Year 2013, Volume 12, Issue 1, Pages 49 - 67 2013-06-01

Hz. Muhammed ve Onun Peygamber ve Tarihsel Bir Kişilik Olarak İki Farklı Rolü
Prophet Muhammad and His Two Different Roles as a Prophet and Historical Personality

Murat AĞARI [1]

306 738

Bu makalede Hz. Muhammed’in hem Peygamber yönü hem de tarihsel kişiliği ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Daha sonra Ortaçağ Tarihi kurgusu ele alınmış ve Hz. Muhammed’e gore bir tarihsel düşünüş verilmiştir. Çalışmada dönemin kaynaklarının kurgusu günümüz kurguları ile birlikte ele alınmıştır
In this article, we will differently introduce both Prophet Muhammad and his Prophetic post and His historical personality. Later, Middle Ages fiction was evaluated and a new historical thinking was given according to Prophet Muhammad. At the article works of the period was used while organizing the new thinking
 • Ağarı, Murat (2004). İslam Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım-Tarihte Yer ve Zaman Sorunu.Van: Bilge Adam Yay.
 • Balazuri, Ahmad bin Yahya bin Cabir (1959). Ansab al-Ashraf, (ed.) Muhammad Hamid Allah, al-Kahira
 • Birand, Kamiran (1987). İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ankara
 • Dinavari, Abu Hanifa Ahmad bin Davud. Ahbar al-Tival . (ed.). A.Amir, Baghdat without date
 • Ibn Khisham(1955). al-Sira el-Nabaviyya. (ed.). Mustafa al Saka, alKahira
 • Ibn Ishaq(1991) .Siyer . (ed.) M. Hamidullah, İstanbul: Akabe publications
 • Ibn Qutayba, Abd Allah bin Muslim al-Dinavari(1992). al-Maarif. (ed.)S. Ukkasha, al-Kahira
 • Ibn Sa’d, Abu Abd Allah Muhammad (1985). Kitab Tabaqat al-Qubra. Bayrut
 • Longman Active Study Dictionary, Glasgow 1998
 • Muiin al-Din Muhammad Amin al-Hirevi, Meaaric al-Nubuvva.trans.to Ottoman Languge: Muhammad Efendi (Altıparmak), (ed.) A. F. Meyan, İstanbul, without date
 • Ya’qubi, Ahmed bin Abu Ya’qub Ibn Vadıh al-Qatib (1982). Kitab alBuldan. Leiden, Brill, Second Edition
 • Yaqubi, Ahmad bin Abu Yaqub Ibn Vadıh al-Katib (1992). Tarih alYakubi. Bayrut
 • Yılmaz İrfan (1998)(ed.). Yeni Bir Bakış Açısıyla İlim ve Din, İstanbul
 • Tabari, Muhammad bin Carir(1987) .Tarih al-Umam va al-Muluk. Bayrut
 • Thomson George(1998). Eski Yunan Toplumu üzerine İncelemeler-İlk Filozoflar. çev. M. H. Doğan, İstanbul
Other ID JA33GV95MS
Journal Section Article
Authors

Author: Murat AĞARI
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2013

APA AĞARI, M . (2013). Prophet Muhammad and His Two Different Roles as a Prophet and Historical Personality. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), 49-67. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24236/256925