Year 2018, Volume , Issue , Pages 75 - 85 2018-12-31

ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK

Hasan GÜLTEKİN [1]

57 159

Ali Nihad Tarlan’ın çalışmaları, günümüz Divan şiiri araştırmaları ve özellikle şiir şerhleri konusunda en önemli örnek ve kaynak durumundadır. Ali Nihad Tarlan, en değerli Klasik Türk edebiyatı metinler şerhi profesörü olarak kabul edilir. Bu vasfı kazanmasını Farsça ve Arapça bilgisi ile İslâmî ilimler ve edebiyat eğitimi yanında sosyoloji, psikoloji, felsefe ve mantık dersleri almasına bağlamak mümkündür. Onun şiir şerhinde kullandığı yöntemler XX. asrın başında dikkate değer bir şekilde Avrupalı bilim insanları tarafından edebî metinlerin yorumlanmasında kullanılmaktaydı. Fakat, Divan şiirinin veya diğer edebî metinlerin şerhleri yapılırken klasik Türk edebiyatı alan çalışmalarının çoğunda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur İslâmî gelenektir. İslamî gelenek ise dinî hükümler başta olmak üzere İslâmiyet’in belirlediği siyasi, sosyal, kültürel ve edebî alandaki her türlü kültür ögesini içine alır. Bu çalışmanın amacı, Divan edebiyatı ürünlerini tam anlamıyla kavrayıp anlamlandırabilmek için hangi araçlara gerek duyulacağı konusundaki bilgi ve fikirleri alan araştırmacıları ile paylaşmaktır.

Ali Nihad Tarlan, Divan edebiyatı, Divan şiiri, Divan nesri, şerh, üslûp
 • Ergin, Muharrem (1964), Dede Korkut Kitabı (Metin-Sözlük), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara.
 • Gökyay, Orhan Şaik (1985), Dede Korkut Hikayeleri, Dergah Yayınları, İstanbul.
 • Gültekin, Hasan (2013), Nâbî-Zeyl-i Siyer-i Nebevî, Minval Yayınları, İstanbul.
 • Gültekin, Hasan (2015), Türk Edebiyatında İnşâ, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara.
 • Hacımüftüoğlu, Nasrullah (trs), “Kur’ân ve Belâğat”, Tefsir Tarihi ve Usûlü, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi e-Yayını, Erzurum.
 • Horata, Osman (2012), “Nef’i’nin “Sözüm” Redifli Kasidesinin İstiare Zemini”, Bilig, S. 61, s. 143-156.
 • Kılıç, Atabey (2007), Manzum Sözlük Mecmuası (Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 4026) Tuhfe-i Vehbî-Tuhfe-i Şâhidî-Sübha-i Sıbyân, Laçin Yayınları, Kayseri.Kılıç, Atabey (2009), Manzûme-i Keskin, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara.
 • Kılıç, Atabey (2016), “Klâsik Türk Edebiyatında Tarz-ı nesir Üç müdür?” Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Özel Sayısı, S. 3, s. 51-79.
 • Kortantamer, Tunca (1993), “Genç Edebiyat Araştırmacısının Yanlışları”, Marmara Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 7, s. 337-368.
 • Kortantamer, Tunca (1993), “Gül Kasidesi”, Eski Türk Edebiyatı-Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 413-435.
 • Şentürk, A. Atilla; Kartal, Ahmet (2007), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul.
 • Tanyıldız, Ahmet (2007), “Hâfız’ın Sanat Üslûbu ve Kur’an” (Çev: Ahmet Tanyıldız), Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 2, s. 616-631.
 • Tarlan, Ali Nihad (1985), Fuzûlî Divanı Şerhi, I-III, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, C. 1, s. 1.
 • Tuğluca, Murat (2016), “1683-1699 Savaşlarında Nefîr-i Âmm Halkı”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 40, s. 87-110.
 • Tulum, Mertol (2001), Tazarru'nâme, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Türk Edebiyatı Tarihi I-IV, (Ed: Talat Sait Halman, Osman Horata), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, İstanbul, 2006. Uzunçarşılı, İ. Hakkı (trs), Büyük Osmanlı Tarihi, I-VI, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Yeşilyurt, Hava (2015), Sâlim ve Safâyî Tezkirelerindeki Biyografik Bilgilerin Karşılaştırılması, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0002-9711-392X
Author: Hasan GÜLTEKİN (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @review { hikmet491145, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {75 - 85}, doi = {10.28981/hikmet.491145}, title = {ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK}, key = {cite}, author = {GÜLTEKİN, Hasan} }
APA GÜLTEKİN, H . (2018). ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), (), 75-85. DOI: 10.28981/hikmet.491145
MLA GÜLTEKİN, H . "ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 75-85 <http://dergipark.org.tr/hikmet/issue/41411/491145>
Chicago GÜLTEKİN, H . "ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 75-85
RIS TY - JOUR T1 - ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK AU - Hasan GÜLTEKİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28981/hikmet.491145 DO - 10.28981/hikmet.491145 T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 85 VL - IS - SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.491145 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.491145 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hikmet-journal of academic literature ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK %A Hasan GÜLTEKİN %T ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK %D 2018 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N %R doi: 10.28981/hikmet.491145 %U 10.28981/hikmet.491145
ISNAD GÜLTEKİN, Hasan . "ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / (December 2019): 75-85. https://doi.org/10.28981/hikmet.491145
AMA GÜLTEKİN H . ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2018; 75-85.
Vancouver GÜLTEKİN H . ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2018; 85-75.