Year 2017, Volume 1, Issue 3, Pages 126 - 155 2017-09-30

The Situation of Biomass Production in World and Turkey as a Renewable Energy Resource

Sıtkıcan SARAÇOĞLU [1]

295 1208

The energy security and diversification of energy have been the unchangeable elements of energy policies since the oil crisis in 1973. In addition, in 1990s, the negative effects of fossil resources on environment and natural resources have been realized. These factors have created a huge interest about the renewable energy resources. Renewable energy consists of wind, biomass etc. Biomass is described as all organic matters which are renewable in less than 100 years including plants, various products and wastes. This paper aims to evaluate the potential of biomass which is the important one in the renewable energy resources and the biofuel worldwide and in Turkey. Therefore in this paper, primary energy supply and electricity generation from renewable energy sources worldwide and in Turkey, the importance of biomass energy in the renewable energy resources, the current situation of biofuels (bioethanol and biodiesel) worldwide and in Turkey and the policies and practices about the the biofuels worldwide and in Turkey are examined. 

Renewable Energy, Biomass, Biofuel, Bioethanol, Biodiesel
  • Akdoğan, G. ve Emeklier, H. Y. (2007). Türkiye Tarımında Biyokütle (Biyomas) Enerji Kaynakları, Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 12-13 Aralık 2007, Ankara, 31-47. (Çevrimiçi erişim tarihi 16.01.2017, http://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/d0eb8efbc17cf50_ek.pdf) Alptekin, E. ve Çanakçı, M. (2006). Biyodizel ve Türkiye’deki Durumu, Mühendis ve Makina, 47(561), 57-64. ALBİYOBİR (Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği) (2017). AB Ülkelerinde Biyodizel. (Çevrimiçi erişim tarihi 18.01.2017, http://www.albiyobir.org.tr/dunyada_b2.htm) BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) (2012). Biyokütle Sektör Raporu. (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01.2017,https://www.baka.org.tr/uploads/1349952570BiYOKUTLE-SEKTOR-RAPORU-11EYLUL.pdf) Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ (2012). (Çevrimiçi erişim tarihi 18.01.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120707-35.htm) Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 23) (2011). (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110927-5.htm) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (2005). (Çevrimiçi erişim tarihi 16.01.2017,http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150606-5.htm) Dağdelen, D. (2015). Küresel Biyoyakıt Politikalarının AB ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Uzmanlık Tezi. (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01.2017, http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/Uzmanlik%20Tez%20may%C4%B1s%202015/Derya%20Dagdelen.pdf) EIA (U.S. Energy Information Administration), (2017). (Çevrimiçi erişim tarihi 16.01.2017, http://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=000000000000000000000000000001im&tl_id=2-A&vs=INTL.29-12-AFRC-BKWH.A&vo=0&v=H&start=1980&end=2014) Enerji Verimliliği Kanunu (2007). (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01.2017,http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-2.htm) Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) (2012). (Çevrimiçi erişim tarihi 18.01.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120225-7.htm) Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ (2004).(Çevrimiçi erişim tarihi 16.01.2017,http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/legislation/18/diger) Gizlenci, Ş. ve Acar, M. (2008). Enerji Bitkileri Tarımı ve Biyoyakıtlar (Biyomotorin, Biyoetanol, Biyomas), T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enerji Bitkileri ve BiyoyakıtlarSektörel Rapor. (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01.2017, http://arastirma.tarim.gov.tr/ktae/Belgeler/brosurler/Enerji%20Tar%C4%B1m%C4%B1%20ve%20Biyoyak%C4%B1tlar%20Sekt%C3%B6rel%20Raporu.pdf) Hatunoğlu, E. E. (2010). Biyoyakıt Politikalarının Tarım Sektörüne Etkileri, DPT Uzmanlık Tezleri. (Çevrimiçi erişim tarihi 18.01.2017, http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2016/06/Biyoyakit_Politikalarinin_Tarim_Sektorune_Etkileri.pdf) Horuz, A., Korkmaz, A. ve Akınoğlu, G. (2015). Biyoyakıt Bitkileri ve Teknolojisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 3(2), 69-81. ICRISAT (International CropsResearchInstituteforthe Semi-AridTopics) (2012). A Review of theNationalBiofuelPolicy in India: A critique of theNeedtoPromoteAlternativeFeedstocks, WorkingPaper Series no.34. (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01.2017, http://oar.icrisat.org/6520/1/WPS_34.pdf) Karaosmanoğlu, F. (2006). Biyoyakıt teknolojisi ve İTÜ araştırmaları, ENKÜS 2006: İTÜ Enerji Çalıştayı ve Sergisi Bildiriler ve Sunumlar, Enerji Enstitüsü Yayınları, No:2006/1, 110-146. (Çevrimiçi erişim tarihi 18.01.2017, http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/41/103/41103125.pdf#page=120) Kulözü, N. (2005). Yenilenebilir Enerji Politikaları: Fransa Örneği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi Bildirileri, 19-21 Ekim 2005, Mersin. (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01. 2017, http://www.emo.org.tr/ekler/a37abdeefe1dab1_ek.pdf) Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15) (2009). (Çevrimiçi erişim tarihi 16.01.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/08/20090807-7.htm) Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 22) (2011). (Çevrimiçi erişim tarihi 18.01.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110927-4.htm) Narin, M. (2008). Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Tarımı, 2. Ulusal İktisat Kongresi DEÜ İİBF İktisat Bölümü, 20-22 Şubat 2008, İzmir. (Çevrimiçi erişim tarihi 16.01. 2017, http://debis.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/narin.pdf) Öztürk, H. H. ve Ekinci, K. (2016). Türkiye’de Biyokütleden Elektrik Üretimi: Mevcut Durum ve Beklentiler, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-30 Eylül 2016, Samsun, 17-26. (Çevrimiçi erişim tarihi18.01.2017, http://www.biyoyakit2016.org/bildirler_kitabi.pdf) Petrol Piyasası Kanunu (2003).(Çevrimiçi erişim tarihi 18.01.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031220.htm) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği (2004). (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01.2017, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5719&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch) Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik (2004). (Çevrimiçi erişim tarihi 16.01.2017, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5721&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0) Sabancı, A., Ören, M. N., Yaşar, B., Öztürk, H. H. ve Atal, M. (2010). Türkiye’de Biyodizel ve Biyoetanol Üretiminin Tarım Sektörü Açısından Değerlendirilmesi, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı, 11-15 Ocak 2010, Ankara, 1-19. (Çevrimiçi erişim tarihi: 17.01.2017, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/cf0ed8641cfcbbf_ek.pdf) Tunalıoğlu, R. ve Afacan, T. (2007). Türkiye’de Biyodizel Politikaları ve Mevcut Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 12-13 Aralık 2007, Ankara, 11-19. (Çevrimiçi erişim tarihi 16.01.2017,http://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/d0eb8efbc17cf50_ek.pdf) Türk Petrol Kanunu (2007). (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01.2017, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc091/kanuntbmmc091/kanuntbmmc09105574.pdf) Uludüz, Ö. (2007). Biyo-yakıtlar: Brezilya Örneği, Dışişleri Bakanlığı Yayınları Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 26. (Çevrimiçi erişim tarihi 17.01.2017,http://www.mfa.gov.tr/biyo-yakitlar_-brezilya-ornegi-.tr.mfa) WBA (World Bioenergy Association) (2016). WBA Global Bionergy Statistics 2016. (Çevrimiçi erişim tarihi 18.01.2017, http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/WBA%20GBS%202016.pdf) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (2005). (Çevrimiçi erişim tarihi 16.01.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/05/20050518-1.htm) Yılmaz, M. (2012). Türkiye’nin Enerji Potansiyeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Açısından Önemi, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4(2), 33-54. 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2005).(Çevrimiçi erişim tarihi 18.01.2017,http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/08/20050809-16.htm)
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Sıtkıcan SARAÇOĞLU
Country: Turkey


