is used. It has been found that the lifelong learning trends of the students who participated in the research are low in the sub-dimensions of motivation and lack of curiosity. According to this finding, it can be concluded that the lifelong learning trends of the students in these sub-dimensions are low. Persistence, lack of learning in regulation, and scale were all found to be at the level of partially fits. According to this finding, it can be said that the lifelong learning trends of the students in these sub-dimensions are high.

 • Aksoy, M. (2008). Hayat Boyu Öğrenme Ve Kariyer Rehberliği İlkelerinin İstihdam Edilebilirliğe Etkileri: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama (Doktora tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Arsal, Z.(2011). Lifelong Learnıng Tendencies of the Prospective Teachers İn The Bologna Process in Turkey. ATTE Annual Cnference 2011:Teachers’ Life-cycle from Initıal Teacher Educatıon to Experienced Professional, Latvia University, Riga 496-509.
 • Ayra, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Mesleki Öz Yeterlik Algıları İle İlişkisi. NWSA-Education Sciences. 10, (1), 17-28.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chapman, J. & Aspin, D. (1999). Schools and the learning community: Laying the basis for learning across the lifespan. In Aspin, D., Chapman, J., Hatton, M. and Sawono, Y. (Eds). International handbook on lifelong learning. Dordecht: Kluwer Press International.
 • Commission of the European Communities (2000). A Memorandum on Lifelong Learning. Brussels. Erişim adresi: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees. Erişim tarihi: 12.05.2018.
 • Diker Coşkun, Y. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Diker Coşkun, Y. ve Demirel, M., (2012). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.
 • Dindar, H. ve Bayraktar, M. (2015). Factors Effecting Students’ Lifelong Learning in Higher Education, International Journal on Lifelong Education and Leadership, 1(1): 11-20.
 • Dinevski, D., & Dinevski, I. V. (2004). The concepts of university lifelong learning provision in Europe. Transition Studies Review, 11 (3), 227-235.
 • DPT. (2001). Hayat boyu eğitim veya örgün olmayan eğitim özel ihtisas komisyon raporu. Erişim adresi: http://www.eduser.com.tr. Erişim tarihi: 12/05/2018.
 • Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38 (170), 237-252.
 • Günay, D. (2011). Türk yükseköğretiminin yeniden yapılandırılması bağlamında sorunlar, eğilimler, ilkeler ve öneriler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 113-121.
 • Harpe, B., & Radloff, A. (2000). “Informed teachers and learners: The importance of assessing the characteristics needed for lifelong learning.” Studies in Continuing Education, 22 (2), 169-182.
 • Jarvis, P. (2010). The Routledge intenational handbook of lifelong learning. USA: Routledge Publishing.
 • Karakuş, C. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3): 26-35.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Kavramlar, İlkeler, Teknikler (4.Basım). Ankara:Pegem Akademi.
 • Knapper, C. & Cropley, A. (2000). Lifelong learning in higher education. London: Kogan Page.
 • Kurt, İ. (2008). Yetişkin Eğitimi (2. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi.
 • Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği (2010, 21 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 27587). Erişim adresi: http:// www. Resmigazete.gov.tr/eskiler.
 • Soran, H. Akkoyunlu, B. ve Kavak, Y. (2008). Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ve Eğiticilerin Eğitim Programı. Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 201-210.
 • Şahin, Ç. ve Arcagök, S., (2014). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 394-417.
 • Tunca N., Alkın Şahin, S.ve Aydın, Ö. (2015). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, (2), 432-446. DOI: 10.17860/efd.92694.
 • Waın, K. (2000). The learning society: postmodern politics. International Journal of Lifelong Education, 19 (1), 36-53.
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Author: Necmi GÖKYER

Author: İsmail TÜRKOĞLU

Bibtex @research article { firatsbed460929, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {Fırat Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {125 - 136}, doi = {10.18069/firatsbed.460929}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ}, key = {cite}, author = {GÖKYER, Necmi and TÜRKOĞLU, İsmail} }
APA GÖKYER, N , TÜRKOĞLU, İ . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (2), 125-136. DOI: 10.18069/firatsbed.460929
MLA GÖKYER, N , TÜRKOĞLU, İ . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018): 125-136 <http://dergipark.org.tr/firatsbed/issue/39182/460929>
Chicago GÖKYER, N , TÜRKOĞLU, İ . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018): 125-136
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ AU - Necmi GÖKYER , İsmail TÜRKOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.460929 DO - 10.18069/firatsbed.460929 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 136 VL - 28 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.460929 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.460929 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ %A Necmi GÖKYER , İsmail TÜRKOĞLU %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 28 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.460929 %U 10.18069/firatsbed.460929
ISNAD GÖKYER, Necmi , TÜRKOĞLU, İsmail . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 / 2 (July 2018): 125-136. https://doi.org/10.18069/firatsbed.460929