Year 2013, Volume 12, Issue 4, Pages 775 - 805 2013-12-01

Kurumsal İmaj ile Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
The Investigation of Relationship Between Organizational Images With Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior and Academic Success

Mustafa TAŞLIYAN [1] , H. Mustafa PAKSOY [2] , Bengü HIRLAK [3]

489 1401

Küreselleşme ile birlikte üniversitelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabete açılmaları; gerekli altyapı, eğitime uygun fiziki mekânlara sahip, toplumsallaşmaya katkı sağlayacak sosyal hizmet birimleri ve nitelikli öğretim elemanları olan bir üniversite imajı yaratmak kaçınılmaz olacaktır. Bu çalışmanın amacı Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin öğrenci açısından nasıl bir imaja sahip olduğunu ölçmek ve öğrencilerin kurumsal imaja yönelik algılamalarını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca bu çalışmanın bir diğer amacı da, algılanan kurumsal imajın; örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve akademik başarı ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde eğitim gören toplam 435 üniversite öğrencisi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada kurumsal imaj; kalite, program, spor, genel görünüm ve altyapı, sosyal ortam, eğlence, barınma-beslenme, destek, öğrenci iletişim imajı; örgütsel bağlılık; duygusal, devamlılık ve normatif/zorunlu bağlılık; örgütsel vatandaşlık davranışı ise; özgecilik, nezaket, vicdanlılık, sivil erdem/örgütsel katılım ve centilmenlik boyutuyla; akademik başarı ise öğrencilerin genel not ortalamaları ile ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, üniversitenin kurumsal imajı ile örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışının boyutları ve öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Fakat örgütsel bağlılık ile akademik başarı arasında bir ilişkinin bulunmadığı tespit edilmiştir
In order for university to compete at national and international levels, they need to create an image with high quality social and psychical facilities along with faculty and administrative staff. This study aims to measure the image of Kilis 7 Aralık University in the view of students and to reveal the students perceptıons of organızational image. Also another purpose of this study is to determine organızatıonal ımage is the relationship organizational commitment, organizational citizenship behavior and academıc success. For this purpose, a preliminary study was conducted on was studied a total of 435 unıversıty students at the Kilis 7 Aralık Unıversıty. While the organizational ımage; quality, schedule, sports, general appearance and infrastructure, social environment, entertainment, housingnutrition, support, student communication image; the organizational commitment; emotional commitment, continuity commitment, normative/necessity commitment; the organizational citizenship behavior was treated in terms of its altruism, courtesy, conscientiousness, civic virtue/organizational involvement, sportsmanship dimensions; academic success is overall grade point average of the students. Findings of the study revealed that there is a significant relationship between the subscales of organizational ımage of unıversıty and organizational commitment, organizational citizenship behavior of dımensıons and academıc successes of students. But, there is not a relationship between organizational commitment and academic success has been identified
 • Allen, N. ve Meyer, J. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63 (1):1-18.
 • Allıson, B., Voss, R.S. and Dryer, S. (2001). Student Classroom And Career Success: The Role Of Organizational Citizenship Behavior. Journal Of Educational For Business, 76 (5): 282-294.
 • Andreassen, T. W. and Bodil, L. (1998). Customer Loyalty and Complex Services, International Journal of Service Industry Management, 9 (1): 7-23.
 • Arpan, M. L, Raney, A. A, and Zivnuska, S. (2003). A Cognitive Approach To Understanding University İmage. Corporater Communıcatıons: An Internatıonal Journal, 8 (2): 97-113.
 • Avşar, A. (2002). Kurum İmajının Oluşmasında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Uygulaması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Aydın, S. (2008). Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Ve Bu Düzeylerin Akademik Başarıları İle İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Yönetimi Ve Politikası Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bateman, T.S. and Organ, D.W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee Citizenship, Academy of Management Journal, 26, pp.587-595.
 • Bergman, M.E. (2006). The Relationship Between Affective and Normative Commitment: Review And Research Agenda, Journal of Organizational Behavior, 27: 645–663.
 • Bolat, İ. O. (2006). Konaklama İşletmelerinde Kurumsal İmaj Oluşturma Süreci. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi. 15, pp.107-126.
 • Brockner, J., Tyler, T. R., and Schneider, R. C. (1992). The İnfluence Of Prior Commitment To An İnstitution On Reactions To Perceived Unfairness: The Higher They Are, The Harder They Fall. Administrative Science Quarterly, 37 (1-4): 241-261.
 • Celep, C. (2000). Eğitimde Örgütsel Adanma Ve Öğretmenler. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Cerit, Y. (2006). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversitenin Örgütsel İmaj Düzeyine İlişkin Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı 47, s:343-365.
 • Çakmak, Hakan. (2008). Kurumsal İmajın Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi SBE, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Clugston, M. (2000). The Mediating Effects Of Multidimensional Commitment On Job Satisfaction And İntent To Leave. Journal Of Organizational Behavior, 21, pp.477-486.
 • Çetin, R. (2004). Planning And İmplementing İnstitituonal İmage And Promoting Academic Programs İn Higher Education. Journal Of Marketing Higher Education, 13 (1): 57-75.
