Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 49 - 59 2018-04-15

“YARGI KURUMUNA GÜVEN” YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME
A LITERATUR REVIEW ABOUT “JUDICIAL TRUST”

Serdar GÜLENER [1] , İlknur Rabia TÜRKÖLMEZ [2]

19 53

Gelişen teknoloji ve değişen dünya şartları devletin görevlerinin yanında vatandaşların devletten beklentilerini de artırmaktadır. Devlet hizmetlerinin beklentileri karşılayamaması durumu devlete duyulan güveni azaltan faktörlerin başında gelmektedir. Bir bütün olarak devlet aygıtına duyulan güven azaldıkça ayrı ayrı yasama, yürütme ve yargı kurumlarına güven düzeyi de değişmekte veya azalmaktadır. Bu çerçevede güven konusuna ilişkin akademik ilginin ağırlıklı olarak yasama ve yürütme organlarını ilgilendiren bir boyuta sahip olduğu söylenebilir. Yargı kurumuna yönelik güveni inceleyen akademik çalışmaların ise görece olarak daha sonraki dönemlerde başladığı dolayısıyla henüz ciddi bir düzeyde ele alınamadığı görülmektedir. Türkiye’ de ise yargıya duyulan güveni konu edinen akademik çalışmaların sayısı çok daha azdır. Yapılan çalışmaların çoğu kamuoyu yoklaması düzeyindedir. Bu çalışmada karşılaştırmalı örneklerden yola çıkılarak yargı hizmetlerine duyulan güven konusunda Türkiye’deki yazının bir analizi yapılmaktadır. Böylece yargı kurumuna güven konusunda akademik farkındalığa ve ilgiye katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Developing technologies and changing world conditions increase both duties of state and

expectations of citizens from state. The inability of state services to compensate expectations is first

of the factors that reduce the trust in the state.

As trust in the whole state apparatus decreases, trust in executive and judicial institutions is also

diminishing or changing seperately. It can be said that the academic interest in trust in this

framework has a dimension which is mainly concerned with legislative and executive bodies. It is

seen that the academic studies examining the trust towards the judicial institution are started in the

later periods, and therefore can not be dealt with at a serious level yet. In Turkey, the number of

academic studies that deals with trust in the judiciary is much less. Most of the studies done is at

the level of public opinion polling.

