Year 2010, Volume 7, Issue 3, Pages 129 - 136 2010-09-01

Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi Determination of Silage Fermentation Characteristics and Feed Value of Some Corn Variaties Cultivars as First and Second Crop in Tekirdag Ecological Cond
Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi

Ö. Kaya [1] , C. Polat [2]

163 388

Bu çalışma I. ve II. ürün olarak yetiştirilen beş farklı melez mısır çeşidinin (Cargill-955, Pioneer-3167, Ada-9510, Ada-9516, Ada-523) fermantasyon özellikleri, ham besin maddeleri, hücre duvarı içerikleri, in vitro kuru ve organik madde sindirilebilirliğinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Mısır hasılları hamur olum döneminde hasat edilmiştir. Tüm muamele grupları laboratuar tipi silo kaplarında 75 gün süreyle silolanmıştır. Silaj fermantasyonuna ilişkin olarak pH, amonyak nitrojeni, suda çözünebilir karbonhidratlar, organik asitler (laktik, asetik ve bütrik) ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Silajların ham besin maddeleri ve hücre duvarı içerikleri saptanmıştır. Silolama döneminin sonunda silajlarda 5 gün süre ile aerobik dayanıklılık testi uygulanmıştır. Ayrıca, enzimatik yöntemle silajların in vitro organik madde sindirilebilirlikleri saptanmıştır. Çalışma sonunda fermantasyon özellikleri, ham besin maddeleri, hücre duvarı kapsamları ve in vitro organik madde sindirilebilirliklerinin çeşit farklılıklarından önemli derecede etkilendikleri saptanmıştır.
Mısır silaji, fermantasyon, aerobik stabilite, yem değeri
 • Akyıldız, A.R., 1984. Yemler Bilgisi Laboratuvar Kılavuzu. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 895, Ders Kitabı: 213, Ankara. 236 s.
 • Alçiçek, A., K. Özkan, 1997. Silo yemlerinde fiziksel ve kimyasal yöntemlerle silaj kalitesinin saptanması. Türkiye I. Silaj Kongresi, Bursa, s: 241-247.
 • Alçiçek, A., 1988. İkinci Ürün ve Artıklarının Yem Değerleri Üzerine Araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, 81 s.
 • Anonim, 1986. The Analysis of Agricultural Material, Reference Book: 427, 428 s.
 • Anonim, 1988. Nutrient Requirrement of Dairy Cattle. Sixth Revised Edition. National Academy Pres., p. 157, D.C., Washington.
 • Aufrère, J., and B. Michalet-Doreau, 1988. Comparison of methods for predicting digestibility of feeds. Anim. Feed Sci. Technol. 20:203–218.
 • Basmacıoğlu, H., M. Ergül ve K. Karaayvaz, 2002. Mısır Silajlarında Bakteri+Enzim Karışımı İnokulant Kullanımının Silaj Kalitesi ve Yem değeri Üzerine Etkisi. Proje No: 2000 ZRF-015, Bornova –İzmir. 21 s.
 • Beuchemin, K. A., 1996. Using ADF and NDF in dairy cattle diet formulation- a western Canadian perspective. Animal Feed Sci. and Tech., 58:101-111.
 • Chen, J., M. R. Stokes., and C.R. Wallace, 1994. Effects of enzyme-inoculant syst”ems on preservation and nutritive value of hay crop and corn silages. J. Dairy Sci., 77: 501-512.
 • Close, W. and K.H. Menke, 1986. Selected Topics in Animal Nutrition Universitat, Hohenheim. 170+85 pp.
 • De Boever, J.L, B. E. Cottyn, D.L. De Brabander, J. and M. Boucque, 1999. Equations to predict digestibility and energy value of glass silages, maize silages, grass hays, compound feeds and raw materials for cattle. Nutrition Abstracts and Reviews, Series B: Livestock Feeds and Feding, 69:11.
 • Demirel, M., F. Cengiz, S. Erdoğan ve S. Çelik, 2003. Değişik oranlarda sudan otu ve macar fiğinden yapılan silajların kalitatif özellikleri ve rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. Turk Journal Veterinal Animal Science, Tübitak,s: 853-859.
 • Denek, N.ve S. Deniz, 2002. Erken süt olum döneminde biçilen bazı mısır hasıllarına üre ve melas ilavesinin silaj kalitesi ve sindirilebilir kuru madde verimine etkisi. Turk Journal Veterinal Animal Science, Tübitak, 28 (2004): 123-130.
 • Filya, İ., 2001. Silaj Teknolojisi. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bursa.
 • Filya, İ., A. Karabulut, E. Sucu, 2002. The effects of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus buchneri on the fermentation, aerobic stability, and ruminal degradability of maize silage in warm climate. Proc. XIIIth Int. Silage Conference, Scotland, UK. pp. 192-193.
 • Koç, F., M.L. Özdüven, ve İ.Y. Yurtman, 1999. Yaş bira posası - mısır karışımı silajlarda kalite özellikleri ve aerobik dayanıklılık üzerinde çalışmalar. Tarım Bilimleri Dergisi, 5 (2): 69-76.
 • Kung, L.and R. Shaver, 2001. How Good Is Your Silage Making? Hoard’s Dairman. 146:597. McDonald, P., R.A. Edwards, and J.F.D. Greenhalgh, 1988. Animal Nutrition. 4th Edition Longman Scientific and Technical. 543p.
 • McDonald, P., N. Henderson, S. Heron, 1991. The Biochemistry of Silage Cambrian Printers Ltd., Aberystwyth, pp: 340.
