Year 2013, Volume 12, Issue 3, Pages 697 - 711 2013-12-01

1849 Rus Kafkas Yılığına Göre Kafkasya’da Çarlık Rusya İdaresindeki Yerleşim Yerleri
Tsarist Russian Settlements in The Caucasus According to 1849 Russian Caucasus Yearbook

Şahin DOĞAN [1]

207 1972

Rusya’nın Kafkasya’ya yerleşmesi belli bir süreçte tamamlanmıştır. Kafkaslarda oluşturulan mülkî idare taksimatı düzenlemeleri de zamanla askerî, iktisadî, etnik vb. birçok nedene bağlı olarak uzun bir arayıştan sonra oluşturulabilmiştir. Bu makalede XIX. yy’ın ilk yarısında Rusya’nın Kafkaslarda mülki idare oluşturma süreci kısaca açıklanarak, 1849 Rus Kafkas yıllığına (salname) göre Kafkas araştırmacıları için büyük bir önem arz eden Kafkasya’daki Rus idaresindeki yerleşim yerleri ve bunların bağlı oldukları guberniya, uyezd ve okruglar listesi verilmiştir
The settlement of Russia in the Caucasus was completed in a certain period.Arrangements of Civil administrative divisions had been created in the Caucasus after a long search, could be formed due to military, economic, ethnic, and many other reasons. In this article briefly has explained the process of creating the civil administration in the first half of XIX century by Russia in the Caucasus; and are listed settlements and their gubernia, uyezd and okrugs according to 1849 Russian Caucasus yearbook which are great importance for researchers of the Caucasus
Other ID JA33YE86HN
Journal Section Article
Authors

Author: Şahin DOĞAN
Institution: ?

APA DOĞAN, Ş . (2013). Tsarist Russian Settlements in The Caucasus According to 1849 Russian Caucasus Yearbook. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (3), 697-711. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24232/256878