Year 2019, Volume 1, Issue 1, Pages 109 - 129 2019-06-30

Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre)

Hèctor Alòs Font [1]

22 24

Makale Çuvaşistan'da karışık etnik kökenlere ait ebeveynlerin çocuklarının milliyet seçimini ele almaktadır. Konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların kullanımı yanında geniş bir alan araştırması malzeesi de makalede kullanılmıştır. Çuvaş kimliğinin Rus, Tatar gibi bölgenin diğer toplulukları ile yapılan evliliklerde çocuklar tarafından ne kadar seçildiği Çocukların Çuvaş, Rus ya da Tatar kimliğini hangi durumlarda hangi sıklıklar seçtikleri sorunu ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Çuvaş, kimlik, aile, aidiyet, milliyet
  • Alos-i-Font, E. (2013). Etnoyazıkovaya situatsiya v gorodah Çuvaşskoy Respubliki: Sotsiologiçeskiy Aspekt. Çĭvaş Halĭh İstoriyipe Kul’turin ivç Iytĭvsem. (sos. A.V. Kuznetsov), Çeboksarı: ÇGİGN. s. 265-293.Boyko İ.İ.-V.G. Haritonova. (2013). Obşçegrajdanskaya i etniçeskaya identiçnosti naseleniya Çuvaşii. Çeboksarı: ÇGİGN. 44 s.Jidkova, S.K. (1984). Etniçeskiye ustanovki sel’skih çuvaşey po povodu mejnatsional’nıh brakov. Statistiko-etnografiçeskiye issledovaniya v Çuvaşskoy ASSR. (red. V.P. İvanov-V.A. Prohorova). Çeboksarı: NİİYALİE. S. 137-141.İvanov, V.P. (2012). Osobennosti etniçeskih protsessov v Çuvaşskoy Respublike. Problemı etnografii çuvaşskogo naroda: izbrannıye trudı. Çeboksarı: Fond istoriko-kul’turoligiçeskih issledovaniy im. K.V. İvanova. s. 293-330.İvаnоv, V.P. (2005). Etniçеskаya gеоgrаfiya çuvаşskоgо nаrоdа. Çeboksarı: ÇKİ. 383s.İvаnоv V.P.- P.P. Fоkin (1991). Sеm’ya u çuvаşеy. Çеbоksаrı: NİİYALİE. 100 s.Kоmаrоvа, G.А. (1988) Оd оtnоşеnii sоvrеmеnnıh çuvаşеy k mеjnаtsiоnаl’nım drаkаm (Pо dаnnım slujbı drаçnıh оdyavlеniy Çeboksar). Vоprоsı istоrii i etnоgrаfii gоrоdа. (rеd. V.P. İvаnоv). Çeboksarı: NİİYALİE. s. 87-94.Mаkаrоvа, G.İ. (2010) İdеntiçnоsti tаtаr i russkih v kоntеkstе etnоkul’turnоy pоlitiki Rоssiyskоy Fеdеrаtsii i Rеspudliki Tаtаrstаn. Kаzаn’: Kаzаnskiy Universitet. 248s.Matveyev G.B. (1999). On etniçnosti i etniçeskih tsennostyah materialnoy, duhovnoy i sotsionormativnoy kul’turı. Problemı natsional’nogo v razvitii çuvaşskogo naroda. Çeboksarı: ÇGİGN. S. 161-172.Rаvnıy drаk. İntеrv’yu s V.P. İvаnоvım. Sоvеtskаya Çuvаşiya. 1986. 30 dе¬kаbrya.Sоvrеmеnnıе etniçеskiе prоtsеssı V SSSR. 2-е izd. Moskva: Nаukа. 1977. 562 s. Filippоvа, Е.İ. (2013). Prеdislоviе. Sud’dа yazıkоv v glоdаlizuyuşçеmsya mirе. Yazı¬ki mеn’şinstv: yuridiçеskiy stаtus i pоvsеdnеvnıе prаktiki. (rеd. Е.İ. Filip¬pоvа). Moskva: FGNU “Rоsinfоrmаgrоtеh”. s. 5-16.Çislо i sоstаv sеmеy Çuvаşskоy АSSR (itоgi Vsеsоyuznоy pеrеpisi nа¬sеlеniya 1979 g.). Çeboksarı: Stаtistiçеskое uprаvlеniе Çuvаşskоy АSSR, 1981. NАÇGİGN. Оtd. X. Еd. hr. 923.Çuvаşi: istоriya i kul’turа. T. 2. (Оtv. rеd. V.P. İvаnоv). Çeboksarı: ÇKİ. 2009. 335 s.Çuvаşi: sоvrеmеnnıyе etnоkul’turnıyе prоtsеssı. Moskva: Nаukа. 1988. 240 s. Çuvаşskаya Rеspudlikа: sоtsiоkul’turnıy pоrtrеt. (pоd rеd. İ.İ. Dоykо, V.G. Hаritоnоvоy, D.M. Şаduninа). Çeboksarı: ÇGİGN. 2011. 192 s.Etnоkul’turnоyе rаzvitiyе i mеjnаtsiоnаl’nıyе оtnоşеniya v Çuvаşskоy Rеs¬pudlikе: nаuçnıy оtçёt pо prоyеktu. (ruk. İ.Е. İl’in). Çeboksarı: ÇGİGN. 2009. 43 s. NАÇGİŞ. Оtd. H. Ed. hr. 1951.Etnоkul’turnоyе rаzvitiyе i mеjnаtsiоnаl’nıyе оtnоşеniya v Çuvаşskоy Rеs¬pudlikе: nаuçnıy оtçёt pо prоеktu. (ruk. İ.Е. İl’in). Çeboksarı: ÇGİGN. 2010. 99 s. NАÇGİGN. Оtd. H. Еd. hr. 1952.Etnоkul’turnоyе rаzvitiyе i mеjnаtsiоnаl’nıyе оtnоşеniya v Çuvаşskоy Rеs¬pudlikе. (ruk. Yu.N. İsаyеv. аvt. kоllеktiv İ.İ. Dоykо, N.M. İvаnоvа, Yu.N. İsаеv, V.G. Hаritоnоvа). Çeboksarı. 2012. 88 s.Etnоkul’turnоyе rаzvitiyе i mеjnаtsiоnаl’nıyе оtnоşеniya v Çuvаşskоy Rеspudlikе: nаuçnıy оtçёt pо mаtеriаlаm sоtsiоlоgiçеskоgо isslеdоvаniya 2013 g. ÇGİGN. (аvt. kоllеktiv İ.İ. Dоykо, V.P. İvаnоv, Yu.N. İsаеv, V.G. Hаritоnоvа). Çeboksarı. 2013. 90 s. NАÇGİGN. Оtd. H. Еd hr. 1958.
Primary Language ru
Subjects Linguistics
Journal Section Çeviri
Authors

