Year 2019, Volume 2019, Issue 12, Pages 16 - 37 2019-04-30

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat Tuncer [1] , Emine Geçim [2]

4 20

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterliklerine sahip olma seviyelerine dair görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaçla Ölçme ve Değerlendirme Becerileri Ölçeği (ÖVDB) geliştirilmiş ve elde edilen bulgular bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmada mevcut durumu tespit etme amaçlandığından tarama modeline başvurulmuştur. Araştırmanın örneklemi Elazığ il merkezi, Elazığ Maden ilçesi, Bitlis il merkezi ve Bitlis Güroymak ilçesinde bulunan okullarda görevli sınıf öğretmenleridir. Araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme ve değerlendirme becerileri yeterlik algıları ölçeği kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizine göre ölçeğin dört alt boyutu vardır. Ölçeğin bu dört alt boyutu toplam varyansın yüzde altmış üçünü açıklamaktadır. Ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise .967 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin uygulanması suretiyle elde edilen veriler ise çeşitli analiz teknikleriyle karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda dağılımın homojen olduğu durumlarda bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi, dağılımın homojen olmadığı durumlarda ise Kruskall Wallis H ve Man Whitney U testlerinden, etki büyüklüğü ve bağıl değişkenlik katsayısından yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu ölçme ve değerlendirme etkinliklerine başvurma nedeni öğrenme düzeylerini belirlemek, en çok tercih edilen ölçme aracı ise sırasıyla çoktan seçmeli testler ve açık uçlu sorulardır. Araştırma sonucunda gelişmişlik düzeyi, kıdem ve kadrolu çalışma durumunun ölçme ve değerlendirme becerileri yeterlik algılarını anlamlı düzeyde farklılaştırdığı belirlenmiştir. Araştırmada kıdemli öğretmenlerin kıdemi daha az olan öğretmenlere göre kendilerini daha yeterli gördükleri belirlenmiştir. Bu sonuca göre yükseköğretim programlarında okutulan ölçme ve değerlendirme derslerinin niteliği gözden geçirilmelidir. Öğretmenlerin programlardaki ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını zaman alıcı olarak tanımladıkları görülmektedir. Dolayısıyla hem ölçme ve değerlendirme etkinlikleri hem de eğitimin daha nitelikli yürütülebilmesi için sınıf mevcutları azaltılmalıdır.
Sınıf Öğretmenleri, ölçme ve değerlendirme becerileri, Yeterlik Algısı, Ölçek Geliştirme
  • Acat, M. B. ve Uzunkol, E. D. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme sürecine ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), 9(31), 1-27.Acar, T. (2008). Yeni İlköğretim Matematik Programında Yer Alan Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının Uygulamadaki Etkinliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.Adıyaman, Y. (2005). İlköğretim 4., 6. ve 8. Sınıflarında Türkçe Dersine Giren Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.Akdağ, G. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin ölçme-değerlendirmeye ilişkin yeterlik algıları ve görüşleri (Adıyaman ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman. Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.Arslan, A. S., Kaymakçı, Y. D. ve Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1‐12.Ayvacı, H. Ş. ve Nas, S. E. (2009). Öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı kurama göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2), 212-225.Bal, M. S. ve Özkülekçi, G. (2010). Sosyal bilgiler dersinde kullanılan ölçme değerlendirme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22 Mayıs 2010, Elazığ) Kongre Kitabı, 79-83.Başer, N., Günhan, B.C. ve Yavuz G. (2005). İlköğretim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin öğretmen yeterlik algılarının karşılaştırılması üzerine bir araştırma. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 28-30 Eylül 2005 (syf. 515-521). Denizli: Pamukkale Üniversitesi. Bayram, E. (2011). Öğretmenlerin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliklerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Bayram, G. (2009). Öğretmenlerin İstihdam Biçimi Farklılıkları ve Yarattığı Sorunlar: Ankara’da Çalışan Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara. Berkant, H. G. (2012). İlköğretim programına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 1-19.Bulut, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarını Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Burry-Stock, A. J. ve Zhang, Z. (2003). Classroom assessment practices and teachers' self-perceived assessment skills. Applied Measurement in Education, 16(4), 323- 342. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. Can, M.F. (2014). Beden eğitimi ölçme ve değerlendirme yeterliklerine ilişkin algıları (Muğla ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme uygulamaları yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99- 114.Çetin, M. O. ve Çakan, M. (2010). Fen ve teknoloji dersi başarılarının farklı yaklaşımlarla ölçülmesi ve bu yaklaşımlara ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 93-99.Çoklar, A.N. ve Odabaşı, H.F. (2009). Eğitim teknolojisi standartları açısından öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme özyeterliklerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 1-16.Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E. ve Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI(I), 122-141.Dikmen, F. (2008). Sosyal Bilgiler Dersi 2005 Öğretim Programının Değerlendirme Boyutuna Dair 4. Ve 5. Sınıf Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.Eğri, G. (2006). Coğrafya Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Yapabilme Yeterliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Erdem, R. A., Kamacı, S. ve Aydemir, T. (2005). Birleştirilmiş sınıfları okutan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar: Denizli İli Örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1(1-2), 3-13.Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerini Etkin Kullanabilme Yeterliklerinin Araştırılması (Kahramanmaraş Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.Erdoğdu, M. Y. ve Kurt, F. (2012). