Year 2013, Volume 12, Issue 3, Pages 545 - 565 2013-12-01

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Social Studies Teacher Candidates’ Self-Efficacy in the Learning Strands of Social Studies Curriculum

Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK [1]

254 492

Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ilköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan öğrenme alanlarına ilişkin özyeterlik düzeylerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında Delphi tekniği ile uzman görüşüne başvurularak “Sosyal Bilgiler Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik Ölçeği” geliştirilmiştir. Araştırma, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin bulunduğu Gazi, 100.Yıl, Adıyaman, Dicle, Cumhuriyet, Gaziosmanpaşa, Ondokuz Mayıs, Muğla ve Balıkesir Üniversiteleri’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılması planlanan örneklem sayısı 549 olarak tespit edilmiştir. Özyeterliklerin öğretmen adayları açısından cinsiyet, öğrenim türü, üniversite ve akademik ortalama değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının aldıkları puanlar cinsiyet ve akademik ortalamaya göre değişmez iken, öğrenim türü ve üniversite değişkeni özyeterlik puanları üzerinde etkili olmuştur
The aim of this research is to investigate the self-efficacy of social studies teacher candidates regarding the learning strands of primary school social studies curriculum. Accordingly, “Social Studies Teacher Subject Matter Sel-Efficacy Scale” was developed by requesting opinions of specialists with a method called “delphi”. The sampling study group of the research includes senior pre-service social studies teachers in Gazi, 100.Yıl, Adıyaman, Dicle, Cumhuriyet, Gaziosmanpaşa, Ondokuz Mayıs, Muğla ve Balıkesir Universities. The sampling group consists of 549 pre-service social studies teachers. The “Independent Samples t Test” and “One-way Anova” tests were done for the purpose of determining if the pre-service teachers’ self-efficacy levels differ statistically on the base of independent variances such as gender, education type (normal or secondary     * Yrd.Doç.Dr., Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, e-mail : filizzayimogluozturk@odu.edu.tr education), and university transcript grades. According to the findings, although preservice teachers’ scores do not significantly differ by gender and transcript grades, they do differ on education type and university
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1997). Genel Öğretim Metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
 • Çoklar, A. N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Erişen, Y. ve Çeliköz, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları. Türk Eğitim
 • Bilimleri Dergisi, 1(4), 43-55. Web: http://www.tedb.gazi.edu.tr/arsiv/2003_cilt1_4/427-440.pdf adresinden Ocak 2010’da alınmıştır.
 • Gençtürk, E. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kaya, B. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının düşünme becerilerinin öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış
 • Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Millî Eğitim Bakanlığı. (2002). Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2008). Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Sabaz, S. (2004). Hizmetiçi eğitime bakış. Çağdaş Eğitim Dergisi, 307, 58-59.
 • Sönmez, V., Senemoğlu N., Tezcan, M., Alkan, C. ve Bircan, İ. (2000).
 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. URL: http://www.osym.gov.tr adresinden 21 Şubat 2010’da alınmıştır.
 • Yeşil, R. (2006). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterlikleri. Ahi
 • Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 61-78. Web: http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt7Sayi2/JKEF_7_2_2006_6
 • _78.pdf adresinden 18 Şubat 2010’da alınmıştır.
 • Yüksek Öğretim Kurulu. (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme
Other ID JA33YE29CD
Journal Section Article
Authors

Author: Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2013

APA ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, F . (2013). Investigation of Social Studies Teacher Candidates’ Self-Efficacy in the Learning Strands of Social Studies Curriculum. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (3), 545-565. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24232/256869