Year 2017, Volume 2, Issue 4, Pages 187 - 209 2017-12-17

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT HAMURUNUN YARATIM MALZEMESİ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VE ALIŞKANLIK KAZANIMINA YÖNELİK ETKİLERİ
THE IMPACT OF RECYCLED PAPER PULP USAGE AS A CREATIVE MATERIAL IN THE VISUAL ARTS EDUCATION IN DEVELOPING AN AWARENESS AND HABIT FOR PAPER RECYCLING AMONG THE STUDENTS

Erol BULUT [1] , Lale ÇAVULDUR [2]

139 1045

Bu araştırmanın temel amacı Ortaokul 6.sınıf Görsel Sanatlar Dersinde geri dönüşümlü kağıt hamurunun yaratım malzemesi olarak kullanımının, öğrencilerde kağıdın geri dönüşümü hakkında bilinçlenmeye ve geri dönüştürme alışkanlıklarına yönelik nasıl bir etkisi olabileceğini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada uygulamalı nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın uygulaması 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde sekiz haftalık süreç içerisinde toplam 22 kişiden oluşan bir çalışma grubu ile yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda uygulanan eylem planında atık kağıtların geri kazanımıyla elde edilen kağıt hamuru kullanılarak iki ve üç boyutlu sanatsal çalışmalar gerçekleştirilmiştir. El yapımı yapraklı kağıt (kolaj tekniğiyle, 2D), ağaçlarda yaşayan hayvan figürleri (3D) ve bu hayvanlar için su ve yemek kapları (3D) papier-maché kullanılarak uygulanmış, ardından tüm çalışmalar koli kartonlarından inşa edilen(3D) ağacın üzerinde, “Yaşayan Ağaç” teması çerçevesinde sergilenmiştir. Araştırma verileri ön ve son algı anketi, öğrenci, öğretmen, araştırmacı günlüğü, görüş anketi ve yarı yapılandırılmış odak grup görüşmelerinden oluşmaktadır. Verilerden elde edilen frekanslar kodlara ve daha sonra kategorilere ayrılmış, bulguların yorumlanmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak öğrencilerin, kağıdın geri dönüşümü hakkında bilinçlenmeye ve geri dönüştürme alışkanlıklarında olumlu yönde değişime katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. 

The main purpose of this research is to determine the impact of  the usage of  recycled paper pulp as a creative material among the 6th grade students, in order to develop a consciousness and  its impacts on their  recycling  habits. In this research, an "action research design” has been used, which is an applied method of qualitative research. The subject matter research has been applied on a study group of 22 people for eight (8) weeks  during the spring semester of 2015-2016 scholar period. In the action plan, as per the purpose of this research, the paper pulp that has been generated from the waste papers has been used in the creation of two and three dimensional artistic works. Hand crafted paper leaves (collage technic, 3D) has been applied as papier-mâché for animal figures living on the trees (3D) and the food and water cups (3D), followed by an exposition of “Living Tree” theme, built on the package card boards. The research data in the pre and post perception survey, consists of the interview results of students, teachers, researcher diary, and semi-structured focus groups. The frequencies have been sorted into codes, then categorised and content analysis methodology has been used in order to comment on the findings. Considering the findings, it is possible to state that students’ consciousness of recycled paper usage habits have  been positively impacted.

