Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 1 - 13 2018-12-31

The Management of Organisational Gossip
Örgütsel Dedikodu Yönetimi

Mehmet Emin Usta [1] , Ahmet Kaya [2] , Duygu Özyurt [3]

183 636

Gossip has been discussed as a matter when it comes to religion, tradition and ethics. Studies issuing gossip as a concept in management are novel. Gossip, occurring in a certain group as a sincere communication at past, has gained importance and so been reshaped by media such as Facebook and Twitter.  Gossip has turned out to be an activity, affecting the behaviors of communities as a part of their lives. All the activities, performed by certain groups which have been created with a specific aim through electronic devices used on the underground, on the train, on the bus or at home and at workplace is somewhat gossip. Today gossip, dominating the attitudes of workers, has become a significant issue both in politics and management. It is understood that this issue is of both advantages and disadvantages as to personal and organizational dimensions. 

Dedikodu yüzyıllar boyunca din, gelenek ve ahlak alanının konusu olarak ele alınmıştır. Dedikoduyu yönetsel hayat içindeki bir olgu olarak ele alan çalışmalar ise yenidir. Daha önce sadece belli bir grubun arasındaki samimi iletişim olarak gerçekleşen dedikodu, günümüzde kitle iletişim aracı (sosyal medya) olarak kabul edilen facebook, twitter gibi araçlarla hem önem kazanmış hem de biçim değiştirmiştir. Dedikodu, geniş kitlelerin davranışlarını etkileyen, yaşamlarının parçası haline gelen bir aktiviteye dönüşmüştür. Metroda, trende, otobüste, evde, iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar üzerinden belli bir amaçla oluşturulmuş grupların yaptığı şey de büyük ölçüde dedikodudur. Çağımızda işgören davranışına yön veren bir etkinlik olarak dedikodu, başta politik olmak üzere Yönetimbilimin değişik alanlarında dikkate değer bir çalışma konusuna dönüşmüştür. Bu konunun bireysel ve örgütsel boyutta hem yararları hem de zararları olduğu anlaşılmaktadır. 
 • Akdoğan, A., Mirap, S., ve Cingöz, A. (2009). İş görenlerin dedikoduya inanma düzeyleri ve dedikodunun amaçlarına ilişkin algılamaları: örgütsel ve bireysel değişkenler açısından bir inceleme. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (17-25). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları.
 • Burak, İ. (2005). Yaşamın dili iletişim. İstanbul: Sistem Yayıncılık AŞ.
 • Dunbar, R. (1996). Gossip, grooming and the evolution of language. Cambridge: Harvard UP.
 • Dunbar, R. I. (2004). Gossip in evolutionary perspective. Review of general psychology, 8(2), 100.
 • Erdoğan, İ. (2005). İletişimi anlamak. Ankara: Erk Yayınları.
 • Gürgen, H. (1997). Örgütlerde iletişim kalitesi. Der Yayınları.
 • http://emreatagul.blogspot.com/2013/04/beykent-universitesi-genel-iletisim.html Erişim: 26 Eylül 2018.
 • Ivancevich, J. M., Matteson, M. T., & Konopaske, R. (1990). Organizational behavior and management. New York: Mc Graw Hill Publishing.
 • Kapferer, JN. (1992). Oynak Bir Fenomen: Dedikodu ve Söylenti: Dünyanın En Eski Medyası. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Koçel, T. (2011). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Noon, M. ve Delbridge, R. (1993). News from behind my hand: Gossip in organizations. Organization studies, 14(1), 23-36.
 • Rosnow, R. L. ve Fine, G. A. (1976). Rumor and gossip: The social psychology of hearsay. Elsevier.
 • Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G. ve Osborn, R. N. (1995). Basic organizational behavior. J. Wiley.
 • Selçuklu, S. S. (2005). Ergen şirketler. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Solmaz, B. (2004). Kurumsal söylenti ve dedikodu. Konya: Tablet Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu. (t.y.). Dedikodu. Erişim adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php? option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5bcd68e6d57893.38352405 Erişim: 26 Eylül 2018.
 • Walsh,J. (1987). Sözlü iletişim. Kendinizi nasıl yönetirsiniz? Amerika: Power4 Marshall Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2355-1203
Author: Mehmet Emin Usta
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8899-9178
Author: Ahmet Kaya
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0024-7156
Author: Duygu Özyurt (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


APA Usta, M , Kaya, A , Özyurt, D . (2018). Örgütsel Dedikodu Yönetimi. Harran Maarif Dergisi, 3 (2), 1-13. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hej/issue/40229/444067