Year 2018, Volume 5, Issue 10, Pages 225 - 248 2018-12-15

Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması
Views of the Migrant Students on Problems They Confront: A Case Study

İbrahim Bozan [1] , Yüksel Kaştan [2]

65 189

Bu araştırmada göç yaşamış öğrencilerin görüşleri doğrultusunda Antalya ili Kepez ilçesine gerçekleşen yoğun göçün eğitime etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma bölgeye yoğun bir şekilde devam eden göçlerin eğitime etkilerini göç yaşamış öğrencilerin görüşleri çerçevesinde ele alması ve araştırmacılara derinlemesine bakış açısı sunması bakımından önemli bir çalışmadır.

Araştırma bütüncül çoklu durum deseninde nitel bir çalışma olmuştur. Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak bireysel görüşme kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak, açık uçlu sorulara dayanan yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formları kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının da özellikleri dikkate alınarak veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Bu veri analizine dayanarak araştırmanın bulgu ve yorumları oluşturulmuştur. Araştırma bulguları tablolar halinde verilerek, frekans ve yüzde değerleri verilmiş ve öğrencilerin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Öğrencilerin hepsi ilçede yüksek düzeyde göç alan bölgelerde yer alan okullarda öğrenim görmektedirler.

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin eski arkadaş ve öğretmenlerini özledikleri görülmektedir. Göç eden öğrenciler okulda sosyal etkinliklere katılamamaktadır. Okula ilk geldikleri zaman akademik başarıları düşmektedir. Arkadaş ortamında kavga, küfürleşme gibi olumsuz davranışlar görmektedir. Diğer arkadaşları tarafından alaya alınmakta ve dışlanmaktadırlar. Bu nedenle çekingenlik yaşayarak yalnızlık hissetmektedirler. Bu öğrencilerin okula uyum sağlamaları diğerlerine göre daha zor olmaktadır. Maddi sıkıntılar nedeniyle aileye katkıda bulunmak için çalışmayı düşünmektedirler. Araştırmanın sonucuna dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Antalya Province in accordance with the opinion of migrant students in this study to training the intense immigration that took place in the Kepez district and studied to determine the effect of education. Research area of intensive training and ongoing migration to be addressed within the framework of the views of the effects of education is an important work in terms of migrant students and provide an in-depth view opener to researchers.

Research has been a qualitative study with an integrated multi-state pattern. In this study, as the data collection methods used in individual interviews. 

According to the survey; student missed their old friends and teachers. Migrant students could not take part in social activities at school. When they come to school first, their academical success declined. Among their friends they were subject to negative behaviours like swear, fight etc. Other students had made fun of them and isolated them. So they felt themselves alone. They had much more problems in adaptation to school than other students. They thought working to help their families because of the financial problems. Suggestions were made based on the results of the research.

 • Kaynakça
 • Aslan, C. (2001). Göç-Eğitim-Batman ve Çocuk: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Göçün Aile ve Çocuk Eğitimi Üzerindeki Etkisi. https://www.google.com.tr/webhp?hl=tr#hl=tr&q=egitim.cu.edu.tr%2Fmyfiles%2Fopen.aspx%3Ffile%3D942.doc%E2%80%8E adresinden 18 Mayıs 2013’te alınmıştır.
 • Birinci, N. (2003). Cumhuriyetin 80. Yılında Milli Eğitim Üzerine Bir Bakış http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi44/birinci.html adresinden 23 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • DİE, 1927, Nüfus Sayımı Verileri.
 • DİE, 1970, Nüfus Sayımı Verileri.
 • DİE, 1980, Nüfus Sayımı Verileri.
 • DİE, 1990, Nüfus Sayımı Verileri.
 • DİE, 2000, Nüfus Sayımı Verileri.
 • Dinçer, M. (1997). Göç – Doğal Kaynaklar İlişkisine Çevre Güvenliği Açısından Bir Bakış. Toplum Ve Göç Bildiriler Kitabı, (s.54-67). Ankara: DİE Yayınları.
 • Karakuş, E. (2006). Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Kılıçkaya, N. (1988). Yurt Dışı Deneyimi Geçiren Ve Geçirmeyen Lise Öğrencilerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kıray, M. (1982). Toplum Bilim Yazıları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını.
 • Köknel Ö. (1989). Bireysel ve Toplumsal Şiddet. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Nar, B. (2008). Göçün Eğitime ve Eğitim Yönetimine Etkileri(Dilovası Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Özçelik E. ve Yıldırım S. (2002, 23-25 Mayıs). Web Destekli Öğrenme Ortamlarında Bilişsel Araçların Kullanımı: Bir Durum Çalışması. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uluslararası Açıktan ve Uzaktan Eğitim Sempozyumunda sunulmuştur, Eskişehir. Sarı, D. (2004). Okul Yönetimi ve Halkla İlişkiler. mebk12.meb.gov.tr/.../16013611_deryasarokulynetimivehalklailikiler adresinden 5 Haziran 2013’te alınmıştır.
 • Şensoy, S. E. (2005). Kent ve Göç Van İline Çevre İl ve İlçelerden Göç Edenlerin Sorunlarına Sosyolojik Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • TUİK, 2011, Adrese Dayalı Genel Nüfus Verileri. TUİK, 2013, Adrese Dayalı Genel Nüfus Verileri.
 • Tufan, B. (1987). Türkiye’ye Dönen İkinci Kuşak Göçmen İşçi Çocuklarının Psiko-Sosyal Durumları. Ankara: D.P.T. Sosyal Planlama Başkanlığı, Planlama Dairesi Yayınları.
 • Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (1998). Beşeri Coğrafya. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Wallerstein, Immanuel (2003), “Dünya-Sistemleri Kavramına Karşı Dünya-Sistemi Kavramı: Bir Eleştiri”,
 • Yalçın N. ve Diğerleri (2009, 1-3 Mayıs). Hacettepe Üniversitesindeki Makalelerin Niteliği: İçerik Analizi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulmuştur, Çanakkale. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (4. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yin, R.. K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Zolberg, A. R. (1983), “International Migrations in Political Perspective”, Global Trends in Migration: Theory
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7666-6664
Author: İbrahim Bozan (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5474-7519
Author: Yüksel Kaştan
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijoses447898, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {225 - 248}, doi = {10.20860/ijoses.447898}, title = {Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması}, key = {cite}, author = {Bozan, İbrahim and Kaştan, Yüksel} }
APA Bozan, İ , Kaştan, Y . (2018). Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (10), 225-248. DOI: 10.20860/ijoses.447898
MLA Bozan, İ , Kaştan, Y . "Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018): 225-248 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/38880/447898>
Chicago Bozan, İ , Kaştan, Y . "Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018): 225-248
RIS TY - JOUR T1 - Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması AU - İbrahim Bozan , Yüksel Kaştan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20860/ijoses.447898 DO - 10.20860/ijoses.447898 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 248 VL - 5 IS - 10 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.447898 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.447898 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması %A İbrahim Bozan , Yüksel Kaştan %T Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması %D 2018 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 5 %N 10 %R doi: 10.20860/ijoses.447898 %U 10.20860/ijoses.447898
ISNAD Bozan, İbrahim , Kaştan, Yüksel . "Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 10 (December 2018): 225-248. https://doi.org/10.20860/ijoses.447898