Year 2017, Volume 2, Issue 4, Pages 110 - 133 2017-09-29

INVESTIGATION OF INTERACTION OF THE JOB MARKET ACCOUNTING EDUCATION: KAHRAMANMARAS CASE
İŞ PİYASASI MUHASEBE EĞİTİMİ ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Yahya GÜNAY [2]

366 502

When considered economic changes and developments in the world it is seen that the need for professionals with the knowledge and skills to meet the expectations and needs of the job market is constantly increasing. Especially members of the profession who are responsible for the execution of transactions related to money namely it is supply of importance that constantly increase and to be open to innovations necessity of knowledge and skills of professional accountants. Because of these reasons, their employed or willing to be employed workers, have the required qualifications with the professional accountants in the market, are closely related to the institutions that provide education in the field of accounting. Perceptions from accounting education is to reveal the adequacy of the job market accounting education given at universities while expectations from accounting education uncover the situation of what the job market wants to be in accounting education. Perceptions of expectations are expected to increase in parallel with changing conditions and innovations. Accounting education is given in vocational high schools and universities of in some parts. The purpose of this study aims to examine the interaction with the labour market of the accounting education given at universities.

Dünyadaki ekonomik değişim ve gelişimler göz önüne alındığında, iş piyasasının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip meslek elemanlarına olan ihtiyacın devamlı olarak artmakta olduğu görülmektedir. Özellikle para ile ilgili işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olan meslek mensuplarının yani muhasebe meslek mensuplarının bilgi ve becerilerinin devamlı artışta olması ve yeniliklere açık olması gerekliliği önem arz etmektedir. Bu sebeplerden dolayı iş piyasasının istihdam ettikleri veya edecekleri muhasebe meslek elemanlarında aradıkları nitelikler muhasebe alanında eğitim veren kurumları yakından ilgilendirmektedir. Muhasebe eğitiminden algılamalar; iş piyasasının üniversitelerde verilen muhasebe eğitiminin yeterliliğini ortaya çıkarmak, muhasebe eğitiminden beklentiler ise; iş piyasasının muhasebe eğitiminde olmasını istedikleri durumu ortaya çıkarmak içindir. Algıların beklentileri karşılama seviyesinin değişen koşullar ve yeniliklere paralel olarak artması beklenmektedir. Muhasebe eğitimi; meslek liselerinde ve üniversitelerde bazı bölümlerde verilmektedir. Üniversitelerde verilen muhasebe eğitiminin iş piyasası ile olan etkileşimini incelemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

 • ALTIN, M. (2009). Muhasebe Eğitiminin İşletme Beklentilerini karşılama Düzeyinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde.
 • AYDIN, D., Timur, N. ve Başar, B. (1999). "Muhasebe Eğitiminde Dünya Standartları ve Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Gelişimi için Çözüm Önerileri", Türkiye XVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Türkiye'de Muhasebe Eğitimi ve Uygulama Arasındaki Sorunlar. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fethiye-Muğla, ss.43-79.
 • BAŞ, T. (2010). Anket 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 120s.
 • BOYD, D.T., BOYD, S.C. and BOYD W.L. (2000). "Changes in accounting education: Improving principles content for better understanding", Journal of Education for Business, 76(1), ss.36-42.
 • CHENG, K.W. (2007). "The Curriculum Design In Universities From The Perspective Of Providers In", Accounting Education. 127(4), ss.581-590.
 • CUGANESAN, S., GİBSON, R. ve PETTY, R. (1997). "Exploring Accounting Education’s Enabling Possibilities; An Analysis of a Management Accounting Text", Accounting, Auditing & Accountability Journal, 10(3), ss.436-445.
 • ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G. ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LİSREL Uygulamaları (2. baskı). Pegem, Ankara.
 • ÇÜRÜK, T. ve Doğan, Z. (2002a). "Muhasebe Ders ve İçeriklerinin Verilme Düzeyleri Konusunda İşletmelerin Üniversitelerden Taleplerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma", Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 17(1), ss.107-126.
 • Ercan, C. (2016). “Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Muhasebe Eğitimindeki Algı Ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, II. Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29 Nisan, Kilis.
 • GÖKÇEN, G. (1998). "Uygulamacıların Muhasebe Eğitiminden Beklentileri", Muhasebe-Finansman Dergisi, 9, ss.43-50.
 • GÜNDÜZ, S. ve DIZMAN, Ş. (2015). "Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyi -Erzincan İli Uygulaması", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (3), ss.315-336.
 • HACIRUSTEMOĞLU, R. (2008). "Bilgi Çağında Muhasebe Eğitimi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MODAV), 10(3), ss.1-6.
 • KALAYCI, Ş. (2006). SPPS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asıl Yayın Dağıtım, Ankara, 240s.
 • KARAAĞAÇLI, M. (2002). Mesleki Eğitim ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Nobel Yayınları, Ankara, 156s.
 • KAYA, U. ve DAŞTAN, A. (2004). "Türkiye’de Lisans Düzeyinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Öğrenci-Öğretici ve Uygulayıcılar Açısından Değerlendirilmesi", XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu.
 • KELLEY, M., DAVEY, H. and HAİGH, N. (1999). Contemporary Accounting Education Society, Accounting Education, 8 (4), s. 327.
 • KOÇYİĞİT, S. Ç., ŞENEL, G. ve BOSTANCI, H. (2016). "Sağlık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri ve Ankara Kamu Hastaneleri Uygulaması", Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(45), ss.537-554.
 • LİN, M., LİU, J. and XİANG, X. (2005). "Knowledge base and skill development in accounting education: Evidence from China", Journal of Accounting Education, 23, 149-169.
 • ÖZDEMİR, S. (2009). Genel Muhasebe, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 250s.
 • SAYIR, Ş., Yeğinboy, Y..E. ve Tektüfek, F. (2005). "Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 26, ss.101-108.
 • SEVİLENGÜL, O. (2014). Genel Muhasebe, 17. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, 813s.
 • ŞENGEL, S. (2011). "Türkiye’de Muhasebe Meslek Elemanı Talebi Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 50, ss.167-180.
 • UYAR, S. ve YELGEN, E. (2012). "Konaklama İşletmelerinin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 14(2), ss.327-348.
 • ÜNAL, O. (2013). "Bankacılık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri", İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss.210-225.
 • WELLS, P., GERBIC, P., KRANENBURG, I. ve BYGRAVE, J. (2009). "Professional Skills And Capabilities Of Accounting Graduates:The New Zealand Expectation Gap?", Accounting Education: An İnternational Journal,18,(4–5), September–December, ss.403–420.
 • YILDIRIM, S. (2015). "Genel Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse İlişkin Beklentileri ve Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 44(14), ss:1-15
 • YÜCEL, A.T. (2016). Genel Muhasebe, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 782s.
 • ZAİF, F. ve KARAPINAR, A. (2002). "Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı", Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(3), ss.111-134.
Subjects Economics
Published Date Eylül-Ekim 2017
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-3502-9634
Author: Mahmut YARDIMCIOĞLU
Institution: Kahramanmaras Sutcu Imam University, FEAS, Department of Business Administration
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4147-6844
Author: Yahya GÜNAY
Institution: Giresun University, SSI Department of Business Administration
Country: Turkey


Dates

Application Date: April 9, 2017
Acceptance Date: September 26, 2017
Publication Date: September 29, 2017

APA YARDIMCIOĞLU, M , GÜNAY, Y . (2017). İŞ PİYASASI MUHASEBE EĞİTİMİ ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2 (4), 110-133. DOI: 10.25204/iktisad.305082