 • Ada, S., Baysal, N. ve Şahenk Erkan, S. S., (2017). Çeşitli Boyutları ile Çevre Eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Ayaydın, A. ve Mercin, L. (2013). Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar. Ankara: Pegem.
 • Blandy, D., Congdon, K., G. ve Krug, D., H. (1998). Art, Ecological Restoration and Art Education. Studies in Art Education, Spring, 39, 3, s.230. Erişim: 15.09.2017.
 • Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2012). Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Eğtimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Teniklerle, Ankara: Pegem.
 • Çapar, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinde Üç Boyutlu Çalışmaların Önemi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 35 Güz, 114-124. Erişim: 15.04.2015.
 • Dewey, J. (1898). İlköğretim saplantısı, The Forum, Çev. Bektaş, M. Günümüzde Eğitim, (2014). Ed. Ratner, J. Çev.Ed. Ata, B. Ve Öztürk, T., Ankara: Pegem
 • Ecofolio (2015). www.ecofolio.fr Erişim: 10.08.2016
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Ankara: Anı Yayıncılık Akt. Kuzu, A. Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimde Eylem Araştırması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 2/6 Kış 2009, 425-433. Erişim: 10.07.2016.
 • Göbel, P.L. (2006), Papier als Werkstoff in der Bildenden Kunst, Eine Bestandsaufnahme der Moderne und die gestalterischen Möglichkeiten für den Kunstunterricht, Humanwissenschaftlichen Fakültaet der Universitaet Potsdam. Doktora tezi. Potsdam. Erişim: 11.07.2015.
 • Kırışoğlu, O.T. (2005). Sanatta Eğitim, Ankara: Pegem.
 • Marshall Mc L. (1964) Understandig Media. Akt. Bardt, J. (2016) Kunst aus Papier, Zur Ikonographie eines plastischen Werkmaterials der zeitgenössichen Kunst, Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms.
 • McConnell Moroye, C. Ve Ingman, B. C., (2017). Ecologically Minded Teaching, Environmental Education Research Journal, Okt.2017, 1-15. Erişim: 12.08.2017
 • McFee, J. K. Ve Degge, R. M. (1977). Art, Culture and Environment, A Catalyst for Teaching. USA: Wadsworth.
 • Montessori, M. (2014). Emici Zihin, İstanbul: Kaknüs
 • Odabaşı, H. (1986) Yaratıcılık, I. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Akt. Erbay. M. (1997) Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Odum, E.P. ve Barrett, G.W. (2008). Ekolojinin Temel İlkeleri, Çev. Ed. Kani Işık, Ankara: Palme.
 • San, İ. (1992). Evrim İçinde Sanat Eğitimi Politikaları Sanat Eğitimi - Yeni Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Cilt:25, 643-652. Erişim: 17.03.2016
 • Sobel, D. (2014). Ekofobiyi Aşmak, Doğa Eğitiminde Kalbin Yeri, İstanbul: Yeni İnsan.
 • Stiftung Haus der kleinen Forscher (2014). Forschen und Entdecken mit Papier, Berlin: Stiftung Haus der kleinen Forscher
 • Uzunoğlu, S. (2006). Çevreyi Korumada Yeni Bir Kavram: Ekolojik Ego, Çevkor Ekoloji Dergisi, vol.15, 58, 33-37. Erişim: 25.06.2015
 • Yücel, A.S. ve Morgil, F. İ., (1999). Çevre Eğitiminin Geliştirilmesi, BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 1, Sayı 1. 76-89. Erişim: 14.05.2017
 • Zibell, M. (2010). Wertstoff Papier, Warum für uns so wichtig ist?. Kerpen: Kohl.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Erol BULUT

Author: Lale ÇAVULDUR (Primary Author)

Bibtex @research article { ijar367415, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {187 - 209}, doi = {}, title = {GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT HAMURUNUN YARATIM MALZEMESİ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VE ALIŞKANLIK KAZANIMINA YÖNELİK ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {BULUT, Erol and ÇAVULDUR, Lale} }
APA BULUT, E , ÇAVULDUR, L . (2017). GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT HAMURUNUN YARATIM MALZEMESİ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VE ALIŞKANLIK KAZANIMINA YÖNELİK ETKİLERİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 187-209. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijar/issue/33037/367415
MLA BULUT, E , ÇAVULDUR, L . "GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT HAMURUNUN YARATIM MALZEMESİ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VE ALIŞKANLIK KAZANIMINA YÖNELİK ETKİLERİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 187-209 <http://dergipark.org.tr/ijar/issue/33037/367415>
Chicago BULUT, E , ÇAVULDUR, L . "GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT HAMURUNUN YARATIM MALZEMESİ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VE ALIŞKANLIK KAZANIMINA YÖNELİK ETKİLERİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 187-209
RIS TY - JOUR T1 - GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT HAMURUNUN YARATIM MALZEMESİ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VE ALIŞKANLIK KAZANIMINA YÖNELİK ETKİLERİ AU - Erol BULUT , Lale ÇAVULDUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 209 VL - 2 IS - 4 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT HAMURUNUN YARATIM MALZEMESİ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VE ALIŞKANLIK KAZANIMINA YÖNELİK ETKİLERİ %A Erol BULUT , Lale ÇAVULDUR %T GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT HAMURUNUN YARATIM MALZEMESİ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VE ALIŞKANLIK KAZANIMINA YÖNELİK ETKİLERİ %D 2017 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD BULUT, Erol , ÇAVULDUR, Lale . "GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT HAMURUNUN YARATIM MALZEMESİ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VE ALIŞKANLIK KAZANIMINA YÖNELİK ETKİLERİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 / 4 (December 2017): 187-209.