Year 2014, Volume 13, Issue 3, Pages 735 - 766 2014-12-01

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarına Yönelik Tartışmalı Konular Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Developing a Controversial Issues Scale Toward Social Studies Teacher Candidates: The Study of Validity and Reliability

Bülent ALAGÖZ [1]

340 716

Çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tartışmalı konulara yönelik tutumlarını ölçebilecek bir araç geliştirmektir. Tartışmalı konular sosyal bilgiler disiplininde gerçek yaşam problemlerini eşzamanlı olarak sınıfa getirmek suretiyle öğrencilere sorgulamayı, düşüncelerini özgürce ifade etmeyi ve böylece demokratik bir sınıf ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Tartışmalı konular hakkında yükseköğretim düzeyinde herhangi bir ölçme aracının yerli alanyazına kazandırılmamış olması, bu konuda ölçme aracı geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Araştırmanın örneklemini üç farklı üniversiteden toplam 650 öğretmen adayı (292 kız, 358 erkek) oluşturmuştur. istatistiklerden faydalanılmıştır. Yapı geçerliliğini ortaya çıkarmak için Açımlayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizinde elde edilen boyutlar Doğrulayıcı Faktör Analizi ile yeniden değerlendirilmiştir. Genel güvenilirlik ve alt boyutların güvenilirliği için Cronbach‟s Alpha kullanılmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısı, 93 olarak bulunmuştur. Tartışmalı Konular Ölçeği 34 madde ve 6 (altı) faktörden oluşmaktadır. Elde edilen bulgular ölçeğin; üniversite öğrencilerinin tartışmalı konulara yönelik tutumlarını belirlemede istenen düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir
Purpose of this study is to develop a scale measuring social studies teacher candidates‟ attitudes toward controversial issues. Teaching controversial issues brings real world problems to classrooms. The target of teaching these issues in social studies classrooms is letting students to interrogate real world problems, to express their ideas freely and thus to create a democratic classroom environment. Developing a measurement tool about controversial issues is a necessity because this kind of tool doesn‟t exist at higher education in this country. 650 students (292 girls, 358 boys) from 3 different universities has participated this study. Descriptive statistics have been used at evaluating data process. Structure validity factors getting from explanatory factor analysis were re-evaluated with confirmatory factor analysis. Cronbach‟s alpha was used for general reliability and reliability of sub-factors. Test-retest reliability coefficient of questionnaire was found, 93. Controversial issues questionnaire consists of 34 items and 6 factors. Data obtaining from statistical processes shows that questionnaire is valid and reliable at preferred level. Questionnaire also is valid and reliable to determine university students‟ attitudes about controversial issues
 • Akbaşlı, Yelken ve Sünbül. (2010.). Öğretmen Adayı Demokratik Eğilim Ölçeği Geliştirme Çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 94-108.
 • Allen R. F. (1996). The Engle-Ochoa Decision Making Model for Citizenship Education. In R. W. Ewans and D. W. Saxe (Eds.). Handbook on Teaching Social Issues. (pp. 51-58). NCSS Bulletin 93.
 • Alpar, R. (2003). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Arslan, M. (2005). Cumhuriyet Dönemi Üniversite Reformları Bağlamında Üniversitelerimizde Demokratiklik Tartışmaları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 23-49.
 • Bayram, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Becker, A. S. O., Morton, M. L., Autry, M. M., Johnstad, S. & Merrill, D. (2001). A Search for Decision Making in Three Elementary Classrooms: A Pilot Study. Theory and Research in Social Education, 29(2), 261-289.
 • Berkson, J. (2003). Advocacy, Critical Thinking, and the Classroom. Fisheries, 28(9), 23-26.
 • Blankenship, G. (1990). Classroom Climate, Global Knowledge, Global Attitudes, Political Attitudes. Theory and Research in Social Education, XVIII(4), 363-386.
 • Bozdoğan, A. M. ve Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya ile İlişkili Fen Konularının Öğretimine Yönelik Oz-Yeterlilik İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 66-81.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Claire, H. (2003). Dealing with Controversial Issues with Primary Teacher Trainees as Part of Citizenship Education. citizED Commissioned Research, United Kingdom, 26p.
