Year 2015, Volume 0, Issue 30, Pages 79 - 90 2015-11-05

Strabo Of Geography
STRABO’NUN COĞRAFYASI

Nazan KARAKAŞ ÖZÜR [1]

630 1184

Strabo is counted that is most important geographer of antiquity. His work Geography, extant us consist of 17 volumes which it is masterpiece. Shortly, in this work, deal with life of Strabo, his academic personality and works has been followed such a plan: Firstly, with translated from two different source, has made up his life story. Its life story has submited to divide with some title and adding from autor some notes which it is italic. Lastly, a consideration that it inculudes whole of text, has been writting italic form for purpose of seperate between two text.
Strabo produced two works in his life. First of them is Historical Sketches, and other Geographica, 17 volumes. He says in the first part of first book of Geography, that, I wrote a work, its name is Historical Sketches. Some writers cites in his work. However, this work have not extanted to present. Geography, if we ignore some little missing, it can extant to present. The first parts of work are described what is philosophy of geography and gives general information about earth. Following the first part, in there are narration deal with inhabitant region in Asia, Europe and Africa. There isn’t to Turkish translations of its all.

Key Words: Geographyi Strabo, Strabo’s life, Strabo’s works.

Strabo (MÖ 63-MS 21) ilkçağ’ın en önemli coğrafyacıları arasında sayılır. Ondan Günümüze kalan eseri Coğrafya 17 ciltten oluşan dev bir başyapıttır. Kısaca Strabo’nun hayatı, akademik kişiliği ve eserlerini konu alan bu çalışmada şöyle bir yol takip edilmiştir: Öncelikle iki farklı kaynaktan yapılan çevirilerle hayat hikâyesi oluşturulmuştur. Bu, belli alt başlıklara ayrılarak sunulmuş ve gerekli görülen yerlere yazar tarafından italik şekilde notlar eklenmiştir. Son olarak çalışmanın bütününü içeren bir değerlendirme bölümü yine diğer metinlerden ayırmak amacıyla italik olarak eklenmiştir.
Strabo hayatı boyunca iki eser üretmiştir. Bunlardan ilki, Tarih Notları, diğeri ise 17 ciltlik Coğrafya’dır. Coğrafya adlı kitabının ilk cildinin ilk bölümünde, Tarih Hatıraları adlı bir eser yazdığını söyler. Bazı yazarlar bu kitabı gördüklerini kendi eserlerinde belirtmişlerdir. Ancak eser günümüze ulaşmamıştır. Coğrafya ise, bazı küçük eksiklikler göz ardı edilirse, on yedi cildiyle birlikte günümüze ulaşmıştır. Bu eserin ilk bölümleri coğrafya biliminin felsefesinin ne olduğunu tanımlar ve dünya ile ilgili genel bilgiler verir. İlk bölümlerin ardından, Asya, Avrupa ve Afrika’daki yerleşik bölgeleri içeren anlatımlar vardır. Eserin bütünün Türkçe çevrisi bulunmamaktadır.

Anahtar kelimeler: Coğrafya, Strabo, Strabo’nun hayatı, Strabo’nun eserleri.

