Year 2018, Volume 3, Issue 1, Pages 11 - 22 2018-04-19

Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları
Information, Attitudes and Behaviors of Patients About Periodical Health Examination

CEMİL IŞIK SÖNMEZ [1] , DAMLA DİNÇER [2] , HÜSEYİN NEJAT KÜÇÜKDAĞ [3] , DUYGU AYHAN BAŞER [4] , ALİ RAMAZAN BENLİ [5]

173 322

Amaç: Periyodik sağlık muayenesinin amacı, aktif şikayeti olmayan bireylerin, cinsiyet ve yaş gruplarına uygun olarak, önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklarının erken belirtilerini ve risk faktörü olup olmadığını tanımlayarak morbidite ve mortalitelerini azaltmaktır. Bu çalışma ile amaçlanan hastaların periyodik sağlık muayenesi hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını tespit ederek kişilerin periyodik sağlık muayenesi için hastaneye başvurmasının önündeki engelleri kaldıracak çalışmalara ışık tutmaktır. 

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmamızda; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı 3 polikliniğe herhangi bir nedenle başvuran 18-90 yaş aralığındaki 137 kişiye 17 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket ile hastaların sosyodemografik bilgilerinin yanında, kronik hastalık varlığı, ailelerinde kronik hastalık varlığı, periyodik sağlık muayenesi yaptırıp yaptırmadıkları, nedenleri, cinsiyet ve yaş grubuna göre en çok yapılmasını istedikleri periyodik sağlık muayenelerinin neler olduğu gibi özellikler sorgulanmıştır.

Bulgular: Hastaların %33,8’i periyodik sağlık muayenesine başvuru sorusuna “evet”,%66’sı ise “hayır” yanıtı vermiştir. Periyodik sağlık muayenesine başvurma durumu ile eğitim durumları, birinci derece akrabasında kronik hastalık olma durumu arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışma ile katılımcıların periyodik sağlık muayenesi ile ilgili yeterli bilgilerinin olmadığı saptanmış olup, eğer kişilere gerekli bilgilendirilme yapılırsa periyodik sağlık muayenesi için başvuru oranlarının artacağı düşünülmektedir. Bu konuda toplumun büyük çoğunluğuna ulaşma imkanı olan; özellikle de aktif şikayeti olmayan kesime ulaşma imkanı diğer sağlık kuruluşlarına göre çok daha yüksek olan aile hekimlerine büyük yük düşmektedir. 

Objective: The purpose of the periodic health examination is to reduce morbidity and mortality by identifying early signs and risk factors of preventable and treatable diseases in accordance with gender and age groups of individuals without active complaints. The purpose of this study is to identify the knowledge, attitudes and behaviors of periodic health examinations of patients who are intended to shed light on studies that will remove obstacles in the way that people apply to the hospital for periodical health examinations.

Material Method: In our descriptive study; a questionnaire consisting of 17 questions was applied to 137 people in the age range of 18-90 years who applied to 3 polyclinics affiliated to Düzce University Medical Faculty Family Medicine Branch for any reason. In addition to the sociodemographic information of the patients, the questionnaire was asked about the existence of chronic diseases, the presence of chronic diseases in their families, the periodical health examinations, the reasons, the reasons for the periodical health examinations they wanted to make according to their gender and age group.

Results: 33,8% of the patients answered "yes" to the periodical health examination and 66% answered "no". There was a statistically significant relationship between the status of referral to periodic health examination and educational status and the presence of chronic illness in first degree relatives (p <0.05).

Conclusion: This study found that participants did not have sufficient information about the periodic health examination and if the information is provided to the persons, the application rates for the periodical health examination are considered to increase. In this respect, it is possible to reach the majority of the society; particularly for family doctors who have a much higher incidence of non-active complaints than other health care facilities.

