Year 2013, Volume 12, Issue 2, Pages 267 - 279 2013-12-01

Uzaktan ve Örgün Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effects of Distance Education and Formal Education Into Student Success

Hakan KÖR [1] , Erdat ÇATALOĞLU [2] , Hasan ERBAY [3]

298 1377

Bu çalışmada meslek yüksekokulu bilgisayar programcılığı bölümü öğrencilerinden uzaktan eğitim ve örgün eğitim alan iki farklı grup arasında öğretim metotlarının, öğrenci başarı düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış ve katılımcılara web tabanlı olarak uygulanmıştır.Araştırmanın çalışma gruplarını, 2011- 2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve örgün eğitim öğrencileri ile Hitit Üniversitesi örgün eğitim öğrencileri oluşturmaktadır. İlk etapta İnternet Programcılığı-I dersini alan uzaktan eğitim ve örgün eğitim öğrenci gruplarına CSS ile Javascript konularını kapsayan ön test uygulanıp elde edilen veriler kaydedilmiştir. Ardından uzaktan eğitim ve örgün eğitim gruplarında CSS ile Javascript konuları 4 hafta süreyle işlenilerek son test uygulanmıştır. Test sonucunda kaydedilen veriler analiz edilerek, hangi öğretim metodunun öğrenci başarısı üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan tüm gurupların öntest ve sontest puanları karşılaştırılarak çizelgeler halinde verilmiştir. Çizelge yorumlarında, başarı farklılıklarının hangi gurup lehine olduğu belirtilerek gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Araştırmanın son kısmında ise sonuçların nedenleri üzerine yorum ve öneriler yapılmıştır
1Bu araştırma 4-6 Ekim 2012 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.In this study, the effects of teaching methods to the student achievement levels were investigated in two different student groups chosen from the computer programming department in vocational school in Kırıkkale University and Hitit University. One of them is distance education students, and the other one is formal education students. For the investigation, as a data collection tool, survey was used and it is applied to participants as a web-based. In the first stage, pretest covering CSS and JavaScript were applied on students taking Internet Programming-I course of formal education groups and distance education groups and the resulting data was recorded. Then the issues of CSS and JavaScript were told in both distance education groups and formal education groups and then last test was applied to them . The obtained data was analyzed and which teaching method more effective in the success of the student was found. The demographic structure of distance and traditional education students was examined and their impact on the teaching was identified and assessed. According to results, it has been observed that the rate of increase students' achievement of students studying by distance education method is higher than the rate of students in formal education. Statistically In this context, when the comparison is made according to the type of education, it has been concluded that distance education is a more effective method
Other ID JA33GD57VH
Journal Section Article
Authors

Author: Hakan KÖR
Institution: ?

Author: Erdat ÇATALOĞLU
Institution: ?

Author: Hasan ERBAY
Institution: ?

APA KÖR, H , ÇATALOĞLU, E , ERBAY, H . (2013). Investigation of the Effects of Distance Education and Formal Education Into Student Success. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (2), 267-279. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24234/256895