Bibtex @ { fsecon318586, journal = {Fiscaoeconomia}, issn = {}, eissn = {2564-7504}, address = {Ahmet Arif EREN}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {126 - 155}, doi = {10.25295/fsecon.318586}, title = {The Situation of Biomass Production in World and Turkey as a Renewable Energy Resource}, key = {cite}, author = {SARAÇOĞLU, Sıtkıcan} }
APA SARAÇOĞLU, S . (2017). The Situation of Biomass Production in World and Turkey as a Renewable Energy Resource. Fiscaoeconomia, 1 (3), 126-155. DOI: 10.25295/fsecon.318586
MLA SARAÇOĞLU, S . "The Situation of Biomass Production in World and Turkey as a Renewable Energy Resource". Fiscaoeconomia 1 (2017): 126-155 <http://dergipark.org.tr/fsecon/issue/31372/318586>
Chicago SARAÇOĞLU, S . "The Situation of Biomass Production in World and Turkey as a Renewable Energy Resource". Fiscaoeconomia 1 (2017): 126-155
RIS TY - JOUR T1 - The Situation of Biomass Production in World and Turkey as a Renewable Energy Resource AU - Sıtkıcan SARAÇOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25295/fsecon.318586 DO - 10.25295/fsecon.318586 T2 - Fiscaoeconomia JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 155 VL - 1 IS - 3 SN - -2564-7504 M3 - doi: 10.25295/fsecon.318586 UR - https://doi.org/10.25295/fsecon.318586 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Fiscaoeconomia The Situation of Biomass Production in World and Turkey as a Renewable Energy Resource %A Sıtkıcan SARAÇOĞLU %T The Situation of Biomass Production in World and Turkey as a Renewable Energy Resource %D 2017 %J Fiscaoeconomia %P -2564-7504 %V 1 %N 3 %R doi: 10.25295/fsecon.318586 %U 10.25295/fsecon.318586
ISNAD SARAÇOĞLU, Sıtkıcan . "The Situation of Biomass Production in World and Turkey as a Renewable Energy Resource". Fiscaoeconomia 1 / 3 (September 2017): 126-155. https://doi.org/10.25295/fsecon.318586