Year 2018, Volume 17, Issue 34, Pages 597 - 618 2018-12-30

An Evaluation on Purposes of Primary Educatıon Religious Culture and Moral Knowledge Curriculum
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının (2010) Hedefleri Üzerine Bir Değerlendirme

Süleyman Gümüş [1]

50 286

Curriculum Development actions in Turkey had begun recently. İt is possible to say that the most important phase in these actions is applying “curriculum” by abandoning “syllabus” that means lessons and subjects lists. Religious Culture and Moral Knowledge was influenced from the changing of pradigms in education as well and primary school curriculum was developed in 2000 and it has been applying since 2010 with some changing. The most important development in new curriculum is adopting Constructıvıst Approach as educational approach. In this article, we tried to analyse and evaluate the curriculum with regard to purposes of it.

Türkiye’de Program Geliştirme çalışmaları yakın bir tarihte başlamıştır. Bu yöndeki çalışmalardaki gelişimin en önemli aşamasının dersler ve konular listesi anlamında kullanılan “müfredat programı” anlayışından “öğretim programı” anlayışına geçişin olduğunu söylemek mümkündür. Yakın zamanda yaşanan eğitimdeki paradigma değişimlerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de etkilenmiş ve ilköğretim programı 2000 yılında geliştirilmiş 2006 ve 2010 yılında bazı değişikliklerle yeniden kabul edilerek uygulanmaya devam etmiştir. Yeni programda göze çarpan en önemli gelişme ise Yapılandırmacılığın temel eğitimbilimsel yaklaşım olarak benimsenmesidir. Biz bu çalışmada, söz konusu programın hedefleri açısından bir analiz ve değerlendirme çabası içerisinde bulunmaya çalıştık.
 • Akalın, Şükrü Halûk v. dğr. “Program”. Türk Dil Kurumu Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005.
 • Akpınar, Burhan. Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: Data Yayınları, 2011.
 • Bilen, Mürüvvet. Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık, 2002.
 • Cevizci, Ahmet. Eğitim Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları, 2010.
 • Demirel, Özcan. Kuramdan Uygulanmaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2010.
 • Doğan, Hıfzı. Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 1997.
 • Eisner, Elliot W. The Educational Imagination on the Design and Avaluation of School Programs. New York: The Macmillan Co., 1985.
 • Erginer, Ergin. Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık, 2000.
 • Ertürk, Selahattin. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları, 1993.
 • Fer, Seval. Öğretim Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık, 2009.
 • Fidan, Nurettin - Erden, Münire, Eğitime Giriş. Ankara: Alkım Yayınları, 1998.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, “İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu”. Erişim: 1 Ocak 2017. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=22.
 • Kaymakcan, Recep - Hasan Meydan. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları ve Öğretmenlerine Göre Değerler Eğitimi”. Değerler Eğitimi Dergisi, 9/21 (Haziran 2011): 27-51.
 • Küçükahmet, Leyla. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. İstanbul: Alkım Yayınları, 1999.
 • Sönmez, Veysel. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık, 2010.
 • Şişman, Aytekin - Eskicumalı, Ahmet. Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. İstanbul: Değişim Yayınları, 2003.
 • Tan, Şeref – Alaattin, Erdoğan. Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2004.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2202-5121
Author: Süleyman Gümüş (Primary Author)

Dates

Publication Date: December 30, 2018

ISNAD Gümüş, Süleyman . "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının (2010) Hedefleri Üzerine Bir Değerlendirme". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 34 (December 2019): 597-618. https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.505044