Year 2011, Volume 10, Issue 3, Pages 1221 - 1238 2011-12-01

Birleştirilmiş Sınıflarda Karşılaşılan Sorunlar ve Öğretmenlerin Bakış Açısından Olası Çözüm Önerileri (Kilis İli Örneği)
Problems Encountered in Multi-Grade Classes and Teachers’ Suggestions for Possible Solutions (A Case Study in Kilis Province)

M. Semih Summak [1] , A. Elçin Gören Summak [2] , Mehmet Serdar Gelebek [3]

515 3007

Bu araştırmanın amacı köy ilköğretim okullarında uygulanan birleştirilmiş sınıflar uygulamasında, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları saptayarak, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıf öğretimine ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlemektir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile seçilen Kilis ili merkez ilçelerine bağlı köylerde çalışan oniki (12) birleştirilmiş sınıf öğretmeni araştırmaya dâhil edilmiştir. Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler nitel veri analizine göre indirgenmiş ve bu verilerden alıntılar yapılarak betimsel - yorumsal analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler; birden çok sınıfla aynı anda dersleri sürdürmenin zorluğundan; kazanımlar için zamanın yetersizliğinden, öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeylerinin düşük olmasından; ailelerin ilgisizliğinden ve eğitime bakış açılarından, fiziksel yetersizliklerden, ödenek sıkıntısından ve birden fazla sınıfı aynı mekânda yönetmenin zor oluşundan yakınmaktadırlar. Elde edilen bulgular bağlamında birleştirilmiş sınıflı okulların sayısının azaltılması için taşımalı okulların sayısının artırılması ve bu okulların öğretim tekniği ve şartlarına göre birleştirilmiş sınıflı okullar için özgün bir müfredat hazırlanması önerilmektedir
The objective of this study is to determine the problems of the teachers who take part in multigrade-classes programme currently maintained in the village primary schools and to elicit their views and solutions related to the multigrade classes education programme. 12 multigrade-classes teachers teaching in the nearby villages of Kilis province participated in the study and they were selected by the easilyaccessible case sampling method. Subjects’ opinion were gathered thorough a semiconstructed interview form. The data derived from the interview were reduced through qualitative data analysis method, and figurative-interpretive analysis method was used by quoting from the reduced data. The subjects involved in the study generally complained from the difficulty in carrying out educational goals and objectives and managing classes of diverse needs, from time shortage, from the pupils’ low readiness and competence level; from managing multiple classes in the same place simultaneously, from biases of the families, from the funding problems and physical insufficiency. Based on the findings, It’s suggested that the number of the schools that have students transported daily from the multigrade-classes village schools should be increased in order for the multigrade classes to decrease in number and an original curriculum should be launched for these schools according to instruction techniques and classroom management procedures specific to these schools
  • Abay, S., (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
  • Abay, S., (2006). Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasında Öğretmenlerin ÖğrenmeÖğretme Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk
Other ID JA32RE72AM
Journal Section Article
Authors

Author: M. Semih Summak
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: A. Elçin Gören Summak
Institution: ?

Author: Mehmet Serdar Gelebek
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2011

APA Summak, M , Gören Summak, A , Gelebek, M . (2011). Problems Encountered in Multi-Grade Classes and Teachers’ Suggestions for Possible Solutions (A Case Study in Kilis Province). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (3), 1221-1238. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24243/257017