Year 2010, Volume 9, Issue 2, Pages 233 - 251 2010-12-01

Validity and Reliability of the Survey of Personal and Social Development with Turkish University Students
Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Kişilik ve Sosyal Gelişim Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirliği

Diğdem Müge SİYEZ [1]

234 519

The aim of this study was to examine the psychometric properties of a Turkish version of the Survey of Personal and Social Development (SPSD) with a sample of young adults (n = 340) attending university in İzmir. The author evaluated the applicability of the Turksih SPSD by examining specifically its internal consistency, and construct validity. Findings suggest that the Turksih SPSD is a valid and reliable instrument and SPSD is appropriate for assessing risk and protective factors related to problem behaviors for young adults
Bu çalışmanın amacı Kişilik ve Sosyal Gelişim Envanteri’nin (KSGE) Türkçe formunun psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini 340 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. KSGE’de Kişilik Sistemi, Algılanan Çevre Sistemi ve içerisinde Problem Davranışlar İndeksi ve Sağlığa Yönelik Davranışlar İndeksi yer alan Davranış Sistemi olmak üzere üç yapı bulunmaktadır. Her bir sistemin geçerlik ve güvenirlik çalışması ayrı ayrı yapılmıştır. KSGE’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması kapsamında açıklayıcı faktör anaalizi ile yapı geçerliği incelenmiş daha sonra doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen yapı test edilmiştir son olarak da her bir ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Bu analizler sonucunda elde edilen bulgular 11 faktörden oluşan Kişlik Sistemi, 13 faktörden oluşan Algılanan Çevre Sistemi, 4 faktörden oluşan Problem Davranışlar İndeksi ile 4 faktörden oluşan Sağlıklı Davranışlar İndeksi’nin Cronbach alpha güvenirlik katsayıların ölçeğin orijinalinden elde edilen değerlere büyük oranda benzerlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak KSGE’nin üniversite öğrencilerinde problem davranışları ve bu davranışlarla ilişkili risk ve koruyucu faktörleri değerlendirmede uygun bir ölçme aracı olduğu düşünülmektedir
Other ID JA32RC35CM
Journal Section Article
Authors

Author: Diğdem Müge SİYEZ
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2010

APA SİYEZ, D . (2010). Validity and Reliability of the Survey of Personal and Social Development with Turkish University Students. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (2), 233-251. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24246/257083