Year 2019, Volume 6, Issue 11, Pages 1 - 15 2019-04-30

Okul Müdürlerinin Yönetimde Kullandıkları Güç Türlerine İlişkin Öğretmen Algıları
Teacher Perceptions of School Managers' Power Types Used in Management

Melike CÖMERT [1] , Yasin TOK [2]

95 129

Amaç: Bu araştırma ile ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerinin yönetimde kullandıkları güç türlerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyet, öğrenim durumu, branş, görev yapılan okul kademesi ve kıdem değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.


Yöntem: Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Malatya ili Hekimhan ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 129 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlere “Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Kullandıkları Güç Türleri Ölçeği” veri toplama aracı olarak uygulanmıştır.


Bulgular: Cinsiyet, öğrenim durumu, branş, görev yapılan okul kademesi ve kıdem değişkenleri açısından yapılan fark analizlerinde: Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre okul müdürlerinin zorlayıcı güç unsurlarını daha fazla kullandıklarını düşünmektedirler. Benzer şekilde, öğrenim durumu lisansüstü düzeyinde olan öğretmenler, önlisan-lisans düzeyinde öğrenim durumuna sahip öğretmenlere göre; müdürlerinin zorlayıcı güce daha fazla başvurduğunu düşünmektedirler. Önlisans-lisans öğrenim düzeyinde bulunan öğretmenler, lisansüstü öğrenim düzeyinde bulunan öğretmenlere göre müdürlerinin uzmanlık güç türü davranışlarını daha fazla kullandığı algısının oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca Sınıf öğretmenleri branş öğretmenlerine göre okul müdürlerinin uzmanlık, bilgi, bağlılık güçlerini kullanma düzeyini daha yüksek buldukları belirlenmiştir. Bilgi gücü alt boyutunda ise, 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler, okul müdürlerinin bilgi gücünü daha fazla kullandıklarını şeklinde algının oluştuğu belirlenmiştir.


Sonuçlar ve Öneriler: Araştırma bulguları doğrultusunda, okul müdürlerinin yönetimde kullandıkları güç unsurları öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda okul müdürleri güç unsurlarını tanıyarak, durumsallık ekseninde bir güç stratejisi oluşturarak öğretmenleri başarıya doğru yönlendirebilir.

Purpose: In the study, it was aimed to determine whether there is a meaningful difference in terms of gender, education level, branch, school level and seniority variables of teacher perception about the types of power used by primary, secondary and high school managers.


Design & Methodology: Descriptive research method was used in the study. The study group consisted of 129 teachers working in primary, secondary and high school in Hekimhan district of Malatya province in 2015-2016 academic year. For the teachers working at elementary, junior high and high school level in the survey, the "Power Type Scale Used by School Managers in School Management" was applied as a data collection tool.


Findings: In the analysis of differences in terms of gender, education level, branch, school grade, and seniority variables, female teachers think that school principals use more compelling power elements than male teachers. Similarly, according to the teachers whose education level is at the graduate level think that school principals are using more compelling power elements than teachers who have education level is at the associate degree level. Teachers at the associate-undergraduate level have been perceived to have a higher perception of their manager's use of expertise type behaviors than teachers at the graduate level. In addition, it has been determined that class teachers think that school principals use the power of expertise, information, and loyalty more than branch teachers. In the information power sub-dimension, it is determined that 21 year-old and above-average teachers are more likely to think that school principals are using more of their information.


Implications & Suggestions: In the direction of research findings, the power elements that school principals use in administration directly affect the education and training activities of teachers. In this context, school principals recognize the elements of power and can lead teachers towards success by creating a power strategy based on situationalism.


