Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 1 - 24 2018-12-25

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ

Ufuk Salman [1] , İhsan Sarı [2] , A. Dilşad Mirzeoğlu [3]

57 273

Araştırmalar fiziksel aktivitenin bireyler üzerindeki çok yönlü faydasını ortaya koymaktadır (Poitras et al., 2016). Fakat, teknolojinin hayatımıza girmesi, sağlıksız beslenme ve bunun gibi birçok nedenden dolayı hareketsiz ve sağlıksız bireylerin sayısının arttığı ve bunun üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğu araştırmalar tarafından ortaya koyulmaktadır (Hallal ve ark., 2012; Ng ve ark., 2014). Bu nedenle, okullarda öğrencilere fiziksel aktivite farkındalığı kazandırıp hayatları boyunca devam ettirmelerine katkı sağlayacak olan yeni bir uygulama başlatılmıştır. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi olarak isimlendirilen bu uygulamanın incelenerek olumlu ve olumsuz taraflarının derinlemesine ele alınması gerekli düzenlemelerin yapılabilmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı 2016/2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde okullarda uygulanmaya başlayan sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi uygulaması hakkında beden eğitimi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilköğretimden 4, ortaöğretimden 4 olmak üzere toplam 8 öğretmen gönüllü olarak araştırmaya katılmıştır. İki odak grup görüşmesi ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin deşifre işleminin ardından, veriler NVIVO 11 programı ile içerik analizine tabii tutulmuştur. İçerik analizi iki uzman tarafından ayrı ayrı yapılmıştır. Görüşmelerin analizleri sonucu oluşan kod ve alt temaların 3 ana tema altında toplandığı belirlenmiştir: Kazanımlar, sorunlar ve öneriler. Bu bulgular doğrultusunda sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi uygulamasının çok yönlü faydaları olduğu ifade edilmiştir. Fakat farklı alanlarda birçok problem de katılımcılar tarafından ifade edilerek bazı çözüm önerileri sunulmuştur.

