Year 2013, Volume 12, Issue 2, Pages 353 - 366 2013-12-01

Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fatih Projesi Örneği
Teachers’ Opinions Regarding the use of Technology in Education: Fatih Project Example

Esra KELEŞ [1] , Bahar DÜNDAR ÖKSÜZ [2] , Tuğba BAHÇEKAPILI [3]

978 3735

Son yıllarda bilgi toplumunu ulaşılmak amacıyla temel adımların atılması yönünde projeler gerçekleştirilmektedir. Türkiye’ de hayata geçirilen projelerden biri de “Fatih Projesi”dir. Bu çalışmanın amacı da “Fatih Projesinin okullardaki yansımalarını öğretmenlerin bakış açısıyla ortaya koymaktır”. Özel durum çalışması olarak yürütülen çalışmada veriler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmıştır. Mülakat soruları; ilgili teknolojilerin kullanımını, bu teknolojilerin öğrenme sürecine katkısını sorgulamakta ve projenin yürütülmesine ilişkin önerileri kapsamaktadır. Rize ilinde Fatih Projesi’nin pilot okulları olan üç lise ziyaret edilerek projenin uygulama sürecine aktif olarak katılan 11 gönüllü öğretmen araştırmanın çalışma grubuna dahil edilerek bu öğretmenlerle mülakatlar yürütülmüştür. Mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; araştırmaya katılan öğretmenlerin Fatih Projesi’ne karşı olumlu görüşlere sahip oldukları, özellikle etkileşimli tahta kullanımından son derece memnun oldukları belirlenmiştir. Bütün olumlu düşüncelerinin yanı sıra bu teknolojilerin kullanımına yönelik öğretmen eğitimi ve içeriğin sağlanması gibi konularda olumsuz düşüncelere ve endişelere sahip olmaları da elde edilen bulgular arasındadır
Nowadays, projects were carried out in order to take basic steps which were necessary to meet the requirements of the information society. One of the projects is “Fatih Project” in Turkey. So, this study aims to present implications of the Fatih project in schools via teachers’ views. For this purpose case study was used and data were collected via semi structured interviews. Interview questions include; the use of related technologies, questioning the contribution of these technologies to the learning process and suggestions for the implementations of the project. By visiting Fatih project’s pilot schools 11 volunteer teachers who were active participant of the project were selected to participate in the study. Data gathered from the interviews were subjected to content analysis. As a result of the study, teachers have positive thoughts towards Fatih Project, especially for using interactive board. Beside teachers have negative thoughts and concerns towards the project in terms of in-service teacher education for using these technologies and providing content appropriate to the curriculum
 • Aktepe, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde bilgisayarı kullanımına ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 75-92.
 • Altan, T., & Tüzün, H. (2011). Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamlarının fatih projesindeki yeri (Contextualizing technology-rich learning environments in fatih project). Akademik Bilişim 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Bilici, A. (2011). Öğretmenlerin bilişim teknolojileri cihazlarının eğitsel bağlamda kullanımına ve eğitimde fatih projesine yönelik görüşleri: Sincan İl Genel Meclisi İ.Ö.O, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Cristia, Julian, Ibarraran, Pablo, Cueto, Santiago, Santiago, Ana & Severin, Eugenio. (2012) Technology and Child Development: Evidence from the One Laptop Per Child Program. IDB Working Paper No. IDB-WP-304. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2032444 adresinden erişilebilir.
 • Cuban, L., Kirkpatrick, H., & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 38(4), 813-834.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(1), 19-28.
 • Çakıroğlu, Ü. (2013). Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu. Kürşat Çağıltay & Yüksel Göktaş (Ed.), Öğretim teknolojilerinin temelleri: teoriler, araştırmalar, eğilimler içinde (ss. 413- 430). Pegem Akademi.
 • Çevik, V. & Baloğlu, M. (2007). Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Kaygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 547-568.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri, İlkogretim Online, 12(1), 227-240.
 • Demiraslan, Y., & Koçak Usluel, Y. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu. Turkish Journal of Educational Technology, 4(3), 109-113.
 • Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları. Turkish Journal of Educational Technology, 4(4), 191-203.
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47–61.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25–39.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. & Seferoğlu, S. (2011). Eğitimde fatih projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Keleş, E. & Kefeli, P. (2011). İlköğretimde akıllı tahta kullanımına yönelik düzenlenen bir hizmet içi eğitim kursunun değerlendirilmesi. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). FATİH Projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education (JITTE), 1(2), 1-23.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yilmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Uluyol, Ç. (2013). ICT integration in Turkish schools: Recall where you’re coming from to recognise where you’re going to. British Journal of Educational Technology, 44: E10–E13. doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01314.x
 • URL-1: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6. 3 Ekim 2012 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Other ID JA33GU82UH
Journal Section Article
Authors

Author: Esra KELEŞ
Institution: ?

Author: Bahar DÜNDAR ÖKSÜZ
Institution: ?

Author: Tuğba BAHÇEKAPILI
Institution: ?

APA KELEŞ, E , DÜNDAR ÖKSÜZ, B , BAHÇEKAPILI, T . (2013). Teachers’ Opinions Regarding the use of Technology in Education: Fatih Project Example. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (2), 353-366. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24234/256893