Year 2016, Volume 5, Issue 12, Pages 154 - 183 2016-08-15

REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ
SUBCONTRACTING WORKING SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR AS THE PARADOX OF THE WELFARE STATE; ISPARTA CASE

Kenan Ören [1] , Hakan Acar [2] , Hamza Kandemir [3]

366 1133

“Refah Devleti Paradoksu Olarak Kamuda Taşeron Çalışma Sistemi; Isparta Örneği” isimli çalışmanın amacı, refah devleti uygulamaları ile taşeron çalışma sisteminin bağdaşmayan yönlerini ortaya koymaktır. Sosyal adaleti sağlayarak, toplum bireyleri arasındaki eşitsizliği dengelemeye çalışmak refah devletinin temel görevleri olarak söylenebilir.

Toplumun zayıf sınıflarının eksikliklerini gidermek, bu maksatla sosyal politikalar üretmek refah devletinin temel ödevleridir. Ekonomik hayat içinde, bir işin bir bölümünün veya uzmanlık gerektiren bir kısmının başka bir işverene devredilmesine alt işverenlik ilişkisi denir. Alt işverenlik yapısı gereği ucuz işçilik ve esnek çalışma şartlarını içinde barındırır. Bu çalışmada refah devleti temelinde bulunan; uygun çalışma şartları, adil ücret, sosyal haklar gibi ilkelerin, taşeron çalışma sistemiyle ne denli uyuşmadığı ve taşeron işçilerin kimlik, tutum ve beklentileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

The purpose of the study named “Subcontracting Working System in the Public Sector as the Paradox of the Welfare State; Isparta Sample” is to determine the welfare state practices which are incompatible with aspects of the subcontracting working system. By means of ensuring social justice, to try to supply the balance inequality between members of the community may be considered to be the main task of the welfare state. To recover the shortcomings of poor classes of a society and to produce social politics for them are the basic duties of a welfare state.

In economic life, the fact that a portion of a work or a part of a work which requires the exper-tise is transferred to another employer is called a sub-contractor relationship. Subcontracting, by its nature, is embedded in the cheap labor and flexible working conditions.

In this study, the fact that suitable working conditions, fair wages, principles such as social rights which exist in the basic welfare state disaccords with the subcontracting working system and identifications, attitudes and expectations of subcontracting workers have been tried to reveal.

 • AKAD, M., (1992). Teori ve Uygulamada sosyal Güvenlik Hakkı, Kazancı Hukuk yay., İstanbul.
 • AYDIN, U. (1999). Sosyal Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Özel Sigortalar, T.C. Anado-lu Üniversitesi Yayın No:1117, İktisadi ve İdar Bilimler Fakültesi Yayınları, No:156, Eskişehir.
 • CSBG, (2015). http://app.csgb.gov.tr/isggm/oshaturkey/sunumlar/60.pdf http://app.csgb.gov.tr/isggm/oshaturkey/sunumlar/60.pdf Erişim tarihi: 13/12/2015
 • CSBG, (2015).http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=haber&id=basin491 Erişim tarihi: 07/12/2015
 • EKİN, N., (2002). Ekonomik ve Hukuksal Boyutlarıyla Alt İşverenlik, İstanbul, İTO Yayın-ları.
 • HACİMAHMUTOĞLU, H., (2009). Türkiye’de Sosyal Yardım Sisteminin Değerlendirilmesi, DPT Uzmanlık Tezi, DPT Yayın No:2803, Ankara.
 • HAK-İŞ, (2015). http://www.hakis.org.tr/calismahayatinintemelkonularinailiskin.pdf Erişim taihi: 06/12/2015
 • HAK-İŞ, (2015). http://www.hakis.org.tr/taseroniscisigercegi.pdf http://www.hakis.org.tr/taseroniscisigercegi.pdf Erişim tarihi: 09/12/2015
 • KLEINMAN. M., (2006). “Kriz mi? Ne Krizi? Avrupa Refah Devletlerinde Süreklilik ve Değişimi”, Sosyal Politika Yazıları, Derleyenler: Ayşe Buğra-Çağlar Keyder; Çeviren-ler: Burcu Yakut Çakar-Utku Barış Balaban, İletişim, İstanbul, 2006, s.159-193.
 • MEMURLAR, (2015). http://www.memurlar.net/haber/407345/ Erişim tarihi: 12/12/2015
 • ÖREN, K., (2013). Sosyal Politika, Ankara, Nobel, 2013.
 • ÖZBUDUN, E., (2010). Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları. Ankara, 2010.
 • ÖZDEMİR, S., (2004). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul, İTO Yayınları, 2004.
 • ÖZDEMİR, S., (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul, İTO Yayınları, 2.Baskı,2007.
 • RICHARDSON, J.H. (1970). İktisadi ve Mali Yönüyle Sosyal Güvenlik, Çev: Turan YAZ-GAN, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul
 • ROSANVALLON. P., (2004). Refah Devletinin Krizi, Çeviren: Burcu Şahinli, Ankara, Dost.
 • ŞEN, M., (2002). Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik. e-Akademi, Mayıs, (3).
 • ŞEN, M., NANECİ, A., (2009). Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi. Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül, (15).
 • ŞEN. S., (2006). “Alt İşverenlik Ve Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi”, ”Ça-lışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi”, C:3,S:10, s.71-98.
 • TİSK, (2015). https://tisk.org.tr/tr/eyayinlar/soru_cevap_ve_sorunlariyla_is_hukukund a_alt_isveren/pdf_soru_cevap_ve_sorunlariyla_is_hukukunda_alt_isveren.pdf Erişim tarihi: 06/12/2015
 • TOPAL, M.H., (2011). “Refah devletine Yönelik Tutumlar ve Vergi Adaleti Algısı: Türkiye Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi S.B.E.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kenan Ören
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Country: Turkey


Author: Hakan Acar
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Country: Turkey


Author: Hamza Kandemir
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 15, 2016

Bibtex @review { hakisderg281673, journal = {Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi}, issn = {2147-3668}, eissn = {2587-103X}, address = {Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {154 - 183}, doi = {}, title = {REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ören, Kenan and Acar, Hakan and Kandemir, Hamza} }
APA Ören, K , Acar, H , Kandemir, H . (2016). REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5 (12), 154-183. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hakisderg/issue/26740/281673
MLA Ören, K , Acar, H , Kandemir, H . "REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ". Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 5 (2016): 154-183 <http://dergipark.org.tr/hakisderg/issue/26740/281673>
Chicago Ören, K , Acar, H , Kandemir, H . "REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ". Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 5 (2016): 154-183
RIS TY - JOUR T1 - REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ AU - Kenan Ören , Hakan Acar , Hamza Kandemir Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 183 VL - 5 IS - 12 SN - 2147-3668-2587-103X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ %A Kenan Ören , Hakan Acar , Hamza Kandemir %T REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ %D 2016 %J Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi %P 2147-3668-2587-103X %V 5 %N 12 %R %U
ISNAD Ören, Kenan , Acar, Hakan , Kandemir, Hamza . "REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ". Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 5 / 12 (August 2016): 154-183.
AMA Ören K , Acar H , Kandemir H . REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 2016; 5(12): 154-183.
Vancouver Ören K , Acar H , Kandemir H . REFAH DEVLETİ PARADOKSU OLARAK KAMUDA TAŞERON ÇALIŞMA SİSTEMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 2016; 5(12): 183-154.