Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 238 - 253 2018-12-31

Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
Examining of The Burnout Level of Art Education Students: The Case of Zonguldak Bülent Ecevit University

İlker Kömürcü [1]

40 89

Bu araştırmanın amacı, sanat eğitimi alan lisans öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerini çeşitli değişkenlerle ilişkisi bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda lisans düzeyinde sanat eğitimi alan öğrencilere Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF) uygulanarak tükenmişlik düzeyleri ölçülmüştür. Ölçekten elde edilen sonuçlar çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu, Schaufeli vd. tarafından 2002 yılında geliştirilmiş ve 2011 yılında Çapri, Gündüz ve Gökçakan tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Öğrencilerin araştırma kapsamındaki değişkenlere ilişkin verileri öğrenci bilgi formu ile elde edilmiştir. Verilerin dağılımı Shapiro-Wilk testi ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 19.0 yazılımı (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda, sanat eğitimi alan lisans öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin “tükenme” alt boyutunda orta düzeyde, “duyarsızlaşma” ve “yetkinlik” alt boyutlarında ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Haftalık ders saati yükü, yaş ve gelecek kaygısı değişkenlerinin sanat eğitimi alan öğrencilerin tükenme düzeylerini etkilediği belirlenmiştir.

The aim of this study is to examine the burnout levels of the undergraduate art education students, in relation to the various variables. For this purpose, burnout level of the students who receive art education at the undergraduate level were measured by applying “Maslach burnout inventory-student form (MTE-ÖF)”. The results obtained from the scale were analyzed in terms of various variables. Maslach Burnout Inventory-Student Form was developed by Schaufeli et al. in 2002 and adapted to Turkish by Çapri, Gündüz and Gökçakan in 2011. The data of the students regarding the variables within the scope of the research was obtained by the student Information Form. The distribution of data was determined by Shapiro-wilk test. T-test, one-way variance analysis (ANOVA) and Tukey test were used for independent groups. Statistical analyses were made with SPSS 19.0 software (SPSS Inc. Chicago, IL, USA). As a result of the research, the burnout levels of the undergraduate art students were determined and the burnout levels were related to the variables.

