Year 2017, Volume 5, Issue 10, Pages 125 - 149 2017-12-03

Educational Administrators’ Technological Leadership Efficacy and Perceptions towards Implementation Levels of Teaching and Learning Activities
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterlikleri ile Eğitim Öğretim İşlerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları

Fatih Ulukaya [1] , Nail Yıldırım [2] , Vildan Özeke [3]

250 347

The aim of this study is to identify the educational administrators’ technological leadership efficacy (TLE) and perceptions towards implementation levels of teaching and learning activities (ITLA), and then to present the contribution of the TLE as a predictor of the ITLA. We collected data from 112 educational administrators who are working in Tokat. According to the results of this study, educational administrators’ TLE level was “adequate” for only Digital age learning culture, for the other factors and the total of the TLE levels were “intermediate” level. According to ITLA results, all the sub-factors and total of the scale were “strongly agree” level. The technological leadership efficacy and perceptions towards implementation levels of teaching and learning activities differ according to educational administrators’ age, school type and working in town/city. There is a positive, medium level and significant correlation between educational administrators’ total scores of the TLE and ITLA. A simple linear regression was calculated to predict administrators’ perceptions towards implementation levels of teaching and learning activities based on their technological leadership efficacy, and TLE explains only 29% of the variation in ITLA.

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin algılarını belirlemek ve teknoloji liderliği özyeterliklerinin eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeyine katkısını ortaya koymaktır. Bu çerçevede Tokat ilinde görev yapan 112 okul yöneticisine ulaşılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlik algılarının sadece dijital çağ öğrenme kültürü boyutunda “yeterli düzeyde”, diğer alt boyutlarda ve genel toplamda ise “orta düzeyde” olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde, okul yöneticilerinin araştırmanın tüm alt boyutlarında ve genel toplamda verdikleri cevapların “çok katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu iki değişken, yaş, okul türü ve il/ilçede çalışıyor olma durumlarına göre farklılaşmaktadır. Eğitim öğretim işleri gerçekleştirme düzeyleri toplamı ile teknoloji liderliği özyeterlik algıları toplamı arasında da pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. Eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin varyansın %29’unun okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlik düzeyleri ile açıklandığı görülmüştür.

 • Ada, Ş. Görgülü, D. ve Küçükali, R. (2013). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik özyeterliliği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 53-71.
 • Ağaoğlu, E. Altınkurt, Y. Yılmaz K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili Örneği). Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(164), 159-175.
 • Akbaba-Altun, S. ve Gürer, M. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin bilgi teknolojisi (BT) sınıflarına yönelik rollerine ilişkin algıları. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 35-54.
 • Aksoy, Ş. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin yeterlikleri ile eğitim-öğretim süreci arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Almış, S. (2010). Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimine ilişkin yeterlikleri (Sinop İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Anderson, R.E. & Dexter, S. (2005). School technology leadership: an empirical investigation of prevalence and impact. Educational Administration Quarterly, 41 (1), 49-82.
 • Aydoğan, İ. ve Helvacı, M. A. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 41-60.
 • Aypay, A. Balıkçı, A. ve Şahin, M. (2013). 2012 yılında kabul edilen eğitim reformunun okul yöneticiliği üzerine yansımaları nasıl olmuştur? 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7-9 Mayıs, İstanbul.
 • Banoğlu, K. (2009). İlköğretim okullarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüt algısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baş, E. D. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleriyle okul iklimi arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bostancı, H. (2010). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara
 • Bülbül, T. ve Çuhadar, C. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 474 – 499.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, T. (2003). Bolu orta öğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 2 (3), 94-107
 • Can, T. (2008). İlköğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri: Ankara İli Etimesgut İlçesi Örneği. In proceedings of VIII. International Educational Technology Conference, 1053-1057, Eskişehir.
 • Çalık, T. ve Şirin, H. (2007). Eğitim ile ilgili hizmetler. Servet Özdemir (Editör). Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi.(s. 189-199) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çetin-Yılmaz, S. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin bilgisayar teknolojisini kullanma yeterliklerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çevik, V. (2006). Eğitim yöneticileri ile yönetici adaylarının kaygı düzeyleri ile bilgisayar kaygısı düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Deming, E.W. (1998). Krizden çıkış (Çev. C. Akaş). Kalder Yayınları.
 • Eren, E. (2007). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi, İstanbul: Beta.
 • Ergişi, K. (2005). Bilgi teknolojilerinin okulda etkin kullanımı ile ilgili okul yöneticilerinin teknolojik yeterliklerinin belirlenmesi (Kırıkkale ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Şişman-Eren, E. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin eğitim teknolojilerini sağlama ve kullanmada gösterdikleri liderlik davranışları. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Eren, E. ve Kurt, A. A. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin teknoloji liderliği davranışları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 219-238.
 • Gürbüz, R. Erdem, E. ve Yıldırım, K. (2013). Başarılı okul müdürlerinin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2013), 167-179
 • Hacıfazlıoğlu, Ö. Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği standartlarına ilişkin öğretmen, yönetici ve denetmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 537-577
 • Hacıfazlıoğlu, Ö. Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2011a). Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Özyeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2),145-166
 • Hacıfazlıoğlu, Ö. Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2011b). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: metafor analizi örneği. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1), 97-121
 • Hayytov, D. (2013). Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ISTE (2009). NETS for administrators 2009. http://www.iste.org/docs/pdfs/2014_ ISTE_Standards A_PDF.pdf, 20/06/2014 tarihinde alındı.
 • Karasar, N. (2008). “Bilimsel araştırma yöntemi”, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Memişoğlu, S. P. ve Özsarıkamış, S. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), 133-151.
 • Sezer, B. ve Deryakulu, D. (2012). İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2(2), 74-92.
 • Sincar, M. (2009). “İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin bir inceleme”. Yayınlanmamış doktora tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Tanzer, S. (2004). Mesleki ve teknik öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Terci, F. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetici yeterlik davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Telem, M. (1991). A Knowledge-Base for Information Technology in Educational Administration. Journal of Research on Computers in Education, 23, 594-610.
 • Turan, S. (2002). Teknolojinin okul yönetiminde etkin kullanımında eğitim yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 30, 271-281.
 • Yıldırım, N. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmenleri güdüleme düzeylerine ilişkin öğretmenlerin ve okul müdürlerinin görüşleri (Tokat ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 6(2). 132-140.
Subjects Social
Published Date December
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1901-6702
Author: Fatih Ulukaya
Institution: Tokat İli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4681-9498
Author: Nail Yıldırım
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1827-1258
Author: Vildan Özeke (Primary Author)
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA Ulukaya, F , Yıldırım, N , Özeke, V . (2017). Educational Administrators’ Technological Leadership Efficacy and Perceptions towards Implementation Levels of Teaching and Learning Activities. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 125-149. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jcer/issue/32522/292439