 • Crick, B. (1998). Education for citizenship and the teaching of democracy in schools. Final report of the Advisory Group on Citizenship, Qualifications and Curriculum Authority, United Kingdom. 88 p.
 • Demir, S. B. ve Akengin, H. (2010). Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. E-International Journal of Educational Research, 1(1), 26-40.
 • Demirkaya, H. (2008). Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama Yoluyla Öğrenmenin Kullanımı. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(1), 89-116.
 • Deveci, H. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dube, O. (2009). Addressing Current Controversial Issues through the Social Studies Curriculum: Making Social Studies Come Alive. European Journal of Educational Studies, 1(1), 25-33.
 • Ehman, L. H. (1969). An Analysis of the Relationships of Selected Educational Variables with the Political Socialization of High School Students. American Educational Research Journal, 6(4), 559-580.
 • Ersoy, F. A. (2010). Social Studies Teacher Candidates‟ Views on the Controversial Issues Incorporated into Their Courses in Turkey. Teaching and Teacher Education, 26(2), 323-334.
 • Ewans, R. W. & Saxe, D. W. (1996). Handbook on Teaching Social Issues. NCSS Bulletin 93.
 • Flinders, D. J. (2005). Adolescents Talk About The War in Iraq. PHI DELTA KAPPAN, 87(4), 320-323.
 • Frager, A. M. (1984). Conflict: The Key to Critical Reading Instruction. Paper Presented at the Annual Meeting of the Ohio Council of the International Reading Association. (30th, Columbus, OH, October 18 – 20, 1984). 18 p.
 • Gall, M. (1970). The Use of Questions in Teaching. Review of Educational Research, 40(5), 707-721.
 • Garcia, J. & Michaelis, J. U. (2001). Social Studies for Children. A Guide to Basic Instruction. 12th. Edition. Alyyn and Bacon.
 • Gediklioğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • Gerzon, M. (1997). Teaching Democracy by Doing It! Educational Leadership, 54(5), 6-11.
 • Global Citizenship Guides. (2006). Teaching Controversial Issues. Oxfam GB.
 • Goldenson, D. R. (1978). An Alternative View About the Role of the Secondary School in Political Socialization: A Field-Experimental Study of the Development of Civil Liberties Attitudes. Theory and Research in Social Education, 6(1), 44–72.
 • Güven, B. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Alan Bağımlılık-Alan Bağımsızlık Bilişsel Stil Boyutlarına Uygun Olarak Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Tutumlar Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Hahn, C. L. & Tocci, C. M. (1990). Classroom Climate and Controversial Issues Discussions: A Five Nation Study. Theory and Research in Social Education, XVII(4), 344-362.
 • Hahn, C. L. (1991). Controversial Issues in Social Studies. In J. P. Shaver (Eds). Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning. Macmillan Publishing Company.
 • Hess, D. (2008). Controversial Issues and Democratic Discourse. In L. S. Levstik & C. A. Tyson (Eds.). Handbook of Research in Social Studies Education, Routledge.
 • Hess, D. E. (2002). Discussing Controversial Public Issues in Secondary Social Studies Classrooms: Learning from Skilled Teachers. Theory and Research in Social Education, XXX(1), 10-41.
 • Hess, D. & Posselt, J. (2002). How High School Students Experience And Learn From The Discussion Of Controversial Public Issues. Journal of Curriculum and Supervision, 17(4), 283-314.
 • Ho, L. C. (2010). “Don‟t Worry, I‟m Not Going to Report You”. Education for Citizenship in Singapore, 38(2). 217-247.
 • Houser, N. O. (1995). Social studies on the back burner: views from the field. Theory and Research in Social Education, XXIII(2), 147-168.
 • Houser, N. O. (1996). Negotiating Dissonance and Safety for the Common Good: Social Education in the Elementary Classroom. Theory and Research in Social Education, XXIV(3), 294-312.
 • James, J. H. (2009). Reframing the Disclosure Debate: Confronting Issues of Transparency in Teaching Controversial Issues. Social Studies Research and Practice, 4(1), 82-93.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (2000). Constructive Controversy. The Educative Power of Intellectual Conflict. CHANGE, 32(1), 28- 37.
 • Karadeniz, C. (2005). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Alanına İlişkin Öz Yeterlik İnancı” Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 63-69.