 • Meeske, R., H. M. Basson, J.P Pienaa and C. W. Cruywagen, 2000. A comparison of the yield, nutritonal value and predicted production potentiel of different maize hybrids for silage production. South African Journal of Animal Science, 30(1):18-21.
 • Nursoy, H., S. Deniz, M. Demirel, ve N. Denek, 2003. Süt olum döneminde biçilen kimi mısır hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde verimine etkisi. Turk Journal Vet. Animal Science, 27 : 93-99.
 • Özdüven, M. L., 2002. Yaş Bira ve Anason Posası İle Bazı Hasıllardan Elde Edilen Silajların Yem Değerlerinin Farklı Analiz Teknikleri İle Belirlenmesi. (Doktora Tezi ) Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Edirne. 104 s.
 • Özdüven, M.L., F. Koç, ve İ.Y. Yurtman, 1999. Mikrobiyal katkı maddelerinin mısır silajında kalite ve aerobik dayanıklılık üzerine etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3): 7-12, Ankara.
 • Özdüven M. L., F. Koç, C. Polat, L. Coşkuntuna, S. Başkavak, ve H. E. Şamlı, 2009. Bazı mısır çeşitlerinde vejetasyon döneminin silolamada fermantasyon özellikleri ve yem değeri üzerine etkileri. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 6 (2): 121-129.
 • Petterson, K., 1988. Ensiling of Forages: Factors Affecting Silage Fermentation and Quality. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management, Uppsala, 46 p.
 • Playne, M.J. and P. Mc Donald, 1966. The buffering constituent of herbage and of silage. J. Sci. Fd. Agric, 17: 264-268.
 • Polat, C., İ.Y. Yurtman, F. Koç, L. Coşkuntuna, ve M.L. Özdüven, 1998. Mikrobiyal Katkı Maddesi Kullanımının I. ve II. Ürün Mısır, Fiğ Tahıl Karışımı, Ayçiçeği Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerindeki Etkileri. Proje No: VHAG-1238, Tekirdağ, , 79 s.
 • Polat, C., F. Koç, M.L. Özdüven, 2005. Mısır silajlarında laktik asit bakterileri ve laktik asit bakteri + enzim karışımı inokulantların fermantasyon ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri üzerine etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): 13-22, Tekirdağ
 • Sarıçiçek, Z.B., İ. Ayan, ve A.V. Garipoğlu, 2002. Mısır ve bazı baklagillerin tek ve karışık ekilmelerinin silaj kalitesine etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(3): 1-5, Samsun.
 • Sanderson, M. A, 1993. Aerobic stability and in vitro fiber digestibility of microbially inoculant corn and sorghum silages. J. Animal Sci., 71: 505-514.
 • Seale, D.R, G. Pahlow, S.F. Spoelstra, S. Lindgren, F. Dellaglio, and J.F. Lowe, 1990. Methods for the microbiological analysis of silage. Proceeding of The Eurobac Conference, p: 147, Uppsala.
 • Stokes, M.D., and C. J. Zimmer, 1992. Digestible Fiber sources for dairy cattle. Proc. Minn. Nutr. Conf. 53: 37-56.
 • Stokes, M. D. , J. Chen, 1994. Effects of an enzymeınoculant mixture on the course of fermantation of corn silage. J. Dairy Sci. 77:3401.
 • Soysal, M.İ., 1998. Biyometrinin Prensipleri (İstatistik I ve II Ders Notları), Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 64, T.Ü. 331 s.
 • Sucu, E. ve İ. Filya, 2006. Effects of homofermentative lactic acid bacterial inoculants on the fermentation and aerobic stability characteristics of low dry matter corn silages. Türk Journal Vet. Animal Sci., 30:83-88.
 • Tatlı, P., H. Çerçi, F. Gündoğan, 2001. Mısır, yonca ve yaş şeker pancarı posasının silolanma niteliklerinin belirlenmesi ile bu silajların farklı formasyonlarda koyunlara verilmesinin yem tüketimi ve sindirilebilirlik üzerine etkisi. Türk Journal Vet. Animal Sci., 25 403-407.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ö. Kaya

Author: C. Polat

Bibtex @ { jotaf201426, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2010}, volume = {7}, pages = {129 - 136}, doi = {}, title = {Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kaya, Ö. and Polat, C.} }
APA Kaya, Ö , Polat, C . (2010). Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (3), 129-136. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19044/201426
MLA Kaya, Ö , Polat, C . "Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2010): 129-136 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19044/201426>
Chicago Kaya, Ö , Polat, C . "Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2010): 129-136
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi AU - Ö. Kaya , C. Polat Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 136 VL - 7 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi %A Ö. Kaya , C. Polat %T Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi %D 2010 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Kaya, Ö. , Polat, C. . "Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 / 3 (September 2010): 129-136.