Beden Eğitimi, Fiziksel Uygunluk Karnesi, Okul
 • Aksoydan, E. & Çakır, N. (2011). Adölesanların beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut kitle indekslerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergi, 53, 264-270.
 • Aktaş, D., Öztürk, F. N., & Kapan, Y. (2015). Adölesanlarda obezite sıklığı ve etkileyen risk faktörleri, beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(5): 406-412.
 • Annells, M. (2006). Triangulation of qualitativeapproaches: Hermeneuticalphenomenologyandgroundedtheory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.
 • Bilim, A. S., Çetinkaya, C., & Dayı, A. (2016). 12-17 Yaş Arasi Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Öğrencilerin Fiziksel Uygunluklarinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(2), 53-60.
 • Bowling, A. (2002). ResearchMethods in Health: InvestigatingHealthandHealth Services. Philadelphia, PA: McGraw-Hill House.
 • Çetin, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (Kırşehir Örneği). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Demirhan, G.; Bulca, Y., Saçlı, F ve Kangalgil, M. (2014). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, HÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 57-68.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim çağındaki 10-14 yaş grubu öğrencilerinin gelişim özellikleri. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(13), 155-187.
 • Erhan, S.E. ve Tamer, K. (2009). Doğu Anadolu bölgesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında beden eğitimi dersi için gereken tesis araç-gereç durumları ile öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiler, Journal of Physical Education and Sport Sciences. 11(3): 57-66.
 • Göktaş, Z. ve Özmaden, M. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların bazı değişkenlere göre incelenmesi, International Journal of Human Sciences, 9(2): 1321-1336.
 • Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., Ekelund, U., & Lancet Physical Activity Series Working Group. (2012). Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. The lancet, 380(9838), 247-257.
 • Hardman, K. (2008). Physical education in schools: A global perspective. Kinesiology,40(1): 5-28.
 • Irmak H, Kesici C, Kahraman N. (2011). [Project of MonitoringGrowth in School Children (agegroup 6-10) in TurkeyResearch Report] Kuban Matbaacılık, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 834 1. Basım.
 • Karakuş, E. (2005). Resmi ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi dersinin uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin öğrencilerin ve beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Krueger, R. A.,&Casey, M. A. (2000). Focusgroups: A practicalguideforappliedresearch. (3rd edition). ThousandOaks, CA: Sage.Le Masurier, G. & Corbin, C. B. (2006). Top 10 reasons for quality physical education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 77(6), 44-53.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morgan, P. J. & Hansen, V. (2008). Classroom teachers’ perceptions of the impact of barriers to teaching physical education on the quality of physical Education programs. Research Quarterly for Exercise and Sport, 79(4), 506-516.
 • Ng, M., Fleming, T., Robinson, M., Thomson, B., Graetz, N., Margono, C., ... & Abraham, J. P. (2014). Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The lancet, 384(9945), 766-781.
 • Ogden CL, Carroll MD, Kit BK and Flegal KM. (2014). Prevalence of Childhood and Adult Obesity in The United States. Jama; 311(8):806- 814.
 • Osborne R., Belmont R.S., Peixoto R.P., Azevedo I.O.S. & Carvalho Junior A.F.P. (2016). Obstacles for physical education teachers in public schools: an unsustainable situation, Motriz, Rio Claro, v.22 n.4: 310-318.
 • Özer, K. (2001). Fiziksel uygunluk. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Patton MQ (2002): QualitativeResearchand Evaluation Methods. ThousandOaks, CA, Sage.
 • Poitras, V. J., Gray, C. E., Borghese, M. M., Carson, V., Chaput, J. P., Janssen, I., ... & Sampson, M. (2016). Systematic review of the relationships between objectively measured physical activity and health indicators in school-aged children and youth. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 41(6), S197-S239.
 • Pulur, A. ve Tamer, K. (2001). Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset.
 • Sağlık Bakanlığı (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmenleri için sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi uygulama rehberi, http://okulsagligi.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_04/06161358_BEDEN_EYYTYMY_YYRETMENLERY_YYYN_FYZ._AKT._UYGUNLUK_KARNESY_UYGULAMA_REHBERY_06.04.2017.pdf 23.07.2018
 • Sönmez, T. ve Sunay, H. (2004). Ankara’daki ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor dersinin sorunlarına ilişkin bir inceleme. Milli Eğitim Dergisi, 32 (162), 270-277.
 • Sümen, A.,& Öncel, S. (2017). Türkiye’de lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörler: Sistematik derleme. Eur J Ther, 23, 74-82.
 • Syed Ali, S.K., Zahidi, M.A. ve Samad, R.S.A. (2014). Influence of school environment in the teaching and learning of physical education, Turkish Journal of Sport and Exercise, 16 (2): 70-76
 • Şanlı, E., & Güzel, N. A. (2008). Öğretmenlerde fiziksel aktivite düzeyi-yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi ilişkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(3), 23-32.
 • Tarakçı, E., Hüseyinsinoğlu, B.E., Çiçek, A., (2016). Çocuklarda Fiziksel İnaktivite, Obezite ve Koruyucu Rehabilitasyon Yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2):111-8
 • Taşer, H. (2004). Fiziksel Uygunluk Eğitimi. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 6(3).
 • Uğur, A. O. (2006). Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma (Ankara İli Örneği). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ulucan, H., Türkçapar, Ü. ve Cihan, B. B. (2013). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi (Kırşehir İli Uygulaması), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),13(2):265-277.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Authors

Author: Ufuk Salman
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9090-8447
Author: İhsan Sarı (Primary Author)

Author: A. Dilşad Mirzeoğlu

Bibtex @research article { inubesyo452452, journal = {İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-6786}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {1 - 24}, doi = {}, title = {BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ}, key = {cite}, author = {Salman, Ufuk and Sarı, İhsan and Mirzeoğlu, A. Dilşad} }
APA Salman, U , Sarı, İ , Mirzeoğlu, A . (2018). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (3), 1-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inubesyo/issue/42725/452452
MLA Salman, U , Sarı, İ , Mirzeoğlu, A . "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2018): 1-24 <http://dergipark.org.tr/inubesyo/issue/42725/452452>
Chicago Salman, U , Sarı, İ , Mirzeoğlu, A . "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2018): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ AU - Ufuk Salman , İhsan Sarı , A. Dilşad Mirzeoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-6786 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ %A Ufuk Salman , İhsan Sarı , A. Dilşad Mirzeoğlu %T BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2148-6786 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Salman, Ufuk , Sarı, İhsan , Mirzeoğlu, A. Dilşad . "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (December 2018): 1-24.