Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 615 - 635 2011-06-01

Analysis and Comparison of Primary School Teachers’ Perceptions About Classroom Management
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Habib Özgan [1] , Celal Yiğit [2] , Zeynep Aydın [3] , Mehmet Cengiz Küllük [4]

348 1485

The goal of the research was to determine the levels of state and private primary school teachers’ classroom management skills. Whether there is a meaningful difference in terms of school type, gender, age, years of employment, branch and graduation status has been studied. 90 primary school teachers participated in the study. Meaningful differences were found according to school type and gender in general and age, years of employment and branch in specific skills. Where teachers graduated does not make any differences. Due to a number of classroom management skills varying meaningfully, comprehensive and applied trainings are offered in small groups to have desired level of classroom management
Bu araştırmanın amacı, resmi veya özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin ne düzeyde olduğunu tespit etmektir. Bu doğrultuda, “Öğretmenlerin çalıştıkları okulun türüne, cinsiyetlerine, yaşlarına, kıdemlerine, branşlarına ve mezuniyet durumuna göre sınıf yönetimi becerileri anlamlı biçimde farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt aranmıştır: Araştırmanın örneklemi Gaziantep’te farklı okullardaki 40 özel ve 50 resmi okul öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmada, İlgar (2007) tarafından geliştirilen 5’li likert tipinde 81 maddelik “Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17.0 programı kullanılmış olup, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .97 olarak bulunmuştur. Okul türü ve cinsiyet değişkenlerinde genel olarak, yaş, kıdem ve branş değişkenlerinde ise beceri bazında anlamlı farklılıklar bulunmuş, mezuniyet durumu ise anlamlı fark yaratmamıştır. Araştırmada çok sayıda sınıf becerisi açısından öğretmenler arasında anlamlı fark saptandığı için, standart ve istenilen düzeyde sınıf yönetimin bütün okullarda yerleştirilmesi için küçük gruplar halinde kapsamlı ve uygulamalı eğitimler verilmesi önerilmektedir
Other ID JA33YK88UU
Journal Section Article
Authors

Author: Habib Özgan
Institution: ?

Author: Celal Yiğit
Institution: ?

Author: Zeynep Aydın
Institution: 24 Kasım İlköğretim Okulu

Author: Mehmet Cengiz Küllük
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2011

APA Özgan, H , Yiğit, C , Aydın, Z , Küllük, M . (2011). Analysis and Comparison of Primary School Teachers’ Perceptions About Classroom Management. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 615-635. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257039