Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 132 - 140 2019-07-30

Planning of Culturally Sensitive Nursing Interventions of a Family Using Culturagram: Case Report
Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu

Ayşe MEYDANLIOĞLU [1]

12 22

The increase of multicultural individuals in our country has led to the necessity of nurses to provide adequate care specific to the culture. But it is very difficult for nurses to know the cultural dynamics of all the different cultural groups. For this reason it is more practical and useful for nurses to use a general approach in cultural evaluation. In this case, it was aimed to introduce the "Culturagram" which is a visual tool that enables nurses to evaluate the individual and the family from the cultural point of view. In this case, data of a woman who is Kyrgyz and lives in Turkey since 2010 and her family were taken using culturagram. As a result, it was determined that the woman attempted to be a Turkish citizen, did not have language problems, but had some health risks such as over-saturated fat consumption and treatment of diseases by traditional methods as cultural practice, and her children had concerns about foreign language learning, some sample nursing interventions were given. In conclusion, it is thought that the use of culturagram by students and nurses when working with family will be effective in understanding the cultural differences of the families as well as in strengthening of the families by providing family-specific nursing care.

Ülkemizde farklı kültürlere sahip bireylerin artması, hemşirelerin kültüre özgü yeterli bakım verme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ancak hemşirelerin tüm farklı kültürel grupların kültürel dinamiklerini bilmeleri çok zordur. Bu nedenle, hemşirelerin kültürel değerlendirme yaparken genel bir yaklaşım kullanmaları daha pratik ve yararlıdır. Bu olguda hemşirelere, birey ve aileyi kültürel yönden değerlendirme imkânı sağlayan görsel bir araç olan “Kültürogram”ı tanıtmak amaçlanmıştır. Olguda 2010 yılından beri Türkiye’de bulunan, Antalya’da yaşayan ve Kırgız olan bir kadının ve ailesinin verileri kültürogram kullanılarak toplanmıştır. Sonuçta kadının Türk vatandaşı olma konusunda girişimde bulunduğu, dil sorunu olmadığı, ancak kültürel uygulama olarak aşırı doymuş yağ tüketimi ve geleneksel yöntemlerle hastalıkları tedavi etme gibi bazı sağlık risklerinin olduğu ve çocuklarının yabancı dil öğrenimi konusunda endişelerinin bulunduğu belirlenmiştir, bazı örnek hemşirelik girişimleri verilmiştir. Sonuç olarak kültürogramın ailelerle profesyonel çalışmalarda öğrenciler ve hemşireler tarafından kullanılmasının, ailelerin kültürel farklılıklarının anlaşılmasının yanı sıra, aileye özgü hemşirelik bakımının sağlanması yoluyla ailelerin güçlendirilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.
 • 1. Seibert PS, Stridh-Igo P, Zimmerman CG. A checklist to facilitate cultural awareness and sensitivity. J Med Ethics. 2002;28(3):143-6.
 • 2. Levin Institute. Migration and globalization Available from: URL: http://www.globalization101.org/uploads/File/Migration/migration.pdf
 • 3. Bayık Temel A. Kültürlerarası (çok kültürlü) hemşirelik eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;11(2):92-101.
 • 4. Bjarnason D, Mick J, Thompson JA, Cloyd E. Perspectives on Transcultural Care. Nurs Clin North Am. 2009;44(4):495-503.
 • 5. Maier-Lorentz MM. Transcultural nursing: its importance in nursing practice. J Cult Divers. 2008;15(1):37–43.
 • 6. Hotun Şahin N, Onat Bayram G, Avcı D. Kültürlere duyarlı yaklaşım: Transkültürel Hemşirelik. HEAD. 2009;6(1):2-7.
 • 7. Amiri R, Heydari A, Dehghan-Nayeri N, Vedadhir AA, Kareshki H. Challenges of transcultural caring among health workers in Mashhad-Iran: a qualitative study. Glob J Health Sci. 2016;8(7):203–211.
 • 8. Yaman Aktaş Y, Gök Uğur H, Orak OS. Hemşirelerin kültürlerarası hemşirelik bakımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2016; 8:120-135.
 • 9. Toksoy S, Yılmaz M, Bezirgân S, Zirek Z, Boylu M. İzmir Kamu Hastaneler Birliği Güney Sekreterliği hastanelerinde çalışan hemşire/ebelerin kültürel yaklaşım ve duyarlılıkları. Uluslararası Katılımlı III. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi. 21-23 Mayıs 2015; Çanakkale, Türkiye.
 • 10. Uzun O, Sevinc S. The relationship between cultural sensitivity and perceived stress among nurses working with foreign patients. J Clin Nurs. 2015; 24:3400–3408.
 • 11. Yilmaz M, Toksoy S, Direk ZD, Bezirgan S, Boylu M. Cultural sensitivity among clinical nurses: a descriptive study. J Nurs Scholarsh. 2017;49(2):153-161.
 • 12. Bulduk S, Usta E, Dinçer Y. Kültürlerarası duyarlılık ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi: bir sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017;7(2):73-77.
 • 13. Parlar Kılıç S, Sevinç S. The relationship between cultural sensitivity and assertiveness in nursing students from Turkey. J Transcult Nurs. 2018;29(4): 379–386.
 • 14. Hunt R. Community-based nursing. 5th ed. China: Wolters Kluwer/ Liipincott Williams & Wilkins; 2013.
 • 15. EuroMed Info. Doing a cultural assessment. Available from: URL: http://www.euromedinfo.eu/doing-a-cultural-assessment.html/
 • 16. Tanrıverdi G. Kültür ve hemşirelik. İçinde; Seviğ Ü, Tanrıverdi G, editörler. Kültürlerarası Hemşirelik. 1.Baskı, İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2014, s.83.
 • 17. Tanrıverdi G, Seviğ Ü, Bayat M, Birkök MC. Hemşirelik bakımında kültürel özellikleri tanılama rehberi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009;6(1):794-806.
 • 18. Congress EP. Cultural and ethical issues in working with culturally diverse patients and their families: the use of the culturagram to promote cultural competent practice in health care settings. Soc Work Health Care. 2004;39(3-4):249-62.
 • 19. Congress EP. The use of culturagrams to assess and empower culturally diverse families. Families in Society. 1994;75(9):531-554.
 • 20. Congress EP. Cultural and ethical issues in working with culturally diverse patients and their families: the use of the culturagram to promote cultural competent practice in health care settings. Soc Work Health Care. 2005;39(3-4):249-262.
 • 21. Congress EP. Culturagram use with culturally diverse families. In: Craft-Rosenberg M, Pehler S-R, editors. Encyclopedia of Family Health. United states America: Sage Publications; 2011.
 • 22. Beşer A, Tekkaş Kerman K. Göç eden bireylerin öncelikli sağlık sorunları ve sağlık hizmetine ulaşımdaki engeller. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics. 2017;3(3):143-148.
 • 23. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. Türkiye’de göçmen olmak göçmen işçiler araştırması. İstanbul: Aşama Matbaacılık Ltd. Şti; 2015, s.62-66.
 • 24. Çakır S. Geleneksel Türk kültüründe göç ve toplumsal değişme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 24:129-142.
 • 25. British Council. Language issues in migration and integration: perspectives from teachers and learners. London: British Council; 2014, p.3.
 • 26. Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık-hastalık ve kültür etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006;9(3):78-87.
 • 27. Ekici S, Tuncel G. Göç ve insan. Birey ve Toplum. 2015;5(9):9-22.
 • 28. Güven M. Kültürün bir unsuru olarak din. Journal of Life Sciences. 2012;1(1):934-948.
 • 29. Özkan R. Toplumsal yapı, değerler ve eğitim ilişkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2011;19(1):333-344.
 • 30. Bhopal RS. The quest for culturally sensitive health-care systems in Scotland: insights for a multi-ethnic Europe. Journal of Public Health. 2012;34(1):5-11.
 • 31. Williamson M, Harrison L. Nursing care and indigenous Australians: An autoethnography. International Journal of Nursing Studies. 2010;47(6):761-769.
 • 32. International Council of Nurses 2007. Position Statement Cultural and linguistic competence. Available from: URL: http://www.icn.ch/PS_B03_Cultural&Linguistic%20Competence.pdf
 • 33. Türk Hemşireler Derneği. 19 Nisan 2011 Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Available from: URL: http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/yasa-ve-yonetmelikler/yonetmelikler/19-nisan-2011-hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik.aspx
 • 34. Öztürk E, Öztaş D. Transkültürel hemşirelik. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2012:1(1):293-300.
 • 35. Tuna Oran N, Yüksel E. Kültürlerarası hemşirelik ve etik. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics. 2015;1(3):7-13.
 • 36. Bayık Temel A. Kültürlerarası (çok kültürlü) hemşirelik eğitimi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008;11(2):92-101.
 • 37. Zeh P, Sandhu HK, Cannaby AM, Sturt JA. The impact of culturally competent diabetes care interventions for improving diabetes-related outcomes in ethnic minority groups: a systematic review. Diabet Med. 2012;29(10):1237-1552.
 • 38. Hawthorne K, Robles Y, Cannings-John R, Edwards AG. Culturally appropriate health education for Type 2 diabetes in ethnic minority groups: a systematic and narrative review of randomized controlled trials. Diabet Med. 2010; 6:613-623.
 • 39. Khunti K, Camosso Stefinovic J, Carey M, Davies M, Stone M. Educational interventions for migrant South Asians with Type 2 diabetes: a systematic review. Diabet Med. 2008; 25:985-992.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9799-937X
Author: Ayşe MEYDANLIOĞLU
Institution: Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2019