 • Aypay, A. ve Eryılmaz, A. (2011). “Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkiler”. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 181-199.
 • Balogun, J. A., Helgemoe, S., Pellegrini, E., & Hoeberlein, T. (1996). “Academic performance is not a viable determinant of physical therapy students’ burnout”. Perceptual and Motor Skills, 83, 21-22.
 • Chang, E.C., Rand, K.L., & Strunk, D.P. (2000). “Optimism and risk for burnout among working college students: Stress as a mediator”. Personality and Individual Differences, 29, 255-263.
 • Chernis, C. (1980). Staff burnout: Job stress in the human services. Beverly Hills: Sage. ISBN: 0803913389.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research methods in education. 5th ed. London New York: Routledge Falmer. ISBN: 978-0-415-58336-7.
 • Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993). A review and an integration of research on job burnout. Academy of Management Review, 18(4), 621-656.
 • Çam O. (1993). “Tükenmişlik envanterinin geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması”. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ed. Bayraktar R., Dağ İ. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını, 155-160.
 • Düzyürek S., Ünlüoğlu G. (1992). “Hekimde tükenmişlik sendromu”. Psikiyatri Bülteni, 1(3), 108-113.
 • Ergin, C. (1992). “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması”. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını, 143-154.
 • Fimian, M.J., Fastenau, P.A., Tashner, J.H., & Cross, A.H. (1989). “The measure of classroom stress and burnout among gifted and talented students”. Psychology in the Schools, 26, 139-153.
 • Freudenberger, H. J. (1974). “Staff Burnout”. Journal of Social Issues, Vol. 30, 159 – 165.
 • Gold, Y., Bachelor, P. and Michael, W.B. (1989). “The dimensionality of a modified form of the Maslach Burnout Inventory for university students in a teacher-training program”. Educational and Psychological Measurement, 49, 549-561.
 • Hu, Q. & Schaufeli, W. B. (2009). “The factorial validity of the Maslach burnout inventory student survey in China”. Psychological Reports, 105, 394–408.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Maslach, C. (2006). “Understanding job burnout”. Stress and quality of working life: Current perspectives in occupational Health. In A. M. Rossi, P. Perrewe, and S. Sauter (Eds.),. Greenwich, CT: Information Age Publishing, 37-51.
 • Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). “Job burnout”. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
 • Maslach, C. & S. E. Jackson. (1981). “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behavior, Vol. 2, 99-113.
 • Maslach, C. ve P. G. Zımbardo. (1982). Burnout - The Cost of Caring. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
 • Mc Carthy, M. E., Pretty, G.M., Catano, V. (1990). “Psychological sense of community and student burnout”. Journal of College Student Development, Vol. 5, 211–216.
 • Meier, S. T., & Schmeck, R. R. (1985). “The burned-out college student: A descriptive profile”. Journal of College Student Personnel, 26(1), 63-69.
 • Pines, A. M. ve Aronson, E. (1988). Career burnout: Causes and Cures. New York: The Free Press. ISBN: 9780029253519.
 • Pines, A. M. ve Kafry, D. (1981). “Coping with burnout”. The burnout Syndrome, Ed. Jones, J. Park Ridge, IL: London House Pres, 139-150.
 • Procaccini, J., & Kiefaber, M. W. (1983). Parent Burnout. New York: Doubleday & Company, Inc. ISBN-10: 0385180411.
 • Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, I. E. ve Nurmi, E. (2009). “School-Burnout Inventory: Reliability and Validity”. European Journal of Psychological Assessment, 25(1), 48–57.
 • Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Marquez-Pinto, A., Salanova, M. ve Bakker, A. B. (2002). “Burnout and engagement in university students: A cross-nationalstudy”. Journal of Cross-cultural Studies, 33, 464–481.
 • Schaufeli, W.B. & Salanova, M. (2007). “Work engagement: An emerging psychological concept and its implications for organizations”. Research in social issues in management. In S.W. Gilliland, D.D. Steiner & D.P. Skarlicki (Eds.), Vol. 5. 135-177.
 • Seçer, İ. ve Gençdoğan, B. (2012). “Ortaöğretim öğrencilerinde okul tükenmişliğinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi”. Turkish Journal of Education, 1(2), 1-13.
 • Seligman, M. E. P. (2006). “Learned Optimism”, New York: Simon LE Schuster. ISBN-13: 1)78-1-4006-7839-4.
 • Tümkaya, Songül (1999). “Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri”, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları; No. 51, 47-60.
 • Torun A. (1996). “Stres ve tükenmişlik”. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. Tevrüz S. (ed). Türk Psikologlar Derneği Yayını; 43-53.
 • Yang, H. J. ve Farn, C. K. (2005). An investigation the factor saffecting MIS student burnout in technical-vocational college. Computers in Human Behavior, 21, 917-932.
 • Zhang, Y., Gan, Y., & Cham, H. (2005). The reliability and validity of MBI-SS and academic characteristics affecting burnout. Chinese Journal of Clinical Psychology, 13, 383-385.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5692-4040
Author: İlker Kömürcü (Primary Author)
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijssresearch431407, journal = {International Journal of Social Science Research}, issn = {}, eissn = {2146-8257}, address = {Şahin ORUÇ}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {238 - 253}, doi = {}, title = {Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Kömürcü, İlker} }
APA Kömürcü, İ . (2018). Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. International Journal of Social Science Research, 7 (2), 238-253. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijssresearch/issue/41761/431407
MLA Kömürcü, İ . "Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği". International Journal of Social Science Research 7 (2018): 238-253 <http://dergipark.org.tr/ijssresearch/issue/41761/431407>
Chicago Kömürcü, İ . "Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği". International Journal of Social Science Research 7 (2018): 238-253
RIS TY - JOUR T1 - Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği AU - İlker Kömürcü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science Research JF - Journal JO - JOR SP - 238 EP - 253 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-8257 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Science Research Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği %A İlker Kömürcü %T Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği %D 2018 %J International Journal of Social Science Research %P -2146-8257 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Kömürcü, İlker . "Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği". International Journal of Social Science Research 7 / 2 (December 2019): 238-253.