Year 2011, Volume 10, Issue 3, Pages 1161 - 1181 2011-12-01

Türkiye’de Eğitim Derneklerinin Sorun Alanlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Problem Areas of the Educational Associations in Turkey

Levent Eraslan [1] , Seydi Battal Bertlek [2]

240 964

Dernekler sivil toplum alanının çok yaygın bir örgütlenme biçimidir. Derneklerin kurulma kolaylıkları ve etki alanlarının geniş olması tercih edilme nedenleri arasındadır. Tarihsel olarak da köklü bir geçmişe sahip olan dernekler, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde var olmuş ve etki alanlarını genişletmiştir. Bu bağlamda toplumsal yaşamın her alanında kurulan dernekler, Türkiye’de özellikle eğitim alanında artarak çoğalmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ülkemizdeki eğitim amaçlı derneklerin sorun alanlarını ortaya koymak ve değerlendirmektir. Eğitim alanında Kırıkkale ve Çorum illerinde faaliyet gösteren 17 adet eğitim amaçlı dernek, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış ve 20 adet dernek yöneticisi ve üyesi ile görüşme yapılmıştır. Ayrıca dernek ortamları da gözlemlenerek eğitim derneklerinin işleyiş şekilleri ve sorunları değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak derneklerin tanımı ve gelişimi hem tarihsel bağlamda hem de Türkiye özelinde ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de eğitim derneklerinin hızlı bir gelişim sürecine sahip olduğu fakat çeşitli alanlarda da problemlerinin bulunduğu görülmektedir. Ekonomik alan başta olmak üzere, bu problem alanları, devlet ile ilişkiler, toplumsal destek ve iletişimsizlik şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca dernek çalışmalarının sistematik yapılamadığını, hem dernek üyeleri arasında hem de diğer dernekler arasında etkili bir iletişim ve koordinasyonun bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır
Associations are very common form of an organization of civil society. Associations are to be preferred especially because of their establishing facilities and domain widths. Associations that have a deep-rooted history have been existed in PreRepublic and after Republic and increased their domain areas. Related to this, the number of associations especially educational associations are increasing in all areas of the social life, especially in the educational area. The purpose of this study is to investigate and evaluate the problem areas of the educational associations in our country. Seventeen educational associations in Çorum and Kırıkkale were the working group of the research. Interview technique of qualitative research methods were used and 20 administrators and members of associations were interwieved. Furthermore, the functions and problems of educational associations are emphasized by observing in associations’ own places. The description and historical development of associations are discussed not only in terms of history but also in terms of Turkey specifically. According to conclusions of the research, education associations have a quick development process in Turkey but some problems are observed at various areas. These problem areas ranged as, especially economy, relations with the state, social support and non-communication. Moreover, it has been concluded that workings of associations are not systematic, effective communication and coordination doesn’t exist among both members of association and other associations
Other ID JA32RE39UR
Journal Section Article
Authors

Author: Levent Eraslan
Institution: ?

Author: Seydi Battal Bertlek
Institution: ?

APA Eraslan, L , Bertlek, S . (2011). The Evaluation of Problem Areas of the Educational Associations in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (3), 1161-1181. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24243/257025