Bibtex @case report { hunhemsire598673, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {Hacettepe University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {132 - 140}, doi = {10.31125/hunhemsire.598673}, title = {Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {MEYDANLIOĞLU, Ayşe} }
APA MEYDANLIOĞLU, A . (2019). Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 6 (2), 132-140. DOI: 10.31125/hunhemsire.598673
MLA MEYDANLIOĞLU, A . "Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019): 132-140 <http://dergipark.org.tr/hunhemsire/issue/47423/598673>
Chicago MEYDANLIOĞLU, A . "Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019): 132-140
RIS TY - JOUR T1 - Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu AU - Ayşe MEYDANLIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31125/hunhemsire.598673 DO - 10.31125/hunhemsire.598673 T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 140 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - doi: 10.31125/hunhemsire.598673 UR - https://doi.org/10.31125/hunhemsire.598673 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu %A Ayşe MEYDANLIOĞLU %T Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu %D 2019 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31125/hunhemsire.598673 %U 10.31125/hunhemsire.598673
ISNAD MEYDANLIOĞLU, Ayşe . "Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 / 2 (July 2019): 132-140. https://doi.org/10.31125/hunhemsire.598673
AMA MEYDANLIOĞLU A . Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(2): 132-140.
Vancouver MEYDANLIOĞLU A . Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(2): 140-132.