Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 24 - 37 2018-12-30

Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları

Miraç Yılmaz [1]

65 232

   Gelişen dünyamızda nitelikli filmlerin, bilim, teknoloji, doğa, çevre, insanlar arasındaki bağlantıların kurulmasında ve bilinçli bir bakış açısı sağlanmasında önemli bir informal öğretim aracı olacağı söylenebilir. Bu nedenle günlük hayatımızın bir parçası olan bilim, canlılar ve doğaya dair konular içeren dizi, belgesel ve sinema filmleri üzerine yapılan incelemelerin artması gerekmektedir. Filmlerin, biyoloji dersi konularının eğitim-öğretimindeki etkisi ile ilgili araştırma ve uygulamaların, doğa ve çevre ile ilgili konuları da içerecek şekilde genişletilmesi çevresel sorunların aşılmasında da yol gösterici olabilir. Bu çalışmada filmlerin öğretim materyali olarak eğitim-öğretim amacıyla kullanılması ve biyoloji eğitimi konularına -özellikle doğa ve çevre bilinci bağlamında- olan katkıların teorik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, bir tarama çalışmasıdır ve literatür taraması ile yapılmıştır. Böylelikle filmlerin eğitsel olarak kullanılması tarihsel sürecinin nasıl geliştiği ve biyoloji öğretim materyali olarak etkili bir şekilde kullanılabilmesi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, öğrenmeye olan katkıları iyi incelenmiş filmlerle, doğa ve çevreye karşı davranışlar, bilim ve teknolojinin kullanımı ve çeşitli boyutlar sorgulanıp, tartışılabilir. Nitelikli biyoloji/doğa öğretim materyalleri olabilecek olan filmlerin, farklı yönlerden ve ayrıntılı olarak incelenmesi öğretimdeki eksikleri tamamlamakta faydalı olabilir.  

