Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 14 - 26 2018-12-31

The Views of Teachers on Questions that are Included in Educational Informatics Network Module and Questions Asked in BESE
Eğitim Bilişim Ağı Ders Modülünde Yer Alan Sorular İle TEOG Sınavında Çıkan Soruların İlişkisine Yönelik Öğretmen Görüşler

Sevda Koç Akran [1] , Elham Özdemir [2]

55 228

The main objective of this research is to reveal the views of teachers on questions that are included in educational informatics network module and questions asked in Transition from Basic Education to Secondary Education (BESE). Turkish, Mathematics, Religious Culture and Moral Knowledge, Revolution History of the Republic of Turkey and Kemalism, Physical Sciences and Foreign Language 100 branch teachers who work with 8th graders of secondary schools  at Ministry of Education schools in 2015-2016 academic year in Siirt town center make up the study group of the research. A "semi-structured interview form" developed by Koç (2015) was used as data collection tool for the study. Researcher consulted experts' opinions in order to determine if the questions used in the interview are appropriate for the research objective. The necessary adjustments were made in line with the recommendations and criticism from the experts. In the research, data obtained from the voice recorder in interviews with teachers were decoded by using the computer and the data were subjected to descriptive analysis and content analysis. Under the titles of discussion, conclusions and recommendations, the results emerged within the light of the findings have been presented in articles and various proposals have been made based on these results.

Araştırmanın temel amacı, eğitim bilişim ağı ders modülünde yer alan sorular ile TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavında çıkan soruların ilişkisine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında, Siirt il merkezinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokulların 8. sınıflarında Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, Yabancı Dil derslerini yürüten 100 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Koç ve Özdemir (2016)  tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır.  Görüşme formunda yer alan soruların, görüşme amacına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen öneriler ve eleştiriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Araştırmada öğretmenlerle yapılan görüşmelerde ses kayıt cihazı ile elde edilen veriler, bilgisayar kullanılarak deşifre edilmiş, veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Tartışma, sonuç ve öneriler başlığı altında ise, araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ortaya çıkacak sonuçlar maddeler halinde verilmiş ve bu sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunmuştur.
 • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arslan, Z. (2016). Eğitim bilişim ağı’ndaki matematik dersi içeriğine ilişkin öğretmen görüşleri: Trabzon ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başarmak, U. & Mahiroğlu, A. (2005). Çevrimiçi öğrenme ortamında kullanılan karikatür animasyonuna ilişkin öğrenci görüleri. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 19(6) , 234-253.
 • Baysen, E. (2006). Öğretmenlerin sınıfta sordukları sorular ile öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevapların düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 21-28.
 • Buzzetto-More, N. & Guy, R. (2006). Incorporating the hybrid learning model intominority education at a historically black university. Journal of Information Technology in Education, 5, 153-164.
 • Clark, R.C., & Mayer, R.E. (2008). E-learning and the science of instruction (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer
 • Fidan, K. N., Erbasan, Ö. & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağından (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 626-637.
 • Güler, Z. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin SBS puanları ile ders başarıları, bilimsel süreç becerileri ve mantıksal düşünme yetenekleri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • İnce, V. (2018). Eğitim Bilişim Ağında (EBA) Yer Alan Soruların Türkçe Öğretim Programıyla Karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Fırat.
 • Koç, S. & Özdemir, E. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders Modülünde Yer Alan Sorular ile TEOG Sınavında Çıkan Soruların İlişkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim 2016, Antalya.
 • MEB. (2016). EBA Hakkında. (http://www.eba.gov.tr/hakkında/tam; adresinden 6.12 2017 tarihinde erişilmiştir).
 • Pala, F. K., Arslan, H. ve Özdinç, F. (2016). Eğitim bilişim ağı web sitesinin otantik görevler ve göz izleme ile kullanılabilirliğinin incelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 24-38.
 • Salman, Ş. (2013). Fatih projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları üzerine bir araştırma: İstanbul Bağcılar Dr.Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Türker, A. & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.
 • Üzkurt, İ., & Koçakoğlu, M. (2009). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin ders notları ile seviye belirleme sınavları arasındaki ilişki, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, bildiri no. 442.
 • Ümre, M,M. (2010). Seviye Belirleme Sınavları (SBS) sosyal bilgiler sorularının sosyal bilgiler programına ve bilişsel alan basamaklarına göre değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tokat.
 • Yakar, L. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin SBS puanları ile akademik başarı puanları değişimlerinin izlenmesi ve SBS puanlarının kestirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevda Koç Akran (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Elham Özdemir
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı

APA Koç Akran, S , Özdemir, E . (2018). Eğitim Bilişim Ağı Ders Modülünde Yer Alan Sorular İle TEOG Sınavında Çıkan Soruların İlişkisine Yönelik Öğretmen Görüşler. Harran Maarif Dergisi, 3 (2), 14-26. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hej/issue/40229/432635