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 23-36.Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.Genç N. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ve Yeterlik Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.Gliner, J.A., Morgan, G.A. ve Leech, N.L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev.: Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım. Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İlköğretim Programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı,17–40. Ankara: Sim Matbaası.Güneş A. (2007). Sınıf öğretmenlerinin kendi algılarına göre ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Kaplan, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ilkelerinin önem ve uygulama düzeylerine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Karaca, E. (2008). Test ve madde analizi (Ed.: Serdar Erkan ve Müfit Gömleksiz). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Karaca, E. (2003). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yeterliliklerine ilişkin algıları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Karadeniz, Y. ve Demir, S. B. (2010). Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 55-77. Karahan, Ş. (2008). Özel Eğitim Okullarında Çalışan Eğitimcilerin Öz Yeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kelecioğlu, H., Eroğlu, M. G. ve Boztunç, N. (2010). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin yeterlilik algılarının incelenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II’de sunulmuş bildiri, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Kuran, K. ve Kanatlı, F. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(12): 209-234Küçükahmet, L. (2005). Hayat bilgisi programının değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar. VIII. Yeni ilköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 373–381. Ankara: Sim Matbaası. Özenç, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliklerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. MEB (2009). Öğretmenlik Mesleki Genel Yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.MEB (2006). Temel Eğitim Destek Programı Öğretim Programlarının (İlköğretim 6. Sınıflar Türkçe, Matematik, Fen Ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler) Değerlendirme Raporu.Metin, M. ve Özmen, H. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin performans değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim (hie) ihtiyaçlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3),819-838.Nazlıçiçek, N. Ve Akarsu, F. (2008). Fizik, Kimya Ve Matematik öğretmenlerinin değerlendirme araçlarıyla ilgili yaklaşımları ve uygulamaları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(149), 18-29. Okur, M. ve Azar, A. (2011). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 387-400.Özbaşı D ve Çıkrıkçı-Demirtaşlı N. (2013). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili yeterliklere ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 25-46.Pektaş, S. (2010). Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.Sağ, R., Savaş, B. ve Sezer, R. (2009). Burdur’daki Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri, Sorunları ve İhtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-56.Sezen, G. ve Çimer, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının insanda dolaşım sistemi konusundaki kavramları anlama seviyelerinin kavram haritası ve kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi üzerine bir çalışma. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.Şahin, M. ve Uysal, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), 2(2), 190-207.Şeyihoğlu, A. ve Erbaş, A. A. (2010). Hayat bilgisi dersinde tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğiyle doğru-yanlış test tekniğinin karşılaştırılması. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Kitabı (20-22 Mayıs 2010, Elazığ), 887-891.Tuncer, M. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirmede yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından performans değerlendirmeye ilişkin düşünceleri (Kahramanmaraş ili örneği). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II’de sunulmuş bildiri, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Uzun, Ü. (2013). Farklı Türlerde Eğitim Hizmeti Veren Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliklerine Ait Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.Üztemur, S. S. ve Metin, C. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgıları ve öz yeterlik inançlarının incelenmesi. E-Ajelı (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction), 3(2),41-67. Vural, L., Çoklar, A. N. ve Şahin, Y. L. (2010). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik görüşleri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II’de sunulmuş bildiri, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Yıldız, S. (2011). İlköğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ile ilgili branş öğretmenlerinin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2036-4592
Author: Murat Tuncer (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Emine Geçim

Bibtex @research article { goputeb410788, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {16 - 37}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Tuncer, Murat and Geçim, Emine} }
APA Tuncer, M , Geçim, E . (2019). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019 (12), 16-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/44949/410788
MLA Tuncer, M , Geçim, E . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019): 16-37 <http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/44949/410788>
Chicago Tuncer, M , Geçim, E . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019): 16-37
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Murat Tuncer , Emine Geçim Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 37 VL - 2019 IS - 12 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Murat Tuncer , Emine Geçim %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2019 %N 12 %R %U
ISNAD Tuncer, Murat , Geçim, Emine . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 / 12 (April 2019): 16-37.