Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 41 - 61 2011-06-01

Tüketicinin Korunmasında Tüketici Bilinç Düzeyinin Önemi: Hane Halkları Üzerine Bir Uygulama
The Importance of the Consumer Awareness Level in Consumer Protection: An Application on Households

Selahattin Kaynak [1] , Yusuf Akan [2]

192 854

Rekabetçi bir piyasanın oluşması ve tüketicilerin korunmasında bilginin ve yasal düzenlemelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bir bireye veya topluma bir hakkın tanınması kadar, o hakkın varlığının bilinmesi ve kullanılması da önemlidir. Bu çalışmanın amacı, devletin çıkarmış olduğu yasalar, firmaların tüketici merkezli üretim ve satış politikaları ve tüketici derneklerinin tüketiciyi koruma çabaları konusunda tüketicilerin bilinç düzeyini belirlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda bir anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler tüketicilerin büyük bir kısmının devletin ve firmaların tüketici merkezli üretim ve satış politikaları ile tüketici dernek ve vakıflarının çabalarından haberdar olmakla birlikte, yeterli bir bilinç düzeyinde olmadıklarını göstermektedir
The importance of legislation and knowledge in the protection of consumers and establishment of a competitive market has been increasing more and more. For an individual or society to be aware of use his/her rights is as important as to be given those. The aim the present study is to determine the level of awareness of the consumers about the government legislations, consumer originated production and sale politicies of companies, and the efforts of the consumer societies to protect the consumers. For this purpose a survey study was carried out and the data was analyzed. Our results indicate that most of the consumers are aware of the consumers oriented production and sale policies of government and companies and the efforts of the consumer societies (associations); however, the level of the awareness was not enough
Other ID JA33YH23CE
Journal Section Article
Authors

Author: Selahattin Kaynak
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Author: Yusuf Akan
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

APA Kaynak, S , Akan, Y . (2011). The Importance of the Consumer Awareness Level in Consumer Protection: An Application on Households. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 41-61. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257048