Year 2018, Volume 17, Issue 34, Pages 795 - 800 2018-12-30

Fahreddin er-Râzî “Nihâyetü’l-Îcâz fî Dirâyeti’l-İ‘Câz” (Tahk. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Beyrut: Dâru Sâdır, 2004)
Nihâyetü’l-Îcâz fî Dirâyeti’l-İ‘Câz

Esra Hacımüftüoğlu [1]

21 208

Fahreddin er-Râzî “Nihâyetü’l-Îcâz fî Dirâyeti’l-İ‘Câz” (Tahk. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Beyrut: Dâru Sâdır, 2004)
VI. (XII.) yüzyılın en büyük âlimlerinden biri olarak bilinen, pek çok alanda eserler veren ve belki de bu özelliğinden ötürü Şafii ve Eş‘ari kaynaklarında İmam olarak adı geçen Fahreddin Râzî’nin Arap Dili ve Edebiyatı alanında verdiği en önemli eseri, “Nihâyetü’l-îcâz fî dirâyeti’li‘câz”dır. Bu eser her ne kadar teşbih, mecaz, istiare gibi belagat kaidelerini içerse de, temelde Kur’an-ı Kerim’in i‘cazını ispatlamak için yazılmıştır. Râzî bu eseriyle, belâgat ilminin gaye olmaktan öte vasıta bir ilim olduğunu göstermiş ve Kur’an’ın i‘cazının idrak edilmesindeki önemini ortaya koymuştur. Bu anlamda eser, Kur’an’ın i‘cazı, i‘cazın nasıl anlaşılması gerektiği ve bu konu etrafındaki tartışmaları sistematik bir şekilde incelemek ve i‘caz-edebiyat sentezinin nasıl kurgulandığını görmek isteyen araştırmacılar için oldukça önemlidir. 

Fahreddin er-Râzî oğlu Nihâyetü'icaz fî Dirâyeti‘l-i’Câz (Ed. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Beirut: Dâru Sâdır, 2004)

VI. Fahreddin Râzî, who is known as one of the greatest scholars of the century (XII.), Who is known as Imam in Şafii and Eş'ari sources for his works in many fields, is one of the most important works of Arabic Language and Literature. l-îcâz fî dirâyeti'li'câz l. Although this work contains the precepts of rhetoric, metaphor, and metaphor, it was written to prove the Koran's work. With this work, Rāzî has shown that the science of rhetoric is a knowledge that is more than a matter of purpose, and has revealed the importance of the understanding of the Qur'an. In this sense, the work is very important for researchers who want to see how the work of the Qur'an should be understood and how to discuss the discussions around this issue in a systematic way and to see how the synthesis of literature and literature is constructed.
  • FAHREDDİN er-RÂZÎ “NİHÂYETÜ’L-ÎCÂZ FÎ DİRÂYETİ’L-İ‘CÂZ” (Tahk. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Beyrut: Dâru Sâdır, 2004)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3442-9975
Author: Esra Hacımüftüoğlu (Primary Author)

Dates

Publication Date: December 30, 2018

ISNAD Hacımüftüoğlu, Esra . "Fahreddin er-Râzî “Nihâyetü’l-Îcâz fî Dirâyeti’l-İ‘Câz” (Tahk. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Beyrut: Dâru Sâdır, 2004)". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 34 (December 2019): 795-800. https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.505165