Year 2012, Volume 11, Issue 3, Pages 737 - 758 2012-12-01

Ethical Problems Facing Teachers in Online Discussion Forums
Öğretmenlerin Forum Sayfalarında Karşılaştıkları Etik Sorunlar

Mehmet Sincar [1] , C. Teyyar Uğurlu [2]

380 563

The research was carried out with the participation of teachers working in Gaziantep and was a qualitative study with a maximum variation sample. The data were obtained by focus group interviews. According to the analysis of the data, the issues experienced by the participants on the forum pages are collected under four categories: character, aggression, obsession and disrespect. In character category, the participants reported that they had encountered irresponsibility, selfishness, lie, causticity; in aggression category, the participants reported they had encountered violation of private life, provocation, sexual harassment, defamation and bullying; in obsession category, the participants reported they had encountered monomania, dependency and trap; in disrespect category the participants reported that they had encountered violation of the right to speak and illegal file sharing
Bu araştırma maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak Gaziantep’te görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen nitel bir çalışmadır. Araştırma kapsamında yer alan veriler odak grup görüşmeleri ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin forum sayfalarında karşılaştıkları etik problemlerin karakter, saldırganlık, takıntı ve saygısızlık olarak adlandırılan kategoriler altında toplandığını göstermektedir. Öğretmenler forum sayfalarında karakter kategorisine ilişkin sorumsuzluk, bencillik, yalan, alaycılık; saldırganlık kategorisine ilişkin özel yaşama müdahale, kışkırtma, cinsel taciz, karalama, zorbalık; takıntı kategorisine ilişkin saplantı, bağımlılık, tuzak kurma ve saygısızlık kategorisine ilişkin söz hakkında müdahale ve illegal dosya paylaşımı olarak tanımlanan olumsuz davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir
 • Adam, A. (2001). Computer ethics in a different voice, Information and Organization, 11, 235–261.
 • Akarsu, B. (1998). Felsefe Terimleri Sözlüğü, 7.Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Akman, I. & Mishra, A. (2009). Ethical behavior issues in software use: An analysis of public and private sectors, Computers in Human Behavior , 25, 1251–1257.
 • Aydın, İ.(2001) Yönetsel mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Bagnall, R. G.(2002) The Contingent University: An Ethical Critique.Educational Philosophy and Theory, (34)1.
 • Bayram, S. (2005) İşletme etiği ve çalışanların şirketlerinde mevcut olan etik uygulamalara ilişkin algılarının ölçümüne yönelik bir araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Beycioğlu, K. (2009) A cyberphilosophical issue in education: Unethical computer using behavior -The case of prospective teachers, Computers & Education, 53, 201–208.
 • Changeux, J.P.(2002) Etiğin doğal temelleri. (N.Acar, Çev.) Ankara: Doruk Yayınları.
 • Chou, C. & Peng, H. (2011) Promoting awareness of Internet safety in Taiwan inservice teacher education: A ten-year experience. Internet and Higher Education, 14(1), 44-53.
 • Clarkburn, H.(2002) The aims and practise of ethics educationin in an undergraduate curriculumreasons for choosing a skills approach. Journal of Higher Education, 26, 4-11.
 • Furman, G.C.(2004) The ethic of community. Journal of Educational Administration, 42 (2,) 215-235.
 • Haynes, F. (2002) Eğitimde etik. (S. K.Akbas, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hit, W.D. (1990) Ethics and Leadership: Putting Theory Into Practice, Columbus: Battelle Press.
 • Kuhlemeier, H. & Hemker, B. (2005) The impact of computer use at home on students’ Internet skills, Computers & Education 49, 460–480.
 • Lincoln, Y.S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Lim, C.P. (2008) Global citizenship education, school curriculum and games: Learning Mathematics, English and Science as a global citizen, Computers & Education, 51, 1073–1093.
 • Myyry, L., Helkama, K. (2002) The Role of Value Priorities and Professional Ethics Training in Moral Sensitivity, Journal of Moral Education, 31( 1), 35- 50.
 • Namlı, A.G., Odabaşı, H.F. (2004) Unethical computer using behavior scale: A study ofreliability and validity on Turkish university students, Computers & Education 48, 205–215.
 • Özarslan, E. (2006) Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesinde etik değerlerin rolü üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Patton, M. Q. (2002). Variety in qualitative inquiry: theoretical orientations. In C.D. Laughton, V. Novak, D. E. Axelsen, K. Journey, & K. Peterson (Eds.), Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousands Oaks, London: Sage Publications.
 • Peterson, M., ve Potter, R.L.(2004) A proposal for a code of ethics for nurse practitioners. Journal of the American Academy of Nurse Pratitioners, 16 (3), 116-124.
 • Pieper, A.(1999) Etiğe giriş. (V. Atayman, G. Sezer, Çev.) İstanbul: 209 Ayrıntı Yayınları.
 • Rushworth, M.K. (2004) Needed: An İnformation Ethic, Institute for Global Ethic, 7, 11.
 • Salinas,A., Sances, J. (2009) Digital inclusion in Chile: Internet in rural schools, International Journal of Educational Development 29, 573-582.
 • Selsam, H. (1995) Etik: Yeni değerler ve özgürlük. (Y. Demirekler, Çev.) Ankara: Yaba Yayınları.
 • Shirazi, F., Ngwenyama, O. ve Morawczynski, O. (2010) ICT expansion and the digital divide in democratic freedoms: An analysis of the impact of ICT expansion, education and ICT filtering on democracy. Telematics and Informatics 27, 21–31.
 • Tien, F.F., Fu, T.T. (2008) The correlates of the digital divide and their impact on college student learning. Computers & Education 50, 421–436.
 • Uğurlu, C.T. (2009) İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Uğurlu, C.T. (2010) Öğretmenlerin, Eğitim Müfettişlerinin Etik Davranışlarına İlişkin Görüşleri, e-International Journal of Education Research, 1 (2) 66-78.
 • Watt, J., Sinfield, I., & Hawkes, C. (2000). Civics today. Toronto: Irwin.
Other ID JA33BF92NH
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet Sincar
Institution: ?

Author: C. Teyyar Uğurlu
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2012

APA Sincar, M , Uğurlu, C . (2012). Ethical Problems Facing Teachers in Online Discussion Forums. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (3), 737-758. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24238/256942