 • Altınkurt Y. & Yılmaz, K. (2012). Okul yöneticilerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1833-1852.
 • Aslanargun, E. (2009). İlköğretim ve lise müdürlerinin okul yönetiminde kullandığı güç türleri. (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bakan, İ. & Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik türleri ve güç kaynaklarına ilişkin mevcut-gelecek durum karşılaştırması: eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergisi, 12(19), 73-84.
 • Başaran, İ. E. (2000). Yönetim.(Üçüncü Basım). Ankara: Feryal Matbaası.
 • Diş, O. (2015). Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gökkaya, F. (2010). Lider Güç Türlerinin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkileri (Aydın Köşk ve Germencik İlköğretim Okulları Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gümüşeli, A. İ. (2001) Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (28), 531-548.
 • Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi: teori, araştırma ve uygulama (7. Baskı). (Çev.:S. Turan). Ankara: Nobel Yayın.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (28. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karip, E. (2014). Yönetim biliminin alanı ve kapsamı. S. Turan (Ed.), Eğitim yönetimi teori, araştırma ve uygulama (ss.1-42). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kayalı, M. (2011). Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları (Uşak ili örneği). (Yüksek Lisans Tezi), Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği (12. basım). İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Koyuncu, F. (2016). Öğretmen görüşlerine göre ilkokul ve ortaokul müdürlerinin yönetimde başvurdukları güç türleri (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Lee, V. E., Smith, J. B., & Cioci, M. (1993). Teachers and principals: gender-related perceptions of leadership and power in secondary schools. Educational Evaluation and Policy Analysis, 15(2), 153-180.
 • Özaslan, G. (2006). Eğitim yöneticilerinin güç tipi tercihlerinin değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Polat, S. (2010). Okul öncesi yöneticilerinin kullandıkları yönetsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen algıları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2015). Örgütsel davranış. (Çev: İ. Erdem). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Titrek, O. & Zafer, D. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60), 657-674.
 • Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2012). Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 385-402.
 • Yorulmaz, A. (2014). Ortaöğretim kurumlarındaki okul yöneticilerinin örgütsel güç kaynakları ve kullanma düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zafer, D. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Manuscripts
Authors

Orcid: 0000-0001-5406-6943
Author: Melike CÖMERT
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8601-8732
Author: Yasin TOK
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bibtex @research article { inujgse440503, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-9393}, address = {Inonu University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 15}, doi = {10.29129/inujgse.440503}, title = {Okul Müdürlerinin Yönetimde Kullandıkları Güç Türlerine İlişkin Öğretmen Algıları}, key = {cite}, author = {CÖMERT, Melike and TOK, Yasin} }
APA CÖMERT, M , TOK, Y . (2019). Okul Müdürlerinin Yönetimde Kullandıkları Güç Türlerine İlişkin Öğretmen Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 1-15. DOI: 10.29129/inujgse.440503
MLA CÖMERT, M , TOK, Y . "Okul Müdürlerinin Yönetimde Kullandıkları Güç Türlerine İlişkin Öğretmen Algıları". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 1-15 <http://dergipark.org.tr/inujgse/issue/42887/440503>
Chicago CÖMERT, M , TOK, Y . "Okul Müdürlerinin Yönetimde Kullandıkları Güç Türlerine İlişkin Öğretmen Algıları". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Okul Müdürlerinin Yönetimde Kullandıkları Güç Türlerine İlişkin Öğretmen Algıları AU - Melike CÖMERT , Yasin TOK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29129/inujgse.440503 DO - 10.29129/inujgse.440503 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 6 IS - 11 SN - -2547-9393 M3 - doi: 10.29129/inujgse.440503 UR - https://doi.org/10.29129/inujgse.440503 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Graduate School of Education Okul Müdürlerinin Yönetimde Kullandıkları Güç Türlerine İlişkin Öğretmen Algıları %A Melike CÖMERT , Yasin TOK %T Okul Müdürlerinin Yönetimde Kullandıkları Güç Türlerine İlişkin Öğretmen Algıları %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2547-9393 %V 6 %N 11 %R doi: 10.29129/inujgse.440503 %U 10.29129/inujgse.440503
ISNAD CÖMERT, Melike , TOK, Yasin . "Okul Müdürlerinin Yönetimde Kullandıkları Güç Türlerine İlişkin Öğretmen Algıları". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (April 2019): 1-15. https://doi.org/10.29129/inujgse.440503