Year 2013, Volume 12, Issue 4, Pages 945 - 960 2013-12-01

Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programının Öngördüğü Metin İşleme Sürecine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparing of the Knowledge Levels of Fourth Grade Students and Primary School Teacher about the Process of Teaching a Text in Turkish Education Curriculum

Mehrali CALP [1]

283 923

Çalışmanın amacı, Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri ile Ağrı ilinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programında öngörülen metin işleme sürecine ilişkin bilgi düzeylerini karşılaştırmaktır. Araştırma, nicel veri toplama tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. 43 sınıf öğretmeni ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıfa devam eden 152 öğrencinin metin işleme sürecine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek üzere " Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecine İlişkin Bilgi Testi" kullanılmıştır. Öğrenciler ve sınıf öğretmenlerinin bilgi testindeki başarıları metin işleme sürecinin aşamalarına göre ayrı ayrı ortalama puanlar verilerek tablo halinde gösterilmiş, karşılaştırmalar için ilişkisiz örneklemler için t testi yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin metin işleme sürecinin tamamına ilişkin puan ortalaması 61.2 iken dördüncü sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 58.5’tir. Testin tamamından alınan toplam puan dikkate alındığında öğretmenlerin öğrencilerden daha başarılı oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır
The aim of this study is to compare the knowledge levels of primary school teachers in Ağrı Education Faculty/Department of Primary Education and primary school teacher about the process of teaching a text in Turkish Education Curriculum (1 to 5 grades). This research was carried out utilizing quantitative data collection techniques, it is a descriptive study based on the screening model. In this research, 43 primary school teachers and 152 fourth grade students ongoing Department of Primary School Teaching was applied knowledge test in order to determine the level of their knowledge about the process of teaching of the text. The average success level of the teachers regarding the whole process of teaching a text is 61.2. The average success level of teacher candidates (student teachers of department of elementary education ongoing fourth grade) regarding the whole process of teaching a text is 58.5. In the analysis of the knowledge levels about text working process of teacher candidates (student teachers of department of elementary education ongoing 4. grade); it was found that teachers have been more successful than the teachers candidates
 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. (2007). Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Millî Eğitim, 174: 232-249.
 • Akyol, H. (1996) Metinler Arası (Intertextuality) Okuma ve Sorular. Bilgi Çağında Eğitim, 7, Nisan Mayıs Haziran.
 • Alan, D. (1980). "Texture, Text and Context." Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press.
 • Aydın, O. ve Kılıç Özmen, Z. (2010). Yeni İlköğretim Müfredatının Uygulanmasına İlişkin İlköğretim Öğretmenleri Görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 92: 98-111.
 • Balcı, E., Tekkaya, C. (2000). Ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 42–50.
 • Calp, M. (2010). Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Coşkun, E., Alkan, M. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, TÜBAR-XXVII, 162-184.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2: 421-476.
 • Doğan, H. (1972). Öğrenci, Öğretmen ve Program Yönünden Türk Orta Öğretim Sisteminin Değerlendirilmesi. İstanbul: Talim ve Terbiye Dairesi Yayınları.
 • Ertürk, S. (1979). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Freeman, D. L. (2007). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford Üniversitesi Yayınevi.
 • Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İlköğretim programlarının öğretmen yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. Kayseri: Yeni İlköğretim Programını Değerlendirme Sempozyumu, 17-40. Ankara: Sim Matbaası.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Türkçe Öğrenme – Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Güneş, F. (2013). Türkçede Metin Öğretimi Yerine Metinle Öğrenme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı. 6(11): 628-642.
 • Karasar, N, (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (19. baskı). Ankara: Nobel Yayınları
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 • Susar-Kırmızı, F. ve Akkaya, N. (2010). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulamasına İlişkin Olarak Branş Öğretmenlerinin Görüşleri. Millî Eğitim, 185: 33-45.
 • TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Tural, S. K. (1992). Türkçe Öğretimi ve Milli Eğitim Üzerine. İlksan Öğretmen, 7: 18-21.
 • Yaşar, Ş., Gültekin, M, Türkan, B., Yıldız, N ve Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir ili örneği). Kayseri: Yeni İlköğretim Programını Değerlendirme Sempozyumu. 51-63.
Other ID JA33AP56FV
Journal Section Article
Authors

Author: Mehrali CALP
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2013

APA CALP, M . (2013). Comparing of the Knowledge Levels of Fourth Grade Students and Primary School Teacher about the Process of Teaching a Text in Turkish Education Curriculum. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (4), 945-960. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24231/256863