Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 61 - 86 2015-07-01

Bir Yoksullukla Mücadele Aracı Olarak İslami Mikrofinans ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey

Raif PARLAKKAYA [1] , Suna Akten ÇÜRÜK [2]

217 780

Yoksul insanların finansal sisteme ulaşıp gereksinim duydukları sermayeyi elde etmeleri, kaynaklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, finans kurumlarının istediği teminatları sağlayamamaları ve fon yönetimi konusunda yüksek risk içermeleri gibi nedenlerle oldukça zordur. Bu durum, kalkınmanın önündeki en önemli engel olarak görülmektedir. Yoksul insanların kendilerine ve ailelerine bakabilecek düzeyde gelir elde etmelerini sağlayacak iş projelerine, teminat ve kefalet gerektirmeden sağlanan finansman olarak tanımlanan mikrofinans, tüm dünyada önemli bir kalkınma stratejisi haline gelmiştir. İslami mikrofinans uygulamaları ise, gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin İslam hukukuna uygunluğu konusunda hassasiyet gösteren kişiler için bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. İslami mikrofinans, bir kredi olmaktan ziyade, murabaha ile ticari bir alış-verişi, mudarabe ve müşareke ile özsermaye finansmanını, karz ve vedia ile tasarruf, zekat ve sadaka ile para transfer sistemlerini ve tekafül ile sigortacılığı içermektedir. Türkiye’de İslami finans yöntemleri ilk olarak 80’li yıllarda uygulanmaya başlanmış, geçen 35 yılın ardından %6 düzeyinde sektör payı elde edilmiştir. Özellikle 10. Kalkınma Planının İstanbul Finans Merkezi Programına ilişkin hedefleri ile birlikte İslami bankacılık ve sermaye piyasası ürünlerinin hızlı bir ivme ile büyüme göstereceği açıktır. Bununla birlikte İslami mikrofinans konusunda Türkiye’de henüz ciddi bir gelişme yaşanmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Malezya, Endonezya ve Bangladeş gibi birçok ülkede uygulama alanı bulan İslami mikrofinans yöntemlerini ortaya koymak ve Türkiye’de uygulanabilirliğini tartışmaktır. Böylece yoksullukla mücadele, gelir dağılımının iyileştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin gözetilmesi ve fırsat eşitsizliğinin gelecek nesillere sirayet etmesinin önüne geçilmesi için atılacak adımlara bir katkı sağlanması beklenmektedir.
It is very hard that poors obtain needed capital thoughout finanscial system because they have some problems to have enough information about financial resources, to provide the guarantees requested by financial institutions and to get high risk about fund management. This is seen as the most important obstacle to development. Microfinance defined as a financial model that poors can get fund for business project without guarantees and suretyship has become a worldwide development strategy worldwide. Also Islamic microfinance is an alternative for people that are very sensitive about their financial transactions’ compliant with Islamic law. Islamic microfinance, rather than a loan, contains trading activities with murabahah, equity finacing with mudarabah ve musharakah, saving with kardh, money transfer system with zakah and sadaqah and insurance with tekaful. Islamic financial methods were first introduced in the 80s in Turkey, and than the sector has achieved the market share of 6% at the 35 years. It is certain that Islamic banking and capital market products will rapidly grow especially with Islamic Financial Center targets of 10th Development Plan. However, Turkey has not yet get a serious development in Islamic microfinance. The purpose of this study is to state the Islamic microfinance models applied in some countries as Malaysia, Indonesia and Bangladesh and to argue about its viability in Turkey. Thus, It is expected to contribute the steps for poverty reduction, improving income distribution, caring for disadvantaged groups and blocking of inequality of opportunity to future generations
Other ID JA59KH39CD
Journal Section Articles
Authors

Author: Raif PARLAKKAYA

Author: Suna Akten ÇÜRÜK

Dates

Publication Date: July 1, 2015

Bibtex @ { ijisef313860, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {61 - 86}, doi = {}, title = {Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey}, key = {cite}, author = {PARLAKKAYA, Raif and ÇÜRÜK, Suna Akten} }
APA PARLAKKAYA, R , ÇÜRÜK, S . (2015). Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1 (2), 61-86. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29333/313860
MLA PARLAKKAYA, R , ÇÜRÜK, S . "Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 61-86 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29333/313860>
Chicago PARLAKKAYA, R , ÇÜRÜK, S . "Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 61-86
RIS TY - JOUR T1 - Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey AU - Raif PARLAKKAYA , Suna Akten ÇÜRÜK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 86 VL - 1 IS - 2 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey %A Raif PARLAKKAYA , Suna Akten ÇÜRÜK %T Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey %D 2015 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD PARLAKKAYA, Raif , ÇÜRÜK, Suna Akten . "Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 / 2 (July 2015): 61-86.
AMA PARLAKKAYA R , ÇÜRÜK S . Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey. IJISEF. 2015; 1(2): 61-86.
Vancouver PARLAKKAYA R , ÇÜRÜK S . Islamic Microfinance as a Tool for Powerty Reduction and Feasibility in Turkey. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. 2015; 1(2): 86-61.