Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 102 - 114 2019-06-30

INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES

Sakir Isleyen [1]

29 44

Purpose- Economic growth is one of the biggest indicators of the strength of a country. Countries provide economic growth by generating resources with their advanced technology. In this study, for some OECD countries (Germany, Belgium, Canada and Turkey) was investigated effect on the economic growth of the employment in the agriculture and industrial sector using panel data analysis. In the study, annual data were used from the years 1993-2017.

Methodology- The data were taken from the official web address of the World Bank. Firstly, the data to be used in the model were examined by "unit root tests" to determine whether these series are stationary. According to the results of the unit root test applied to the levels of the variables, it was seen that the series were not stationary but contained unit root. For this reason, the primary differences of the series were taken and found to be stationary. Then the co-integration test was performed.

Findings- The results of the cointegration tests performed indicate that there is a cointegration and there is a long-term relationship between the variables. In the study, classical, fixed effect and random effective regression models were used. The Hausman test was applied to determine the correct regression to be used, resulting in the appropriate model being the random effect model.

Conclusion- After the Haussmann test, the most appropriate model was obtained as a random effect model.

Economic growth, employment, panel data analysis, agriculture, industry
 • Acar, M. (2006). DTÖ ve AB Işığında Türk Tarımının Geleceği. Orion, Yayınevi, Ankara.
 • Akyıldız, H. (2006). Türkiye’de İstihdamın Analitik Dinamiği. Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Altunkaynak, B. (2007). Sektörel Panel Veri Analizi Yaklaşımıyla Türkiye’nin AB Ülkelerine İmalat Sanayi Bakımından İhracatının Belirlenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 122s.
 • Arısoy, İ. (2013). Kaldor Yasası Çerçevesinde Türkiye’de Sanayi Sektörü ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Sınanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 143-162.
 • Boz, İ. (2004). Tarım Sektörünün İktisadi Kalkınmadaki Rolü, İçinde, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular. Ed: Sami Taban-Muhsin Kar, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 137-158.
 • Choı, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of International Money and Finance, 20: 279-272.
 • Choı, K. (1983). Theories of Comparative Economic Growth. Iowa State University Press, Ames, Iowa.
 • Çakır, H. M., Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değerleri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB'de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2002-2009 Dönemi İçin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69-86.
 • Damodar, N. Gujarati, (2004). Basic Econometrics. Newyork, The McGraw-Hill Comp., 2004.
 • Doğan, A. (2009). Ekonomik Gelişme Sürecine Tarımın Katkısı: Türkiye Örneği. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi, cilt 9, sayı 17, 365-392.
 • Dougherty, C. (2006). Introduction to Econometrics. New York: Oxford Universty Press.
 • Ener, M. , Arıca, F. (2011). Is the Kaldor’s Law Valid for High Income Economies: A Panel Study. Research Journal of Economics, Business and ICT, 1, 60-64.
 • Gıllıs, M., Dwıight, H., Perkins, D. H., Roemer, M. ve Snodgrass, D. R. (1987). Economics of Development. Second Edition, W. W. Norton Company, New York.
 • Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Hsıao, C. (2003). Analysis of Panel Data. Cambridge: Cambridge University Press.
 • İşleyen, Ş., Altun, Y. ve Görür, Ç. (2017). The Causality Relationship Between Interest Rate and Income with Investment in USA: 1965-2016. The Journal of Academic Social Science, 5, sayı:60, 146-163.
 • Karaçor, Z. ve Saraç, T. B. (2011). Dış Ticaret ile Sanayi Sektörü İstihdam Oranı Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi: Türkiye Örneği (1963-2009). Yönetim ve Ekonomi Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA.
 • Kazgan, G. (1966). Tarım Ekonomisi ve İktisadi Gelişme. İ. Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Korkmaz, E. (2016). Sanayi Sektöründe Gözyaşı Var. http://www.yeniçağgazetesi.com.tr/ sanayi-sektorunde- gozyasi-var-39272 yy.htm, son erişim tarihi: 28.08.2018.
 • Kunst, R. M. (2011). Econometric Methods for Panel Data.-Part I.
 • Parasız, İ. (2008). Ekonomik Büyüme Teorileri. Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Pazarlıoğlu, M. ve Gürler, Ö. K. (2007). Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel veri Yaklaşımı. 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Konferansı (s. 1-10), İnönü üniversitesi, MALATYA.
 • Rostow, R. W. (1980). İktisadi Gelişmenin Merhaleleri. (Çeviren: Erol Güngör), İkinci Baskı, Kalem Yayınları, İstanbul.
 • Şimşek, M. (1995). Türkiye’de İmalat Sanayi Üretimiyle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Kaldor Yaklaşımı İle Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XI, Sayı 1-2, ss.141-156.
 • Taban, S. (2008). İktisadi Büyüme: Kavram ve Modeller. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tatoğlu, F. (2012). Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı. İstanbul: Beta.
 • Terzi, H. ve Oltulular, S. (2004). Türkiye’de Sanayileşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (2) 2004, 219-226.
 • Thırwall, A. P. (2003). Growth and Development: With Special Reference to Developing Economies. Seventh Edition, Palgrave Macmillan, Hampshire.
 • Tüzüntürk, S. (2007). Panel Veri Modellerinin Tahmininde Parametre Heterojenliğinin Önemi: Geleneksel Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 1-14.
 • Uysal, D. (2007). Türkiye’de İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Politikaları, Türkiye Ekonomisi Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çizgi Kitabevi, KONYA.
 • Ülgener, S. (1991). Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme. Der yayınları, , İstanbul.
 • Ünsal, E. (2007). İktisadi Büyüme. Ankara, İmaj Yayıncılık.
 • Yılmaz Göktaş, Ö. (2005). Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, SAYI:2 İstanbul Ü. İktisat Fak. 2, 11-29.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8186-1990
Author: Sakir Isleyen (Primary Author)

Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { jefa584093, journal = {Journal of Economics Finance and Accounting}, issn = {}, eissn = {2148-6697}, address = {PressAcademia}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {102 - 114}, doi = {10.17261/Pressacademia.2019.1049}, title = {INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES}, key = {cite}, author = {Isleyen, Sakir} }
APA Isleyen, S . (2019). INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES. Journal of Economics Finance and Accounting, 6 (2), 102-114. DOI: 10.17261/Pressacademia.2019.1049
MLA Isleyen, S . "INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES". Journal of Economics Finance and Accounting 6 (2019): 102-114 <http://dergipark.org.tr/jefa/issue/46520/584093>
Chicago Isleyen, S . "INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES". Journal of Economics Finance and Accounting 6 (2019): 102-114
RIS TY - JOUR T1 - INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES AU - Sakir Isleyen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1049 DO - 10.17261/Pressacademia.2019.1049 T2 - Journal of Economics Finance and Accounting JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 114 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-6697 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1049 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1049 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics Finance and Accounting INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES %A Sakir Isleyen %T INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES %D 2019 %J Journal of Economics Finance and Accounting %P -2148-6697 %V 6 %N 2 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1049 %U 10.17261/Pressacademia.2019.1049
ISNAD Isleyen, Sakir . "INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES". Journal of Economics Finance and Accounting 6 / 2 (June 2019): 102-114. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1049
AMA Isleyen S . INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES. JEFA. 2019; 6(2): 102-114.
Vancouver Isleyen S . INVESTIGATION WITH PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL SECTOR: EXAMPLE OF SOME OECD COUNTRIES. Journal of Economics Finance and Accounting. 2019; 6(2): 114-102.