Year 2012, Volume 11, Issue 3, Pages 659 - 679 2012-12-01

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Sorunlarının Öğrenci Algılarına Göre Değerlendirilmesi
The Purpose of This Study to Evaluate the Boarding Primary School Problems in Terms of Student Perception

Ahmet Yılmaz [1]

347 1971

Bu araştırmanın amacı, yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO) sorunlarının öğrenci algılarına göre değerlendirilmesidir. Bu amaçla 2009-2010 öğretim yılında Afyonkarahisar/Emirdağ İlçesi Perihan Kemal Çuna Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun 6.-8. sınıfları çalışma evreni olarak alınmış ve bu evrendeki 235 öğrenciden “Küme Örnekleme Yöntemi” ile 6.-8. sınıfların A şubelerindeki 87 öğrenci örnekleme alınmıştır. Araştırmada geliştirilen anketin kişisel bilgiler bölümü 2 maddeden, ana bölüm ise 25 maddeden oluşmaktadır. Verilerin çözümünde birinci alt problem için aritmetik ortalama ve standart sapma; ikinci alt problem için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Yapılan tüm istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi .05 alınmıştır. YİBO’ların sorunlarının öğrenci algılarına göre değerlendirilmesi ile ilgili görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin [t=2.446, p>05] ve erkek öğrencilerin [t=2.504, p>.05] görüşleri arasında anlamlı fark olmadığu sonucuna ulaşılmıştır. Yine YİBO’ların sorunlarının öğrenci algılarına göre değerlendirilmesi ile ilgili 6.-8. sınıf öğrencilerinin görüşleri arasında [F=.086, p>.05] tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre .05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Genel olarak; YİBO’ların 6.-8. sınıf öğrencilerinin anket maddelerine verdikleri cevapların genel ortalaması (X=2.49) olduğundan öğrencilerin YİBO’larla ilgili görüşlerinin “yetersiz” sınırları içersinde kaldığı ve YİBO’ların 6.-8. sınıf öğrencilerinin algılarına göre öğrenciler üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır
The purpose of this study is to determine the effects of the boarding primary schools on the students’ psychological and social development. For this purpose, 6th-8thclasses of Afyonkarahisar/Emirdağ Perihan Kemal Çuna Boarding Primary School has been used as a macrocosm in 2009-2010 academic year and by the help of “Cluster Sampling Method”, 87 students from 6/A and 8/A classes are picked up from the 235 students in this sampling. The personal data section of the survey which is developed for the research, consists of 2 questions and the main section consists of 25 questions. During the analysis of the datas,arithmetic average and standart deviation are used for the first subordinate problem; t-test and one sided variance analysis (ANOVA) are used for the second subordinate problem. Throughout the all statistical process, the significance level (p) is “.05”. It is understood that there isn’t a significant difference between the girls’ [t=2.446, p>05] and boys’ [t=2.504, p>.05] conceptions about the effects of the boarding primary schools on the students’ psychological and social development in respect of sexual terms. However, girls’ conceptions (X=2.446) are more negative than boys’ (X=2.504). Again, there is no significant difference (only .05) in one sided variance analysis [F=.086, p>.05] when we analyse the 6th-8th classes students’ conceptions about the effects of the boarding primary schools on the students’ psychological and social development in respect of their classes. As the arithmetic average of the answers of the 6th-8th classes students is (Xprimary schools are “deficient” and the effects of the boarding primary schools on the students’ psychological and social development are “negative”. =2,49), it is true to say that students’ conceptions about the boarding
 • Acar, H. (2008). Samsun YİBO Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlıkları ve Şiddete Uğrama Durumlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Altunsaray, A. (1996) Taşımalı İlköğretim Uygulamasının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Binbaşıoğlu, C. (1995). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.
 • Çabuk, G. (2006). İlköğretim Binalarının Renk Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Adana.
 • Damga, S. (2008). YİBO ve Taşımalı İlköğretim Okullarında Yeni İlköğretim Programının Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Eraslan, L. (2009). Yalnızlığın Okulları YİBO’lar. http://www.ulukislayibo.biz. (Erişim:21 Eylül 2009).
 • Işıkoğlu, Y. E. (2007). Hakkari İlinde Bulunan YİBO’ların Olanakları ve Sorunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kafadar, O. (1997). Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı. (1961). 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 12.1.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazete.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1973). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 24.6.1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1983). 2698 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu. 13.07.1982 tarih ve 17781 sayılı Resmi Gazete.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2003a). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. 27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazete.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2003b). Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Pansiyonlu İlköğretim Okulları Yönetici Kılavuz Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005a). “MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği” 31.05.2005 Tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazete.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005b). “MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlik Yönetmeliği” 13.01.2005 Tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). “YİBO’larda Eğitim ve Öğretim Alınması Gereken Önlemler” konulu 03.07.2007 tarihli İlköğretim Genel Müdürlüğü yazısı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Pansiyonlu İlköğretim Okulları Yönetici Kılavuz Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Milli Eğitim İstatistikleri(Örgün Eğitim 2009-2010). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Pressey, S. L. ve Robinson, P. F. (1991). Psikoloji ve Yeni Eğitim I (Çev. Hasan Tan). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Şişman, M. (2010). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Tan, H. (1995). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Tekışık, H. H. (2005). Milli Eğitimin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi. 34 (366): 1-24.
 • Uludağ, Z. ve Odacı, H. (2010). “Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekan”, Milli Eğitim Dergisi. 153-154, 18-36.
 • Ural, A.ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayınları.
 • Yeşilyaprak, B. (2002). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yılmaz, A. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Stres Yapan Faktörlerin İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi. 36 (387): 33-41.
 • Yörükoğlu, A. (1986). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Doğuş Matbaası.
Other ID JA33BF48SS
Journal Section Article
Authors

Author: Ahmet Yılmaz
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2012

APA Yılmaz, A . (2012). The Purpose of This Study to Evaluate the Boarding Primary School Problems in Terms of Student Perception. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (3), 659-679. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24238/256954