Orcid: 0000-0002-4555-5742
Author: Hèctor Alòs Font
Institution: Barselona Üniversitesi, İletişim ve Toplumsal Dilbilim Araştırma Merkezi, Katalonya-İspanya
Country: Spain


Translators

Translator: Venera Falakhova

Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @translation { iuad577458, journal = {İdil-Ural Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-8500}, address = {Bülent BAYRAM}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {109 - 129}, doi = {}, title = {Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre)}, key = {cite}, author = {Alòs Font, Hèctor} }
APA Alòs Font, H . (2019). Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre). İdil-Ural Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 109-129. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuad/issue/46610/577458
MLA Alòs Font, H . "Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre)". İdil-Ural Araştırmaları Dergisi 1 (2019): 109-129 <http://dergipark.org.tr/iuad/issue/46610/577458>
Chicago Alòs Font, H . "Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre)". İdil-Ural Araştırmaları Dergisi 1 (2019): 109-129
RIS TY - JOUR T1 - Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre) AU - Hèctor Alòs Font Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İdil-Ural Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 129 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-8500- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İdil-Ural Araştırmaları Dergisi Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre) %A Hèctor Alòs Font %T Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre) %D 2019 %J İdil-Ural Araştırmaları Dergisi %P 2667-8500- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Alòs Font, Hèctor . "Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre)". İdil-Ural Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (June 2019): 109-129.
AMA Alòs Font H . Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre). İdil-Ural Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 109-129.
Vancouver Alòs Font H . Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre). İdil-Ural Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 129-109.