 • Kesici, Ş. (2006). Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 24, pp, 143-152.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. New York: Ruotledge.
 • Lane, J. M. (2006). Constructive Disagreement, the Body, and Education for Democracy. The Social Studies, 97(1), 16-20.
 • Leming, J., Ellington, L. & Magee, K. P. (2003). Ignorant Activists. Social change, “higher order thinking,” and the failure of social studies. In Where Did Social Studies Go Wrong? Report from Thomas B. Fordham Foundation. Washington DC. USA.
 • May, D. E., Brewer, C. & Allred, S. (1997). Innovation in large lectures – teaching for active learning. Bioscience, 47(9), 601-607.
 • McCully, A. (2006). Practitioner Perceptions of their Role in Facilitating the Handling of Controversial Issues in Contested Societies: A Northern Irish Experience. Educational Review, 58(1), 51-65.
 • Misco, T. & Patterson, N.C.A (2007). Study of Pre-Service Teachers‟ Conceptualizations of Academic Freedom and Controversial Issues. Theory and Research in Social Education, XXXV(4), 520-550.
 • Mitchell, G., Evans, S., Daly, J. & Roach, P. (1997). Academic Freedom and the Preparation of Social Studies Teachers. Theory and Research in Social Education, XXV(1), 54-66.
 • Oulton, C., Day, V., Dillon, J. & Grace, M. (2004). Controversial issues – teachers‟ attitudes and practices in the context of citizenship education. Oxford Review of Education, 30(4), 489-507.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya Öğretiminde Gezi-Gözlem Tekniğini Kullanabilme Öz-Yeterlilik İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 13-23.
 • Parker, W. C. (2001). Social Studies in Elementary Education. Eleventh edition, Merrill Prentice Hall.
 • Philpott, S., Clabough J., McConney, L. & Turner, T. N. (2011). Controversial issues: To teach or not to teach? That is the question!. The Georgia Social Studies Journal, 1(1), 32-44.
 • Rasmussen, R. V. (1984). Practical Discussion Techniques for Instructors. Alberta Association for Continuing Education Journal, 12(2), 38-47.
 • Rossi, J. A. (1995). In-Depth Study in an Issues-Oriented Social Studies Classroom. Theory and Research in Social Education, XXIII(2), 88-120.
 • Sanjakdar, F. (2005). Controversy in our classroom: Problems, Perspectives and Possibilities. AARE International Education Research Conference: University of Western Sydney. Parramatta-Australia. 17 p.
 • Schermelleh, K,E., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online. 8(2), 23- 74.
 • Schwingle, M. (2000). High School Students‟ Attitudes about the Use of Graded Discussions in Social Studies. Masters Thesis. University of Wisconsin.
 • Short, G. & Carrington, B. (1991). Researching Children‟s Knowledge of Controversial Issues: Some Methodological & Ethical Considerations. Primary Education, 2(1), 11-18.
 • Snyder, A. (1951). Place of Controversial Issues in Teacher Education. Educational Leadership, 329-333.
 • Soley, M. (1996). If It‟s Controversial, Why Teach It?). Social Education, 60(1), 9-14.
 • Sweeny, J. C., & Foster, S. (1996). Teaching Controversial Issues Through Massialas and Cox Inquiry.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları..
 • Turner, T. N. (1999). Essentials of Elementary Social Studies. Allyn and Bacon.
 • Tüzen, H. ve Meder, M. (2002). Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 127-148.
 • Wade, R. (1994). Teacher Education Students‟ Views on Class Discussion: Implications for Fostering Critical Reflection. Teaching & Teacher Education. 10(2). 231-243.
 • Wilson, E., Sunal, C., Haas, M., & Laughlin, M. (1999). Teachers‟ Perspectives on Incorporating Current Controversial Issues into the Curriculum. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council for the Social Studies (79th, Orlando, FL, November 19-21, 26 p.)
 • Zencirci, İ. (2003). İlköğretim Okullarında Yönetimin Demokratiklik Düzeyinin Katılım, Özgürlük ve Özerklik Boyutları Açısından Değerlendirilmesi (Balıkesir İli Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara.
Other ID JA33CG87DE
Journal Section Article
Authors

Author: Bülent ALAGÖZ
Institution: ?

APA ALAGÖZ, B . (2014). Developing a Controversial Issues Scale Toward Social Studies Teacher Candidates: The Study of Validity and Reliability. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (3), 735-766. DOI: 10.21547/jss.256810