  • AKGÜN, B. 2001. “Türkiye’de Siyasal Güven: Nedenleri ve Sonuçları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56, 4,1-23. BİLGİÇ, M. S., AKYÜREK, S., & KOYDEMİR, F. S. (2015), Türkiye’de Yargıya Toplumsal Bakış, BİLGESAM Raporları, Rapor no: 69, Ankara. CALDEİRA, G. A. (1986). Neither the purse nor the sword: Dynamics of public confidence in the Supreme Court. American Political Science Review, 80(4), 1209-1226. CALDEİRA, G. A., & GİBSON, J. L. (1992). The etiology of public support for the Supreme Court. American journal of political science, 635-664. DOUGHERTY, G. W., LİNDQUİST, S. A., & Bradbury, M. D. (2006). Evaluating performance in state judicial institutions: Trust and confidence in the Georgia judiciary. State and Local Government REVİEW, 38(3), 176-190. JAHİC, G. KALEM, S. 2009. “Vatandaşın Gözünden Mahkemeler: Katılım, Güven ve Tutumlar”. Adalet Gözet: Yargı Sistemi Üzerine Bir İnceleme. Editör: Kalem, S. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. GÖZLER,K. (2013), Devletin Genel Teorisi: Bir Genel Kamu Hukuku Ders Kitabı, Ekin Yayınevi, Bursa. GRİMMELİKHUİJSEN, S.G., KLİJN, A. 2015. “The effect of Judicial Transparency on Public Trust: Evidence from a Field Experiment”, Public Administration,1-17. doi: 10.1111/padm.12149. GÜLENER, S. 2011. “Yargı Bağımsızlığını Güçlendirici Bir Mekanizma Olarak Yargısal Hesap Verebilirlik ve Türk Yargı Sistemi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, 223-224. KONDA Araştırma ve Danışmanlık. “Hukuk ve Adalet Algı ve Beklentiler”. http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/2011_05_KONDA_Hukuk_ve_Adalet_Algi_ve_Beklentiler.pdf. Son Erişim Tarihi: 11.03.2014 OECD, Government at a Glance 2013, “Trust in Government, Policy Effectiveness and the Governance Agenda”, 22, http://www.oecd-ilibrary.org/... Son Erişim Tarihi: 30.06.2015. ÖKÇESİZ, H. (1999). İstanbul barosu çevresi adli yargıda yolsuzluk araştırması. İstanbul Barosu Yayınları. ÖRSELLİ, E. (2016). Türkiye'de yargıya güven. Çizgi kitabevi. ROTTMAN, D. B. 1998. “On Public Trust and Confidence: Does Experience with the Courts Promote or Diminish It?”, Court Review, 35, 4, 14-22. ROTTMAN, D. B., TOMKİNS, A. 1999. “Public Trust and Confidence in the Courts: What Public Opinion Surveys Mean to Judges”, Court Review, 36, 3, 24-31. SANCAR, M., ATILGAN, E. Ü. 2009. Adalet Biraz Es Geçiliyor: Demokratikleşme Sürecinde Hakimler ve Savcılar. İstanbul: TESEV Yayınları. STOUTENBOROUGH, J. W., HAİDER-MARKEL, D. P. 2008. “Public Confidence in the U.S. Supreme Court: A New Look at the Impact of Court Decisions”, The Social Science Journal 45, 28–47. TYLER, T.R. 2001. “Public Trust and Confidence in Legal Authorities: What do Majority and Minority Group Members Want from the Legal and Legal Institutions?”, Behavioral Sciences and the Law, 19, 2, 215–235. URBAN, M. 2014. Development of Trust in Courts in the Czech Republic and other Visegrad Countries. Prague: Prague Law Working Paper Series. VANBERG, G. 2005. The Politics of Constitutional Review in Germany. New York: Cambridge University Press. WENZEL, J. P., Bowler, S., & Lanoue, D. J. (2003). The sources of public confidence in state courts: Experience and institutions. American Politics Research, 31(2), 191-211. YARGI REFORMU STRATEJİSİ (2015), Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara. İnternet Kaynakçası http://www.mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx, Erişim Tarihi: 21.02.2018 - 2575 sayılı Danıştay Kanunu, - 2797 Yargıtay Kanunu, - 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, - 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Serdar GÜLENER (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Author: İlknur Rabia TÜRKÖLMEZ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @other { icps499292, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {49 - 59}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.04}, title = {“YARGI KURUMUNA GÜVEN” YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {GÜLENER, Serdar and TÜRKÖLMEZ, İlknur Rabia} }
APA GÜLENER, S , TÜRKÖLMEZ, İ . (2018). “YARGI KURUMUNA GÜVEN” YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 49-59. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.04
MLA GÜLENER, S , TÜRKÖLMEZ, İ . "“YARGI KURUMUNA GÜVEN” YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 49-59 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41312/499292>
Chicago GÜLENER, S , TÜRKÖLMEZ, İ . "“YARGI KURUMUNA GÜVEN” YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 49-59
RIS TY - JOUR T1 - “YARGI KURUMUNA GÜVEN” YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Serdar GÜLENER , İlknur Rabia TÜRKÖLMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.04 DO - 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.04 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 59 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.04 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.04 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi “YARGI KURUMUNA GÜVEN” YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Serdar GÜLENER , İlknur Rabia TÜRKÖLMEZ %T “YARGI KURUMUNA GÜVEN” YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2018 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 4 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.04 %U 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.04
ISNAD GÜLENER, Serdar , TÜRKÖLMEZ, İlknur Rabia . "“YARGI KURUMUNA GÜVEN” YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 / 1 (April 2018): 49-59. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.04