 • 1. Grimm KJ, Diebold MM. Periodic Health Examination. Ed. Rakel RE. Textbook of Family Medicine, 8th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2011; 79-99.
 • 2. Putting prevention into practice. A guide for the implementation of prevention in the general practice setting. 1st ed. Melbourne, The Royal Australian College of General Practitioners, 1998.
 • 3. McWhinney IR, Freeman Teds. Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalık-ların Önlenmesi. Güldal D, çeviri editörü. Aile Hekimliği. 3. Baskı. İstanbul: Medikal Akademi Yayıncılık ve Oxford University Press, 2012; 193.
 • 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013. 2014; s: 92. http://ekutuphane.sagem.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2013.pdf adresinden 30.09.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015. http://www.thsk.gov.tr/dokumanlar/aile-hekimligi-egitim-gelistirme-db-dokumnalari.html adresinden 30.06.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • 6. McWhinney IR, Freeman Teds. Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi. Güldal D, çeviri editörü. Aile Hekimliği. 3. Baskı. İstanbul: Medikal Akademi Yayıncılık ve Oxford University Press, 2012; 193.
 • 7. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği. (2013). Resmi Gazete, 28539, 25 Ocak 2013.
 • 8. “Aile Hekimliği Uygulamalarında Önerilen Periyodik Muayene ve Tarama Testleri” T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme D. Başkanlığı 991, 2015
 • 9. Sözen F, Aydemir S, Kut A. Bir üniversite hastanesi örnekleminde hastaların periyodik sağlık muayenesi hakkındaki farkındalıkları. Türk Aile Hek Derg 2015;19 (3): 112-121
 • 10. Shires DA, Stange KC, Divine G, et al. Prioritization of evidence-based preventive health services during periodic health examinations. Am J PrevMed. 2012; 42(2): 164-73.
 • 11. Yıldız M, Sak Ö, Akpınar E. Periyodik Sağlık Muayenelerinde Kanıta Dayalı Tıp Uygulaması. Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2013; 4(5): 13-8.
 • 12. Ponka D . The periodic health examination in adults. CMAJ 2014. 4(8) 18-23
 • 13. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. “Türkiye Kanser İstatistikleri” 2017. Ankara. Erişim Adresi: http://kanser.gov.tr/Dosya/ca_istatistik/2014-RAPOR._uzun.pdf Erişim Tarihi:04.11.2017
Journal Section Makale
Authors

Author: CEMİL IŞIK SÖNMEZ
Institution: Düzce Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: DAMLA DİNÇER
Institution: Düzce Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: HÜSEYİN NEJAT KÜÇÜKDAĞ
Institution: Düzce Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: DUYGU AYHAN BAŞER (Primary Author)
Institution: KOCAELİ HAK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: ALİ RAMAZAN BENLİ

Dates

Publication Date: April 19, 2018

Bibtex @research article { jamer376991, journal = {Journal of Anatolian Medical Research}, issn = {}, eissn = {2587-1153}, address = {Kayseri EAH}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {11 - 22}, doi = {}, title = {Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları}, key = {cite}, author = {SÖNMEZ, CEMİL IŞIK and DİNÇER, DAMLA and KÜÇÜKDAĞ, HÜSEYİN NEJAT and AYHAN BAŞER, DUYGU and BENLİ, ALİ RAMAZAN} }
APA SÖNMEZ, C , DİNÇER, D , KÜÇÜKDAĞ, H , AYHAN BAŞER, D , BENLİ, A . (2018). Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları. Journal of Anatolian Medical Research, 3 (1), 11-22. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jamer/issue/36627/376991
MLA SÖNMEZ, C , DİNÇER, D , KÜÇÜKDAĞ, H , AYHAN BAŞER, D , BENLİ, A . "Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları". Journal of Anatolian Medical Research 3 (2018): 11-22 <http://dergipark.org.tr/jamer/issue/36627/376991>
Chicago SÖNMEZ, C , DİNÇER, D , KÜÇÜKDAĞ, H , AYHAN BAŞER, D , BENLİ, A . "Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları". Journal of Anatolian Medical Research 3 (2018): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları AU - CEMİL IŞIK SÖNMEZ , DAMLA DİNÇER , HÜSEYİN NEJAT KÜÇÜKDAĞ , DUYGU AYHAN BAŞER , ALİ RAMAZAN BENLİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Anatolian Medical Research JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-1153 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolian Medical Research Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları %A CEMİL IŞIK SÖNMEZ , DAMLA DİNÇER , HÜSEYİN NEJAT KÜÇÜKDAĞ , DUYGU AYHAN BAŞER , ALİ RAMAZAN BENLİ %T Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları %D 2018 %J Journal of Anatolian Medical Research %P -2587-1153 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD SÖNMEZ, CEMİL IŞIK , DİNÇER, DAMLA , KÜÇÜKDAĞ, HÜSEYİN NEJAT , AYHAN BAŞER, DUYGU , BENLİ, ALİ RAMAZAN . "Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları". Journal of Anatolian Medical Research 3 / 1 (April 2018): 11-22.
AMA SÖNMEZ C , DİNÇER D , KÜÇÜKDAĞ H , AYHAN BAŞER D , BENLİ A . Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları. Journal of Anatolian Medical Research. 2018; 3(1): 11-22.
Vancouver SÖNMEZ C , DİNÇER D , KÜÇÜKDAĞ H , AYHAN BAŞER D , BENLİ A . Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları. Journal of Anatolian Medical Research. 2018; 3(1): 22-11.