Coğrafya, Strabo, Strabo’nun hayatı, Strabo’nun eserleri
 • Aster Ernst Von, 2005, İlkçağ ve Ortaçağ Tarihi, Çev.Vural Okur, İm yayıncılık,3. Baskı, İstanbul.
 • Bahar Hasan, 2010, Roma ve Bizans Tarihi, Kömen Yayınları, Konya.
 • Clarke Katerine, 1997, “In Search of the Author of Strabo's Geography,” The Journal of Roman Studies, 87, pp. 92-110, Accessed:30-03-2015 13: 16 UTC.
 • Downey Glanville, 1941, “Strabo on Antioch: Notes on His Method,” Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 72, pp. 85-95, Accessed:17-04-2015 13: 18 UTC.
 • Gümüşçü Osman, 2012, Coğrafyaya Davet, Yeditepe Yayıncılık, İstanbul.
 • Gümüşçü Osman, Yiğit İlker ve Top Sevil, 2013, Türkiye’nin Beş Bin Yılı, Yeditepe Yayıncılık, İstanbul.
 • Jan Wıllem Drıjvers, 1999, “Strabo 17.1.18 (801c): Inaros, The Mılesıans And Naucratıs, Mnemosyne, LII, Fasc. 1, pp.16-22.
 • Jones Horace Leonard, 1917, The Geograpnhy of Strabo, William Heinamann, London, G.P. Putnams SONS.
 • Kim Lawrence, 2007, “The Portrait Of Homer In Strabo’s Geography,” Classical Philology, 102, pp.363–88
 • Levine, Daniel B. 2014,“Strabo”, Salem Press Biographical Encyclopedia, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=f42cdc52-7cc5-4aab-be4b- c3ccf1b96d37%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4103&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMt bGl2ZQ%3d%3d#db=ers&AN=88258913 adresinden 30.03.2015 tarihinde 16.17’de erişilmiştir.
 • Pothecary Sarah, 1991, “Strabo The Geographer: His Name And Its Meaning,” Mnemosyne, LII/6, pp.691-703.
 • Pothecary Sarah, 1997, “The Expression “Our Times” in Strabo’ Geography,” Classical Philology, 92/3, pp. 235-246.
 • Pothecary Sarah,2002, “Strabo, The Tiberian Autor: Past, Present and Silence In Strabo’s Geography,” Mnemosyne, LV/4.
 • Roux Patrick Le, 2006, Roma İmparatorluğu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Sihler E.G., 1923, “Strabo of Amaseia: His Personality and His Works,” The American Journal of Philology, 44/2, pp. 134-144. http://www.jstor.org/stable/289556, Accessed: 23- 04-2015 10: 19 UTC.
 • Strabon, 1987,Coğrafya, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Çev. Adnan Pekman, İstanbul.
 • Strabo, 1982-1989, The “Geography” of Strabo with an English Translation. Translated by Horace Leonard Jones. 8 vols. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Şahin İlhan, Emecen Feridun, 1991, “Amasya,” DİA, 3, s.1-4.
 • Sevin Veli, 2013, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Türk Tarih Kurumu, 3.baskı, Ankara.
 • Selen, Hamit Sadi, 1948, “Strabon’a Göre Eski Çağlarda Doğu Anadolu” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 3/1-2, s.237-246.
 • Selen, Hamit Sadi, 1948, “Eski Çağlarda Güney Anadolu” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 3/3-4, s.305-313.
 • Swanson, Roy Arthur, 2014, “Josephus, Flavius, 37/38-c. 100,” Salem Press Biographical Encyclopedia. 4p.
 • Tekeli Sevim, vd. 2001, Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Thrower, N. J. 1964, Geomorphology in Strabo's Geography,” California Geographer, 5, p.11-16.
 • Walker, William T., “Polybius,” Salem Press Biographical Encyclopedia, January, 2014.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nazan KARAKAŞ ÖZÜR

Dates

Publication Date: November 5, 2015

Bibtex @ { iucografya264656, journal = {Coğrafya Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2128}, address = {Istanbul University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {79 - 90}, doi = {}, title = {STRABO’NUN COĞRAFYASI}, key = {cite}, author = {KARAKAŞ ÖZÜR, Nazan} }
APA KARAKAŞ ÖZÜR, N . (2015). STRABO’NUN COĞRAFYASI. Coğrafya Dergisi, 0 (30), 79-90. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iucografya/issue/25075/264656
MLA KARAKAŞ ÖZÜR, N . "STRABO’NUN COĞRAFYASI". Coğrafya Dergisi 0 (2015): 79-90 <http://dergipark.org.tr/iucografya/issue/25075/264656>
Chicago KARAKAŞ ÖZÜR, N . "STRABO’NUN COĞRAFYASI". Coğrafya Dergisi 0 (2015): 79-90
RIS TY - JOUR T1 - STRABO’NUN COĞRAFYASI AU - Nazan KARAKAŞ ÖZÜR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 90 VL - 0 IS - 30 SN - -1305-2128 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Geography STRABO’NUN COĞRAFYASI %A Nazan KARAKAŞ ÖZÜR %T STRABO’NUN COĞRAFYASI %D 2015 %J Coğrafya Dergisi %P -1305-2128 %V 0 %N 30 %R %U
ISNAD KARAKAŞ ÖZÜR, Nazan . "STRABO’NUN COĞRAFYASI". Coğrafya Dergisi 0 / 30 (November 2015): 79-90.
AMA KARAKAŞ ÖZÜR N . STRABO’NUN COĞRAFYASI. Coğrafya Dergisi. 2015; 0(30): 79-90.
Vancouver KARAKAŞ ÖZÜR N . STRABO’NUN COĞRAFYASI. Coğrafya Dergisi. 2015; 0(30): 90-79.