Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 401 - 416 2011-06-01

Lise I-II Tarih Kitaplarında İçerik Sorunları ve Üç Örnek Üzerinden Çözüm Önerileri
The Problems of Index in High School History Books and Solution on Three Examples

Hüseyin Avni GÜLLÜ [1]

164 881

Bu araştırma, lise tarih kitaplarının içeriğini değerlendirerek, kültür ve medeniyete dair bilgilerin ana konular arasındaki bağlantılarının ne derece sistemli olduğunu sorgulamaktadır. Yenilenen müfredat yaklaşımıyla lise tarih kitapları da şekil ve içerik bakımından değişime uğramıştır. Araştırmada daha önce siyasi konuların paralelinde ve arkasında olan kültür ve medeniyet konularının yeni kitaplardaki yerini araştırarak, kültür ve medeniyet konularının diğer konularla ve öncesindeki ve sonrasındaki ünitelerde geçen aynı nitelikteki konularla bir sistem içerisinde bağlantılar kurulmasına çalışılacaktır
This research inquires how much systemized the connections in the subjects of culture and civilization functions, evaluating the contents of the history books in High Schools. With the renewed approaching of curriculum, the books used in High Schools also have been changed in contents and styles. In this work, culture and civilization subjects which were behind and parallel to political subjects before, will be searched in new books. Making a connection will be tried over the examples between culture, civilization subjects and other subjects placed in before and after units
Other ID JA33YJ78UZ
Journal Section Article
Authors

Author: Hüseyin Avni GÜLLÜ
Institution: Adana Sarıçam Sofulu Lisesi

APA GÜLLÜ, H . (2011). The Problems of Index in High School History Books and Solution on Three Examples. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 401-416. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257044