Year 2008, Volume 7, Issue 2, Pages 355 - 366 2008-12-01

Kazak Türkçesinde Fiil Çekim ve İşletme Eklerinde Ek Kalıplaşmaları
Inflexible Suffixes In Finite Verb Forms and Endings In Kazakh Turkish

Hülya Arslan-Erol [1]

149 1318

Türkçenin her döneminde yaygın olarak görülmüş olan ek kalıplaşmaları günümüz lehçelerinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada Kazak Türkçesindeki fiil çekim ve işletme eklerinde ortaya çıkan kalıplaşmalar ele alınmıştır. Kalıplaşmaların hangi eklerde, hangi örneklerle ortaya çıktığı, kalıplaşma sonucunda ortaya çıkan kelime türleri incelenmiştir
Inflexible suffixes that have been observed in all periods of Turkish, are also common in modern Turkish dialects. In this article, inflexible suffixes in Kazakh Turkish are studied. The study analyzes the suffixes and examples in which inflexible suffixes exist, and the sort of the words that appear after becoming inflexible
  • ARSLAN-EROL, Hülya (2006), “Günümüz Türk Lehçelerinde Çekim ve İşletme Eklerinin Kalıplaşmasıyla Oluşmuş Kelimeler Üzerine”, I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü.
  • AYTAÇ, Kemal (1992), Kuman Lehçesi Sözlüğü (Codex Cumanicus’un Türkçe Sözlük Dizini), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • ERGİN, Muharrem (1985), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
  • ETG GABAİN, A. Von (1988) Eski Türkçenin Grameri, (Çeviren: Mehmet Akalın), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • EUTS CAFEROĞLU, Ahmet (1993) Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Enderun Kitabevi.
  • ISKAKOV, A. (1974), Kazirgi Kazak Tili- Morfologiya, Almatı: Mektep Baspası. KOÇ, Kenan ve Oğuz DOĞAN (2004), Kazak Türkçesi Grameri, Ankara: Gazi Kitapevi Yayınları.
  • KORKMAZ, Zeynep (1992), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • ------------------------ (1994), Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • ------------------------ (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: Türk Dil KurumuYayınları.
  • KTLS ERCİLASUN, A.Bican (Bşk.) (1991) Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, I, II, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınlar
Other ID JA32RA34ZG
Journal Section Article
Authors

Author: Hülya Arslan-Erol

APA Arslan-Erol, H . (2008). Inflexible Suffixes In Finite Verb Forms and Endings In Kazakh Turkish. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 7 (2), 355-366. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24248/257107