 • Dordevic, B. (2004). Employee Commitment in Times of Radical Organizational Changes, Facta Universitatis, Series, Economics and Organization, 2 (2):111-117.
 • Erkmen, T. ve Çerik, Ş. (2007). Kurum İmajını Oluşturan Kurum Kimliği Boyutları Bağlamında Örgüte Bağlılığın İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Öneri. Cilt.7.s.28.
 • Fatt, J.P.T., Wei, M., Yuen, S. and Suan, W. (2000). Enhancing Corporate İmage İn Organisations. Management Research News, 23 (7): 28-54.
 • Gray, E.R. and Balmer, J.M. (1998). Managing Corporate İmage And Corporate Reputation. Long Range Planning, 31 (5): 695-702.
 • Gülleroğlu, H. D. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordanmasına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güzelcik, E. (1999). Küreselleşme Ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Hatch, M.J. and Schultz, M. (1997). Relations Between Organizational Culture, İdentity And İmage. European Journal of Marketing, 31 (5): 356-365.
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kandampully, J. and Dwi S. (2000). Customer Loyalty in the Hotel Industry: The Role of Customer Satisfaction and Image, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12 (6). pp.346-351.
 • Kazoleas, D., Kim Y., and Moffitt, M.A. (2001). Institutional Image: A Case Study. Corporate Communications, 6 (4): 205-216.
 • Kepçeoğlu, M. (1973). Okullarda Yetenek-Başarı Karşılaştırması. Ankara: MEB Planlama ve Koordinasyon Dairesi Yayınları, No:144.
 • Kotler, P. and Andreasen, A.R. (1996). Positioning The Organisation: Strategic Marketig For Non Profit Organisation. Toronto: Prentice-Hall.
 • Lemmimk, J. Schuijf, A. ve Streukens, S. (2003). The Role Of Corporate İmage And Company Employment İmage İn Explaining Application İntentions. Journal of Economic Psychology, 24 (1): 1-15.
 • Luthans, F. (1994). Organizational Behavior. NewYork: McGraw Hill.
 • Marken, G. A. (1990), Corporate Image- We All Have One, But Few Work to Protect and Project It, Public Relations Quarterly, 35 (1): 21-24.
 • Melewar, T.C. and Akel, S. (2005). The Role Of Corporate İdentity İn The Higher Education Sector. Corporate Communications: An International Journal, 10 (1): 41-57.
 • Meyer, J. P. and Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization Of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1 (1): 61-89.
 • Minyung, S. and Sung-un, Y. (2008). Toward the Model of University Image: The Influence of Brand Personality, External Prestige, and Reputation of Brand Personality, External Prestige and Reputation, Journal of Public Relations Research.20 (4).
 • Morrow, P. (1983). Concept Redundancy İn Organizational Research, The Case Of Work Commitment. Journal of Occupational Behavior, 34, pp.40-56.
 • Mowday, R. T., Porter, L. W. and Steers, R. M. (1982). Employeeorganization Linkages: The Psychology Of Commitment, Absenteeism And Turnover. New York: Academic Press.
 • Nguyen, N.and Leblanc, G. (2002). Contact Personel, Physical Environment And The Perceived Corporate İmage Of İntangible Services By New Clients. International Journal of Service Industry Management, 13 (3): 242-262.
 • Northcraft, G. B. and Neale, M. A. (1990). Organizational Behavior, A Management Challange, USA: The Dryden Press.
 • Obeng, K. and Ugbora, I. (2003). Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study. Journal Of The Transportation Research Forum, 57, (2): 83-98.
 • Oktar, S. (2004). 21.Yüzyıl İİBF’nin Misyon ve Vizyon Geliştirme İhtiyacı, Erciyes Üniversitesi Hafta Sonu Seminerleri, Kayseri, 183s.
 • Organ, D.W. (1988) Organizational Citizenship Behaviour: The Good Soldier Syndrome. Lexington MA: Lexington Book.
 • Örer, L. (2006). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin Kurumsal İmajının Öğrenciler Açısından Ölçülmesi Üzerine Bir Alan Araştırması. SBE, İşletme Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 90s.
 • Örs, F. (2003) Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi: Bir Meslek Yüksekokulunun Kurumsal İmaj Araştırması. Muğla Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 10.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, s. 117-135.
 • Podsakoff, P.M. and Mackenzıe, S.B. (1994), Organizational Citizenship Behavior and Sales Unit Effectiveness. Journal of Marketing Research, 31, pp.351- 363.
 • Polat, Soner. (2011). Üniversite Öğrencilerine Göre Kocaeli Üniversitesi’nin Örgütsel İmajı, Eğitim ve Bilim, 36 (160).
 • Prahalad, C.K. ve Hamel, G. (1990). The Core Competence Of The Corporation. Harvard Business Review, 68 (3): 79-81.
 • Raub, S. (2008). Does Bureaucracy Kill Individual Initiative? The Impact of Structure on Organizational Citizenship Behavior in The Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 27: 179-186.
 • Reichers, A. E. (1985). A Review And Reconceptualization Of Organizational Commitment. Academy of Management Review, 10, (3): 465-476.
 • Sökmen, A. ve Boylu, Y. (2011). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir Mi? Otel İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (1): 147 – 163.
 • Uluçay, D. (2012). Yaşar Üniversitesi Kurumsal İmajının Üniversitenin Farklı Paydaş Gurupları Tarafından Algılanışı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Wright, C. and O’Neill, M. (2002). Service Quality Evaluation İn The Higher Education Sector: An Empirical İnvestigation Of Students’perceptions. Higher Education Research & Development, 21 (1): 23-39.
Other ID JA33AM57NF
Journal Section Article
Authors

Author: Mustafa TAŞLIYAN
Institution: ?

Author: H. Mustafa PAKSOY
Institution: ?

Author: Bengü HIRLAK
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2013

APA TAŞLIYAN, M , PAKSOY, H , HIRLAK, B . (2013). The Investigation of Relationship Between Organizational Images With Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior and Academic Success. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (4), 775-805. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24231/256859