film; öğretim materyali; biyoloji eğitimi; doğa/çevre eğitimi; informal öğrenme
 • Anagün, Ş. S., Ağır, O. ve Kaynaş, E. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanım düzeyleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 20-22 Mayıs, Elazığ.
 • Birkök, M. C.. (2008). Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Eğitimde Alternatif Medya Kullanımı: Sinema Filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt: 5(2), 1-12.
 • Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.
 • Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge Publications.
 • Gül, F. (2013). İnsan-doğa ilişkisi bağlamında çevre sorunları ve felsefe. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 17-21.
 • Gülay-Ogelman, H. ve Durkan, N. (2014). Toprakla buluşan çocuklar: Küçük çocuklar için toprak eğitimi projesinin etkililiği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), 632-638.
 • Günindi, Y. (2010) Okul öncesi öğretmenlerinin çevre dostu davranışlarının araştırılması. Türk Bilim Araştırmalar Vakfı Bilim Dergisi, 3(3), 292-297.
 • Güven Yıldırım, E., Köklükaya, A. N. ve Selvi, M. (2015). Öğretim materyali olarak 3-Idiot filmi ile öğretmen adaylarının günlük hayatta fenin kullanımı ve eğitimde aile rolü üzerine görüşlerinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 94-105.
 • Hisarcıklılar, E. (2016). Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyelerinde kahramanların ruh hallerinin tabiat algısına etkisi, Current Research in Social Sciences. 2(1), 1-9.
 • Kadim Belgesel Film Künyesi. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı). (5 Mart 2017). Ankara: TRT Haber. (29. 06. 2017 tarihinde ulaşılmıştır.)
 • Karalar, R. ve Kiracı, H. (2011). Çevresel sorunlara karşı bir çözüm önerisi olarak sürdürülebilir tüketim düşüncesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 63-76.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). Ortaöğretim 9., 10., 11. ve 12. sınıf biyoloji öğretim programı. http://ttkb. meb.gov.tr/program2.aspx (24.08. 2016 tarihinde ulaşılmıştır.)
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2015). Ortaokul çevre eğitimi dersi öğretim programı http://ttkb.meb.gov.tr/ program2.aspx?islem=1&kno=243 (24.08. 2016 tarihinde ulaşılmıştır.)
 • Moseley, C. (2000). Teaching for environmental literacy. The Clearing House, 74(1), 23-24.
 • Önder, R. (2015). İlköğretim öğrencilerinin çevre tutumlarının incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 115-124.
 • Özdağ, U. (2005). Edebiyat ve Toprak Etiği Amerikan Doğa Yazınında Leopold’cu Düşünce, Ürün Yayınları, ISBN: 975-7145-95-5.
 • Özdemir, O. (2010) Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125-138.
 • Özsevgeç, L. ve Ürey, M. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen bilgilerini günlük yaşamdaki durumlara uygulayabilme düzeyleri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 23-25 Eylül, İzmir.
 • Peraya, D. (1998). Image(s) et cognition. Recherche en Communication, 10, 7-19.
 • Savaşan, Z. (2017). Pollution, Land, Encyclopedia of Big Data. Eds. Laurie A. Schintler and Connie L. McNeely. Springer International Publishing AG 2017, , 10.1007/978-3-319-32001-4_168-1, http://www.readcube. com/articles/10.1007/978-3-319-32001-4_168-1. (29. 06. 2017 tarihinde ulaşılmıştır.)
 • Storey, L. (2007). Doing Interpretative Phenomenological Analysis. In E. Lyons ve A. Coyle (Eds.). Analysing Qualitative Data In Psychology. (p. 51-64). Los Angeles: SAGE Publications.
 • Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. New Delhi: SAGE Publications.
 • Takmaz, Yılmaz, M. ve Kalpaklı F. (2018). Doğa Ve Çevre Eğitimi İçin Öğretim Materyali Olarak Avatar Filmi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, Ocak .
 • Tıraş, H. H. (2012). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre: teorik bir inceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 57-73.
 • Türkmen, H., (2010). İnformal (Sınıf-Dışı) Fen Bilgisi Eğitimine Tarihsel Bakış Ve Eğitimimize Entegrasyonu, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59.
 • Url 1. http://www.enotes.com/topics/each-all/in-depth (01.09. 2016 tarihinde ulaşılmıştır.)
 • Url 2. http://www.eliteskills.com/analysis_poetry/Each_And_All_by_Ralph_Waldo_Emerson analysis. php (01.09. 2016 tarihinde ulaşılmıştır.)
 • Weinstein, P. (2001). Movies as the Gateway to History: The History and Film Project. The History Teacher, 35 (1), 27-48
 • Yakar, H. G. İ. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: Tarihsel bir değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 21-36.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, N. (2008). İlköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfları ve lise birinci sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisindeki temel bilgilerle günlük hayatı ilişkilendirme becerileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, M. and Demirhan, H. (2014). Variables predicting prospective biology teachers’ acceptance perceptions regarding gene technology, European Journal of Science and Mathematics Education, 2(3), 147-154.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3200-2767
Author: Miraç Yılmaz (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { jrinen427249, journal = {İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7237}, address = {Ahmet İlhan ŞEN}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {24 - 37}, doi = {}, title = {Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Miraç} }
APA Yılmaz, M . (2018). Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 24-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jrinen/issue/42184/427249
MLA Yılmaz, M . "Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları". İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 24-37 <http://dergipark.org.tr/jrinen/issue/42184/427249>
Chicago Yılmaz, M . "Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları". İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 24-37
RIS TY - JOUR T1 - Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları AU - Miraç Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 37 VL - 3 IS - 2 SN - -2564-7237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Research in Informal Environments Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları %A Miraç Yılmaz %T Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları %D 2018 %J İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi %P -2564-7237 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Miraç . "Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları". İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 3 / 2 (December 2019): 24-37.
AMA Yılmaz M . Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları. jrınen. 2018; 3(2): 24-37.
Vancouver Yılmaz M . Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi. 2018; 3(2): 37-24.